Przejdź do treści głównej

Jakie są korzyści związane z euro?

Euro przynosi wiele korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i gospodarkom w krajach, które przyjęły wspólną walutę. Do korzyści tych należą:

  • łatwość porównywania cen w różnych krajach, która sprzyja konkurencji między przedsiębiorstwami, a tym samym jest korzystna dla konsumentów
  • stabilność cen
  • dzięki wspólnej walucie w krajach strefy euro można łatwiej, taniej i bezpieczniej kupować i sprzedawać towary i usługi, łatwiej jest też prowadzić wymianę handlową z resztą świata
  • poprawa stabilności gospodarczej i pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy
  • lepiej zintegrowane, a przez to bardziej wydajne rynki finansowe
  • większy wpływ na gospodarkę światową
  • euro to namacalny symbol tożsamości europejskiej.

Wiele z tych korzyści jest ze sobą powiązanych. Na przykład stabilność gospodarcza jest dobra dla gospodarki danego państwa, ponieważ umożliwia rządowi lepsze planowanie na przyszłość. Stabilność sprzyja również przedsiębiorcom, gdyż ogranicza niepewność i zachęca ich do inwestowania. To z kolei przynosi korzyści obywatelom, ponieważ zapewnia im lepszy dostęp do zatrudnienia i lepszej jakości miejsca pracy.

Z czego wynikają te korzyści?

Wspólna waluta wyeliminowała koszty wahań kursów wymiany walut w strefie euro. Chroni to konsumentów i przedsiębiorstwa w strefie euro przed kosztownymi, nagłymi zmianami cen walut, które w niektórych krajach były w stanie podważyć zaufanie na rynku, zniechęcić do inwestycji i spowodować niestabilność gospodarczą. Przed wprowadzeniem euro konieczność wymiany walut oznaczała dodatkowe koszty i brak przejrzystości w transakcjach zawieranych przed podmioty z różnych krajów. Stosowanie jednej waluty sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej i inwestowanie w strefie euro staje się łatwiejsze, tańsze i jest obarczone mniejszym ryzykiem.

Euro ułatwia porównywanie cen, a przez to zachęca do wszelkiego rodzaju wymiany handlowej i inwestycji w różnych krajach. Pomaga również indywidualnym konsumentom i przedsiębiorstwom w uzyskaniu najkorzystniejszych cen.

Korzyści w skali światowej

Korzyści skali wynikające ze wspólnej waluty i rozmiarów strefy euro przekładają się też na nowe możliwości w kontekście gospodarki światowej. Dzięki wspólnej walucie strefa euro jest bardziej atrakcyjnym obszarem działalności biznesowej dla państw spoza Unii. Pobudza to handel i inwestycje.

Dzięki ostrożnemu zarządzaniu euro jest atrakcyjną walutą rezerwową dla innych krajów, a sama strefa euro ma silniejszą pozycję w gospodarce światowej. Euro jest dziś drugą pod względem popularności walutą rezerwową na świecie.

Stabilność euro zachęca również przedsiębiorstwa z całego świata prowadzące wymianę handlową z Europą do akceptowania cen notowanych w euro. Pozwala to europejskim przedsiębiorstwom zaoszczędzić na kosztach związanych z wahaniami kursowymi i na kosztach przeliczania euro na inne waluty. Euro stosowane jest w prawie 40 proc. płatności transgranicznych na świecie i w prawie połowie transakcji sprzedaży eksportowej z UE.

Skala oraz ostrożne zarządzanie przynoszą również stabilność gospodarczą strefie euro – jest ona bardziej odporna na zewnętrzne wstrząsy gospodarcze, czyli nagłe zmiany gospodarcze poza strefą euro i załamania gospodarek krajowych, np. podwyżki cen ropy lub zawirowania na światowych rynkach walutowych. Dzięki swoim rozmiarom i atutom strefa euro może lepiej amortyzować tego rodzaju wstrząsy i ograniczać ich negatywne konsekwencje dla zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Korzyści płynące z euro

Po pierwsze, gospodarce strefy euro sprzyja ostrożne zarządzanie. Unijne zasady gospodarcze i budżetowe, takie jak pakt stabilności i wzrostu, który jest kluczowym elementem unii gospodarczej i walutowej, wspierają stabilność i wzrost gospodarczy. Po drugie, euro jest kluczowym mechanizmem pozwalającym zmaksymalizować korzyści płynące z jednolitego rynku, polityki handlowej i współpracy politycznej. Wspólna waluta stanowi w związku z tym integralną część struktur gospodarczych, społecznych i politycznych dzisiejszej Unii Europejskiej.