Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Council of the European Union - Logo

Prehľad

  • Úloha: vymedzuje všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie
  • Členovia: hlavy členských štátov EÚ alebo predsedovia vlád týchto štátov, predseda Európskej rady, predseda Európskej komisie
  • Predseda: Charles Michel
  • Rok zriadenia: 1974 (neformálne fórum), 1992 (formálny status), 2009 (oficiálna inštitúcia EÚ)
  • Sídlo: Brusel (Belgicko)
  • Webové sídlo: Európska rada

V Európskej rade sa stretávajú lídri EÚ s cieľom určiť politický program Únie. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ.

Európska rada je jednou zo siedmich hlavných inštitúcií EÚ. Jej rokovania majú formu spravidla štvrťročných vrcholných zasadnutí, na ktorých sa schádzajú vedúci predstavitelia EÚ a ktorým predsedá stály predseda.

Čo robí Európska rada?

  • Rozhoduje o celkovom smerovaní a politických prioritách EÚ, avšak neprijíma právne predpisy.
  • Zaoberá sa zložitými či citlivými otázkami, ktoré nie je možné riešiť na nižších úrovniach medzivládnej spolupráce.
  • Stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, pričom zohľadňuje strategické záujmy EÚ a obranné dôsledky.
  • Navrhuje a vymenúva kandidátov do určitých vysokých funkcií na úrovni EÚ, ako sú ECB a Komisia.

V prípade akejkoľvek otázky Európska rada môže:

Zloženie

Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo predsedovia vlád všetkých krajín EÚ, predseda Európskej rady a predseda Európskej komisie.

Európsku radu zvoláva a vedie jej predseda, ktorého si sama volí na jedenkrát obnoviteľné obdobie dva a pol roka. Predseda okrem iného zastupuje EÚ na rokovaniach s okolitým svetom.

Ako funguje Európska rada?

Zvyčajne sa stretáva štyrikrát ročne, v prípade naliehavých otázok však predseda môže zvolať aj mimoriadne zasadnutie.

Rozhodnutia Európskej rady sa zvyčajne prijímajú konsenzom, v niektorých prípadoch však aj jednomyseľne alebo kvalifikovanou väčšinou. Hlasovať môžu iba hlavy štátov alebo predsedovia vlád.

Európska rada a vy

So všeobecnými otázkami týkajúcimi sa činnosti Európskej rady sa môžete obracať na oddelenie pre informovanie verejnosti.

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Zasadnutia Európskej rady

Program predsedu Európskej rady

Kalendár zasadnutí Európskej rady

Ďalšie informácie

Navštívte Európsku radu

História Európskej rady

Správy, štúdie, brožúry

Knižnica Rady

Kontakt

Meno/Názov
Európska rada
Webové sídlo
https://www.consilium.europa.eu/sk/
Telefónne číslo
+32 2 281 61 11
Faxové číslo
+32 2 281 69 34
Poštová adresa
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgicko
Sociálne médiá