Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Орган на ЕС

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

European Economic and Social Committee - Logo

Преглед

 • Роля: консултативен орган, който представлява организации на работодателите и работниците, както и други групи по интереси
 • Председател: Г-жа Christa SCHWENG
 • Членове: 329 от всички държави в ЕС
 • Основан през: 1957 г.
 • Седалище: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Европейски икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е консултативен орган на ЕС, в който влизат представители на организации на работниците и работодателите и на други групи. Той представя становища по свързани с ЕС въпроси пред Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент, като по този начин действа като мост между вземащите решения институции на ЕС и гражданите на Съюза.

Какво прави Европейският икономически и социален комитет?

Той дава възможност на групите по интереси да изказват официални становища по законодателни предложения на ЕС. Неговите три основни задачи са:

 • да гарантира, че политиките и правото на ЕС са съобразени с икономическите и социални условия, като се търси консенсус, който е от обща полза;
 • да насърчава ЕС на участието, като дава на организациите на работниците и работодателите и на други заинтересовани групи възможност да изразяват мнението си и като гарантира провеждането на диалог между тях;
 • да популяризира ценностите на европейската интеграция и да отстоява каузата на демокрацията на участието и на организациите на гражданското общество.

Състав

Членовете на ЕИСК представляват многообразието от организации на гражданското общество в цяла Европа, включително предприятия, профсъюзи и други интереси. Те се номинират от националните правителства и се назначават от Съвета на ЕС за подлежащ на подновяване 5-годишен срок. Броят на членовете по страни зависи от населението на страната.

ЕИСК избира председател и двама заместник-председатели за срок от 2,5 години. Членовете принадлежат към една от следните три групи:

 • работодатели
 • работници
 • други групи по интереси (например земеделски стопани, потребители)

Как функционира ЕИСК?

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия се консултират по редица въпроси с ЕИСК. Комитетът също така излиза със становища по своя инициатива.

Членовете работят за ЕС независимо от правителствата на своите страни. Те заседават 9 пъти в годината. Становищата се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство.

Заседанията се подготвят от специализираните секции на ЕИСК и Консултативната комисия по индустриални промени. Специализираните мозъчни тръстове на ЕИСК (известни като „обсерватории“) следят напредъка в изпълнението на стратегиите на ЕС.

ЕИСК поддържа връзка с регионалните и националните икономически и социални съвети в целия ЕС — главно с цел обмен на информация и обсъждане на конкретни въпроси.

ЕИСК и вие

ЕИСК организира прояви в областта на изкуството, младежта и други сфери, за да се доближи ЕС до гражданите.

За повече информация:

Кой кой е

Становища и документи

Публикации

Информационни центрове на ЕИСК

Посетете ЕИСК

Работни места

Контакт

Име
Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)
Уебсайт
https://www.eesc.europa.eu/bg
Телефонен номер
+32 2 546 90 11
Факс
+32 2 546 90 11
Пощенски адрес
Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Брюксел, Бeлгия
Социални медии