Skip to main content

Vilka är fördelarna med euron?

Det finns många fördelar med euron för privatpersoner, företag och euroländernas ekonomier. Exempel på fördelar:

  • Enklare prisjämförelser mellan olika länder, vilket ökar konkurrensen mellan företagen och gynnar konsumenterna.
  • Prisstabilitet.
  • Lättare, billigare och säkrare för företag att köpa och sälja i euroländerna och att handla med övriga världen.
  • Förbättrad ekonomisk stabilitet och tillväxt.
  • Bättre integrerade och därmed effektivare finansmarknader.
  • Större inflytande i den globala ekonomin.
  • En konkret symbol för en europeisk identitet.

Många av fördelarna hör nära samman. Ekonomisk stabilitet är till exempel bra för ekonomin i ett EU-land därför att den ger regeringen möjlighet att planera för framtiden. Men ekonomisk stabilitet är också bra för näringslivet, eftersom den leder till minskad osäkerhet och underlättar investeringar. Det gagnar i sin tur allmänheten genom fler och bättre jobb.

Vad är så bra med euron?

Med euron försvinner kostnaderna för valutarörelser i euroområdet. Det skyddar konsumenter och företag i euroområdet från de kostsamma svängningar på valutamarknaderna som tidigare kunde undergräva förtroendet, avskräcka från investeringar och orsaka ekonomisk instabilitet i vissa länder. Före eurons tid var man tvungen att växla pengar, vilket medförde extra kostnader, risker och brist på insyn i transaktioner mellan olika länder. Med euron är det lättare, billigare och mindre riskfyllt att göra affärer och investera i euroområdet.

Genom att göra det lättare att jämföra priser uppmuntrar euron handeln och alla slags investeringar mellan länderna. Det blir också lättare för privatpersoner och företag att hitta de bästa priserna.

Internationella fördelar

Eurons betydelse och euroområdets storlek skapar också nya möjligheter inom världsekonomin. Tack vare den gemensamma valutan är euroområdet en attraktivare region för företag från länder utanför EU. Därmed stärks handeln och investeringarna.

Ansvarsfull ekonomisk förvaltning gör euron till en attraktiv reservvaluta för länder utanför EU och ger euroområdet en viktigare roll i världsekonomin. Euron är världens näst mest populära reservvaluta.

Eurons stabilitet gör det dessutom attraktivt för företag runtom i världen som handlar med oss att acceptera priser i euro. Våra företag slipper därmed kostnaderna för växelkursförändringar och för att räkna om euron till andra valutor. Euron är den valuta som används för nästan 40 procent av alla internationella betalningar och nästan hälften av EU:s globala export.

Euroområdets storlek och ansvarsfulla förvaltning leder också till ekonomisk stabilitet och gör området mer motståndskraftigt mot externa ekonomiska chocker, dvs. plötsliga ekonomiska förändringar som kan uppstå utanför euroområdet och rubba de nationella ekonomierna, till exempel höjda oljepriser på världsmarknaden eller turbulens på de internationella valutamarknaderna. Tack vare sin storlek och styrka kan euroområdet klara sådana externa chocker utan att förlora arbetstillfällen och drabbas av lägre tillväxt.

Fördelar och nytta

Euroområdets ekonomi gynnas av en ansvarsfull förvaltning. Ekonomisk stabilitet och tillväxt främjas av EU:s ekonomiska och finanspolitiska regler, bland annat reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten, som är en viktig del av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Euron är det viktigaste redskapet för att maximera fördelarna med den inre marknaden, handelspolitiken och det politiska samarbetet. Euron är därför en självklar del av de ekonomiska, sociala och politiska strukturerna i dagens EU.