Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Prehľad

Hlavné mesto: Helsinki

Úradné jazyky EÚ: fínčina, švédčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1995

Mena: euro; členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 25. marca 2001

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Fínsko je parlamentná republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Ústredná vláda sídli v Helsinkách a miestnu samosprávu zabezpečuje 309 obcí a miest. Krajina je rozdelená na 19 regiónov a 70 subregiónov. Najmenším regiónom je autonómne súostrovie Alandy na juhozápad od krajiny. Severný región Laponsko zahŕňa domovskú oblasť Sámov, v ktorej žije približne polovica pôvodných obyvateľov Fínska (známi aj ako Laponci).

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Fínska boli v roku 2020 priemysel (20,3 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (20,6 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (14,0 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 55 % vývozu Fínska (Nemecko 14 %, Švédsko 10 % a Holandsko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 9 % vyváža do Spojených štátov a 5 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 72 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka a Švédska 17 % a Holandska 9 %). Z krajín mimo EÚ 10 % dovozu pochádza z Ruska a 4 % z Číny.

Fínsko v EÚ

Európsky parlament

Fínsko má v Európskom parlamente 14 poslancov. Poslanci EP za Fínsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Fínsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia fínskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Fínska:

júl až december 1999 | júl až december 2006 | júl až december 2019

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Fínskou komisárkou v Európskej komisii je Jutta Urpilainenová, ktorá je zodpovedná za medzinárodné partnerstvá.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Fínsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Fínsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Fínsko má v Európskom výbore regiónov9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Fínsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Fínska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Fínsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Fínsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Fínska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Fínsko využíva finančné prostriedky EÚ.