Skip to main content

Cad iad buntáistí an euro?

Is iomaí dóigh a dtéann an euro chun tairbhe do dhaoine, do ghnólachtaí agus do gheilleagair na dtíortha a úsáideann é. Áirítear orthu sin:

  • a éasca is féidir praghsanna a chur i gcomparáid idir tíortha, rud a chuireann borradh faoin iomaíocht idir gnólachtaí agus a théann chun tairbhe do na tomhaltóirí dá réir
  • cobhsaíocht praghsanna
  • a bhuí leis an euro is éasca, is saoire agus is sábháilte do ghnólachtaí ceannach agus díol a dhéanamh laistigh den limistéar euro, agus trádáil leis an gcuid eile den domhan
  • cobhsaíocht agus fás eacnamaíoch níos fearr
  • margaí airgeadais atá níos comhtháite, agus níos éifeachtúla dá bharr
  • tionchar níos mó sa gheilleagar domhanda
  • comhartha follasach den fhéiniúlacht Eorpach.

Tá go leor de na buntáistí sin fite fuaite ina chéile. Mar shampla, is maith an chobhsaíocht eacnamaíoch do gheilleagar Ballstáit de bhrí go gcuireann sé ar chumas rialtas an Bhallstáit sin ullmhú don am atá le teacht. Ach téann an chobhsaíocht eacnamaíoch chun tairbhe do ghnólachtaí freisin ar an ábhar go laghdaíonn sé neamhchinnteacht agus go spreagann sé infheistíocht. Agus téann sin chun tairbhe don phobal sa mhéid go gcruthaítear fostaíocht agus poist de chineál níos fearr.

Na cúiseanna le buntáistí an euro

Tá deireadh curtha ag an euro leis na costais a thagann de luaineacht sa ráta malairte laistigh den limistéar euro. Déanann sin tomhaltóirí agus gnólachtaí laistigh den limistéar euro a chosaint ar luascadh costasach i margaí na n-airgeadraí, luascadh a bhaineadh den mhuinín, a dhíspreagadh infheistíocht agus a chothaíodh éagobhsaíocht eacnamaíoch i dtíortha áirithe tráth. Sula raibh an euro ann, ba ghá airgeadraí a mhalartú chun idirbhearta a dhéanamh idir tíortha, agus leanadh costais bhreise, rioscaí agus easpa trédhearcachta sin. Trí úsáid a bhaint as airgeadra aonair, is éasca, is saoire agus is sláine gnó agus infheistíocht a dhéanamh sa limistéar euro.

Trína dhéanamh níos éasca comparáid a dhéanamh idir praghsanna, cothaíonn an euro trádáil agus infheistíocht den uile chineál idir tíortha. Cabhraíonn sé freisin le tomhaltóirí aonair agus le gnólachtaí na praghsanna is fearr a fháil.

Na buntáistí ar an leibhéal domhanda

De bharr scála an airgeadra aonair agus mhéid an limistéir euro tá deiseanna nua ag teacht chun cinn sa gheilleagar domhanda chomh maith. Meallann an limistéar euro agus a airgeadra aonair tíortha lasmuigh den Aontas chuige le gnó a dhéanamh, agus tagann méadú ar thrádáil agus ar infheistíocht dá thoradh sin.

A bhuí leis an mbainistiú stuama eacnamaíoch a dhéantar air, is maith an t-airgeadra cúltaca é an euro do thíortha lasmuigh den Aontas, agus is cumhachtaí glór an limistéir euro sa gheilleagar domhanda dá bharr. Is é an euro an dara hairgeadra cúltaca is mó ar domhan.

Gnólachtaí ar fud an domhain a bhíonn ag trádáil leis an Eoraip, spreagann cobhsaíocht an euro iad chun glacadh le praghsanna a luaitear in euro. Ar an dóigh sin seachnaíonn gnólachtaí Eorpacha na costais a bhaineann le hathruithe sna rátaí malairte agus le euro a athrú go hairgeadraí eile. Is é an euro an t-airgeadra a úsáidtear i gcás 40% de na híocaíochtaí trasteorann domhanda agus i mbeagnach an leathchuid d’easpórtálacha an Aontais ar fud an domhain.

I ngeall ar a scála agus ar an dóigh cháiréiseach a mbainistítear é, is limistéar cobhsaíochta an limistéar euro, agus dá bharr sin is fearr atá sé in ann suaitheadh eacnamaíoch seachtrach a sheasamh, is é sin athruithe gan choinne lasmuigh den limistéar euro a chuireann as do gheilleagar na mBallstát, cuir i gcás ardú ar phraghsanna domhanda na hola nó suaitheadh i margaí na n-airgeadraí domhanda. De bharr a mhéide agus a nirt, is fearr atá an limistéar euro ábalta suaitheadh seachtrach a sheasamh gan caillteanas post agus fás níos ísle teacht de.

Leas a bhaint as na buntáistí

Ar an gcéad dul síos, baineann geilleagar an limistéir euro leas as bainistíocht stuama. Cothaítear an chobhsaíocht agus an fás le rialacha eacnamaíocha agus fioscacha an Aontais, lena n-áirítear an Comhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis ar cuid lárnach é den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta. Ar an dara dul síos, is é an euro an príomhshásra le lántairbhe a bhaint as buntáistí an mhargaidh aonair, an bheartais trádála agus an chomhair pholaitiúil. Dá bhrí sin is cuid lárnach é de struchtúir eacnamaíocha, shóisialta agus pholaitiúla Aontas Eorpach an lae inniu.