Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Dublin

Úřední jazyky EU: irština, angličtina

Členská země EU: od 1. ledna 1973

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: Irsko má vyjednanou výjimku z schengenského prostoru.

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Irsko je parlamentní republika. Dělí se na 26 hrabství. V čele vlády stojí předseda, který je jmenován prezidentem na základě jmenování sněmovnou a je orgánem výkonné moci. V čele státu stojí prezident, jehož povinnosti jsou převážně reprezentativní. Parlament má dvě komory – senát (Seanad) a poslaneckou sněmovnu (Dáil).

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími irského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (38,3 %), informační a komunikační technologie (17,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (10,5 %).

Do zemí EU směřuje 41 % irského vývozu (po 11 % do Belgie a do Německa). Co se týče zemí mimo EU, jde 30 % irského vývozu do Spojených států a 9 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 38 % pochází z členských států EU (11 % z Francie a 9 % z Německa), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 27 % dovozu ze Spojeného království a 13 % ze Spojených států.

Irsko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 13 poslanců z Irska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Irsku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci irského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období irského předsednictví:

leden–červen 1975 | červenec–prosinec 1979 | červenec–prosinec 1984 | leden–červen 1990 | červenec–prosinec 1996 | leden–červen 2004 | leden–červen 2013 |

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako členku Evropské komise Irsko nominovalo Mairead McGuinnessovou, která je odpovědná za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Irsku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Irsko 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Irsko zde má 8 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Irsko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby irské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Irsko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Irsku za finančního přispění EU

Příspěvek Irska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Irsko čerpá finanční prostředky EU