Skip to main content

Преглед

Столица: Лисабон

Официални езици на ЕС: португалски

Членство в ЕС: от 1 януари 1986 г.

Парична единица: евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Шенгенско пространство: член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Данни: Площнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Португалия е полупрезидентска република с ръководител на правителството — министър-председател и държавен глава — президент, който има правомощия да назначава министър-председателя и другите членове на правителството. Страната се състои от 308 общини, които от своя страна са разделени на 3 092 кметства. Освен националното правителство, единствените правно обособени местни административни субекти са общините и кметствата.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на португалската икономика през 2018 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (24,9 %), публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (19,1 %) и промишлеността (18,5 %).

На търговията в рамките на ЕС се падат 76 % от износа на Португалия (Испания — 25 %, Франция — 13 % и Германия — 11 %), а в търговията със страни извън ЕС най-голям е делът на САЩ — 5 % и Ангола — 3 %.

76 % от вноса е от страните от ЕС (Испания — 31 %, Германия — 14 % и Франция — 8 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 3 % се падат на Китай и по 2 % — на САЩ и Русия.

Португалия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Португалия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Португалия

Съвет на Европейския съюз

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на португалското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на португалските председателства:

януари — юни 1992 г. | януари — юни 2000 г. | юли — декември 2007 г. | януари — юни 2021 г.

Председателство на Съвета на ЕС

настоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Португалия комисар в Европейската комисия е Елиза Ферейра, която отговаря за сближаването и реформите.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Португалия

Европейски икономически и социален комитет

Португалия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Португалия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Португалия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Португалия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Португалия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Португалия:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 5,011 млрд. евро
    (равняват се на 2,55 % от португалската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 1,699 млрд. евро
    (равнява се на 0,86 % от португалската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Португалия

Средствата, които Португалия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Португалия се възползва от финансирането от ЕС.