Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Rzym

Język urzędowy: włoski

W UE: od 1 stycznia 1958 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 października 1997 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Włochy są republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi premier, mianowany przez prezydenta, a na czele państwa – prezydent. Parlament składa się z dwóch izb: Izby Deputowanych i Senatu. Włochy są podzielone na 20 regionów. Pięć z nich posiada specjalny status autonomiczny, który umożliwia im przyjmowanie przepisów dotyczących niektórych spraw lokalnych.

Włochy na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów włoskiej gospodarki w 2020 r. należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (20,1%), przemysł (19,5%) oraz działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (17,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 51% włoskiego eksportu (13% do Niemiec, 10% do Francji). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 10%, a do Szwajcarii – 6%.

Jeśli chodzi o import, 58% pochodzi z państw członkowskich UE (16% z Niemiec, 8% z Francji i 6% z Holandii). Import z Chin wynosi 9%, a ze Stanów Zjednoczonych – 4%.

Włochy w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 76 posłów z Włoch. Więcej informacji o włoskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego we Włoszech

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele włoskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty włoskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1959 r., lipiec–grudzień 1962 r., lipiec–grudzień 1965 r., lipiec–grudzień 1968 r., lipiec–grudzień 1971 r., lipiec–grudzień 1975 r., styczeń–czerwiec 1980 r., styczeń–czerwiec 1985 r., lipiec–grudzień 1990 r., styczeń–czerwiec 1996 r., lipiec–grudzień 2003 r., lipiec–grudzień 2014 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Włoskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Paolo Gentiloni, który odpowiada za gospodarkę.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji we Włoszech

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Włochy mają 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Włochy mają 23 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Włochy utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Włoch przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłacają Włochy, a ile otrzymują?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE we Włoszech

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Włochy wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Włochy się zmieniają dzięki unijnym funduszom.