Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Какви са ползите от еврото?

Еврото предлага много ползи за гражданите, предприятията и икономиките на държавите, които го използват. Някои от тях са:

  • лесно сравняване на цените между държавите, което засилва конкуренцията между предприятията, като по този начин облагодетелства потребителите
  • ценова стабилност
  • благодарение на еврото за предприятията е по-лесно, по-евтино и по-безопасно да купуват и продават в еврозоната и да търгуват с останалата част на света
  • повишаване на икономическата стабилност и растежа
  • по-добре интегрирани и поради това по-ефективни финансови пазари
  • по-голямо влияние в световната икономика
  • осезаем символ на европейската идентичност

Много от тези ползи са взаимносвързани. Например икономическата стабилност е от полза за икономиката на дадена страна от ЕС, тъй като дава възможност на нейното правителство да прави планове за бъдещето. Но икономическата стабилност е от полза и за предприятията, тъй като води до намаляване на несигурността и стимулира инвестициите. Това на свой ред е от полза за гражданите заради повишаването на заетостта и по-качествените работни места.

Как се реализират ползите от еврото?

Благодарение на еврото се премахват разходите, свързани с колебанията на обменните курсове в еврозоната. Така потребителите и предприятията в еврозоната са защитени от скъпоструващи колебания на валутните пазари, които в някои държави водеха до подкопаване на доверието, възпиране на инвестициите и причиняване на икономическа нестабилност. Преди въвеждането на еврото необходимостта от обмен на валути водеше до допълнителни разходи, рискове и липса на прозрачност при трансграничните трансакции. Използването на единна валута прави извършването на стопанска дейност и инвестирането в еврозоната по-лесно, по-евтино и по-малко рисковано.

Като улеснява сравняването на цените, еврото насърчава всички видове търговия и инвестиции между държавите. Това също така помага на отделните потребители и предприятия да си осигурят най-добрите цени.

Ползите от еврото по света

Мащабите на еврозоната и еврото откриват нови възможности и за световната икономика. Благодарение на единната валута еврозоната е по-привлекателен регион за бизнес за държави извън ЕС, като по този начин се насърчават търговията и инвестициите.

Разумното управление на икономиката прави еврото привлекателна резервна валута за държавите извън ЕС и засилва влиянието на еврозоната в световната икономика. Еврото е втората по популярност резервна валута в света.

Благодарение на стабилността на еврото за предприятията от цял свят, които търгуват с Европа, е изгодно да приемат цени в евро. Това спестява на европейските предприятия разходите, свързани с промените в обменните курсове и разходите за конвертиране на еврото в други валути. Еврото е предпочитаната валута при почти 40 % от трансграничните плащания в световен мащаб и за почти половината от износа на ЕС в световен мащаб.

Мащабите и разумното управление също водят до икономическа стабилност в еврозоната, което я прави по-устойчива на т. нар. външни икономически сътресения, тоест внезапни промени в икономиката, които могат да възникнат извън еврозоната и да доведат до нарушаване на функционирането на националните икономики. Пример за такива сътресения са поскъпване на петрола в световен мащаб или нестабилност на световните валутни пазари. Размерът и стабилността на еврозоната повишават нейната способност да поема такива външни сътресения без загуба на работни места и понижаване на растежа.

Извличане на ползите от еврото

Първо, икономиката на еврозоната има полза от разумно управление. Икономическите и фискалните правила на ЕС, включително Пактът за стабилност и растеж, който е основен компонент на Икономическия и паричен съюз, насърчават икономическата стабилност и растежа. Второ, еврото е ключовият механизъм за извличане на максимални ползи от единния пазар, търговската политика и политическото сътрудничество. В това си качество то е неразделна част от икономическите, социалните и политическите структури на днешния Европейски съюз.

Допълнителна информация

Видеоматериали