Skip to main content

Shrnutí

Hlavní město: Vídeň

Úřední jazyk EU: němčina

Členství v EU: od 1. ledna 1995

Měna: euro  - členem eurozóny od 1. ledna 1999.

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 1. prosince 1997.

Rakousko v číslechRozloha, počet obyvatel, HDP na obyvatele ve standardu kupní síly

Politický systém

Rakousko je federativní parlamentní republika. V čele vlády stojí spolkový kancléř a hlavou státu je prezident. Země se skládá ze 9 spolkových zemí (Bundesländer). Výkonnou moc má regionální i federální vláda. Federální parlament tvoří dvě komory: Národní rada (Nationalrat), která je volena přímo, a Spolková rada (Bundesrat), jejíž členy volí zemské sněmy spolkových zemí.

Rakousko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími rakouského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (21,4 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovací a stravovací služby (20,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,6 %).

Obchod v rámci EU představuje 69 % veškerého vývozu Rakouska (30 % do Německa, 6 % do Itálie a 4 % do Francie). Ze zemí mimo EU vyváží Rakousko 6 % svého exportu do USA a 5 % do Švýcarska.

Dovoz do Rakouska se ze 77 % realizuje ze členských států EU (41 % z Německa, 6 % z Itálie, 4 % z Česka a 4 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 5 % dovozu ze Švýcarska a 4 % z Číny.

Rakousko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 18 poslanců z Rakouska. Další informace o europoslancích za Rakousko najdete zde:

Informační kancelář Evropského parlamentu v Rakousku

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států, přijímají zde právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci rakouské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období rakouského předsednictví:

červenec–prosinec 1998 | leden–červen 2006 | červenec–prosinec 2018 |

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Rakousko nominovalo Johannese Hahna, který je odpovědný za rozpočet a správu.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané zastoupení.

Zastoupení Komise v Rakousku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Rakousko 12 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Rakousko zde má 12 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Rakousko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jedná se o jakési velvyslanectví Rakouska při EU a jeho hlavním úkolem je zajistit, aby rakouské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Rakousko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Rakousku

Příspěvek Rakouska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Rakousku a financovaných z prostředků EU