Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Nikózia

Úradné jazyky EÚ: gréčtina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 2008.

Schengenský priestor: Cyprus sa v súčasnosti pripravuje na vstup do schengenského priestoru.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Cyprus je prezidentská republika. Prezident je hlavou štátu aj vlády. Napriek tomu, že Cyprus pristúpil k Únii ako de facto rozdelený ostrov, do EÚ patrí celé jeho územie. Cyperskí Turci, ktorí sú držiteľmi cestovných dokladov EÚ alebo na ne majú nárok, sú občanmi EÚ. V oblastiach, nad ktorými cyperská vláda (vláda republiky) fakticky neuplatňuje kontrolu, je uplatňovanie právnych predpisov EÚ pozastavené. Na Cypre existujú dva úradné jazyky: gréčtina a turečtina; iba gréčtina je úradný jazyk EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Cypru v roku 2020 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (21,4 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (20,8 %), a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (11,3 %).

Do krajín EÚ smeruje 34 % cyperského vývozu (do Grécka 9 % a Holandska 5 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 8 % cyperského vývozu smeruje do Libérie a 9 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 59 % pochádza z členských štátov EÚ (z Grécka 22 % a Talianska 8 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza zo Spojeného kráľovstva a 6 % z Číny.

Cyprus v EÚ

Európsky parlament

Cyprus má v Európskom parlamente 6 poslancov. Poslanci EP za Cyprus.

Kancelária Európskeho parlamentu na Cypre

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia cyperskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Cypru:

júl až december 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Cyperskou komisárkou v Európskej komisii je Stella Kyriakidesová, ktorá je zodpovedná za zdravie a bezpečnosť potravín.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Cypre

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Cyprus má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore päť zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Cyprus má v Európskom výbore regiónov päť zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Cyprus komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Cypru pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Cyprus do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Cypre 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Cypru pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Cyprus využíva finančné prostriedky EÚ.