Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Záhřeb

Úřední jazyk EU: chorvatština

Členská země EU: od 1. července 2013

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2023

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 1. ledna 2023

Číselné údaje: rozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Chorvatsko je parlamentní republika. Výkonnou moc státu doma i v zahraničí reprezentují předseda vlády a prezident jako hlava státu. Struktura státní správy je založena na oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci. Parlament má zákonodárnou moc a kontroluje také činnost exekutivy. Poslanci jsou voleni na 4 roky.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími chorvatského hospodářství byly v roce 2020 velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,1 %), průmysl (19,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,1 %).

Do zemí EU směřuje 67 % chorvatského vývozu (13 % do Německa, 12 % do Itálie a 10 % do Slovinska). Co se týče zemí mimo EU, směřuje 9 % chorvatského vývozu do Bosny a Hercegoviny a 5 % do Srbska.

Pokud jde o dovoz, 77 % pochází z členských států EU (15 % z Německa, 12 % z Itálie a 11 % ze Slovinska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 5 % dovozu z Číny a 3 % z Bosny a Hercegoviny.

Chorvatsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 12 poslanců z Chorvatska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Chorvatsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci chorvatské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období chorvatského předsednictví:

leden–červen 2020

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Chorvatsko nominovalo Dubravku Šuicovou, která zastává funkci místopředsedkyně a je odpovědná za oblast demokracie a demografie.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Chorvatsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Chorvatsko 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Chorvatsko zde má 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Chorvatsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby chorvatské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Chorvatsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Chorvatsku za finančního přispění EU 

Další informace o tom, jak Chorvatsko čerpá finanční prostředky EU