Prejsť na hlavný obsah

Aké sú prínosy eura?

Euro poskytuje jednotlivcom, podnikom a aj hospodárstvam krajín, ktoré ho používajú, mnoho výhod. Patria k nim:

  • jednoduché porovnávanie cien medzi krajinami, čo posilňuje hospodársku súťaž medzi podnikmi, z ktorej majú výhody spotrebitelia,
  • cenová stabilita,
  • vďaka euru sa podnikom jednoduchšie, lacnejšie a bezpečnejšie nakupuje a predáva v rámci eurozóny a obchoduje so zvyškom sveta,
  • lepšia hospodárska stabilita a rast,
  • lepšie integrované, a teda efektívnejšie finančné trhy,
  • väčší vplyv na svetové hospodárstvo,
  • hmotný symbol európskej identity.

Mnoho týchto výhod je vzájomne prepojených. Napríklad, hospodárska stabilita je dobrá pre hospodárstvo členskej krajiny, pretože umožňuje vláde daného štátu plánovať jeho budúcnosť. Hospodárska stabilita je zároveň prínosom pre firmy, pretože zmierňuje neistotu a podporuje investície. To všetko na druhej strane zvýhodňuje občanov, ktorí v tom vidia vyššiu zamestnanosť a kvalitnejšie pracovné miesta.

Ako prináša euro tieto výhody?

Euro odstránilo náklady na kolísanie výmenného kurzu v rámci eurozóny. To chráni spotrebiteľov a podniky v eurozóne pred nákladnými výkyvmi na menových trhoch, ktoré v niektorých krajinách viedli k oslabeniu dôvery, odrádzaniu od investícií a k vzniku hospodárskej nestability. Pred zavedením eura znamenala potreba výmeny mien extra náklady, riziká a nedostatočnú transparentnosť pri transakciách medzi krajinami. Používanie jednotnej meny uľahčuje podnikanie a investovanie v eurozóne, je lacnejšie a menej riskantné.

Vďaka tomu, že euro uľahčuje porovnávanie cien, podporuje obchod a investície všetkých druhov medzi krajinami. Takisto pomáha jednotlivým spotrebiteľom a podnikom zabezpečiť najlepšie ceny.

Celosvetové výhody

Rozsah uplatnenia jednotnej meny a veľkosť eurozóny zároveň prináša nové príležitosti aj v rámci svetového hospodárstva. Jednotná mena robí z eurozóny príťažlivejšiu oblasť na podnikanie pre krajiny mimo EÚ, čo vedie k podpore obchodu a investícií.

Vďaka uvážlivému hospodárskemu riadeniu prestavuje euro príťažlivú rezervu pre krajiny mimo EÚ a eurozóna tak získava silnejší hlas v rámci svetového hospodárstva. Euro je druhou najpopulárnejšou rezervnou menou na svete.

Vďaka stabilite eura je pre podniky z celého sveta príťažlivé obchodovať s Európou a akceptovať ceny uvádzané v eurách. Európske podniky tak ušetria náklady spojené so zmenami výmenných kurzov a nákladmi na výmenu eura za iné meny. Euro je preferovanou menou pre takmer 40 % celosvetových cezhraničných platieb a pre takmer polovicu vývozu EÚ do celého sveta.

Rozsah a starostlivé riadenie prinášajú do eurozóny hospodársku stabilitu a zvyšujú jej odolnosť voči hospodárskym „šokom“ z externého prostredia, t. j. náhlym hospodárskym zmenám, ktoré môžu vzniknúť mimo eurozóny a narušiť štátne hospodárstva, ako napr. celosvetové nárasty cien ropy či otrasy na svetových devízových trhoch. Rozmer a sila eurozóny jej dávajú schopnosť absorbovať takéto šoky z externého prostredia bez straty pracovných miest a spomalenia rastu.

Využitie výhod

Po prvé, hospodárstvo eurozóny profituje z obozretného riadenia. Hospodárske a fiškálne pravidlá EÚ vrátane Paktu stability a rastu, ktorý je ústredným prvkom hospodárskej a menovej únie, podporujú hospodársku stabilitu a rast. Po druhé, euro je kľúčovým mechanizmom na maximalizovanie prínosov jednotného trhu, obchodnej politiky a politickej spolupráce. Ako také je neoddeliteľnou súčasťou hospodárskych, sociálnych a politických štruktúr dnešnej Európskej únie.

Ďalšie informácie