Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Bukurešť

Úradné jazyky EÚ: rumunčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 2007

Mena: rumunský lei (RON). Rumunsko sa zaviazalo prijať euro, keď splní potrebné podmienky.

Schengenský priestor: Rumunsko sa v súčasnosti nachádza v procese pristúpenia k schengenskému priestoru.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Rumunsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom. Výkonné funkcie má vláda a prezident. Krajina je rozdelená na 41 žúp a mesto Bukurešť. Župu spravuje rada zodpovedná za miestne záležitosti a prefekt zodpovedný za vykonávanie štátnej správy na úrovni župy.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Rumunska v roku 2018 boli priemysel (26,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,2 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (14,5 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 77 % vývozu Rumunska (Nemecko 23 %, Taliansko 11 % a Francúzsko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 3 % vyvážajú do Turecka a 2 % do Spojených štátov.

Pokiaľ ide o dovoz, 75 % pochádza z členských štátov EÚ (Nemecka 20 %, Talianska 9 % a Maďarska 7 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Turecka.

Rumunsko v EÚ

Európsky parlament

Rumunsko má v Európskom parlamente 33 poslancov. Poslanci EP za Rumunsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Rumunsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia rumunskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Rumunska:

január až jún 2019

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Rumunskou komisárkou v Európskej komisii je Adina-Ioana Văleanová, ktorá je zodpovedná za dopravu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Rumunsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Rumunsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore15 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Rumunsko má v Európskom výbore regiónov 15 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Rumunsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Rumunska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Rumunsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Rumunsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Rumunsku – 4,865 mld. EUR
    (čo zodpovedá 2,45 % rumunského hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 1,655 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,83 % rumunského hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Rumunsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Rumunska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Rumunsko využíva finančné prostriedky EÚ.