Skip to main content

Skaičiai ir faktai apie Europos Sąjungos struktūrą

Europos Sąjungos šalys

1951 m. šešios šalys (Belgija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Liuksemburgas ir Nyderlandai) įsteigė Europos anglių ir plieno bendriją. 1958 m. ji pradėta vadinti Europos ekonomine bendrija (EEB), o 1993 m. jos pavadinimas pakeistas į Europos Sąjungą.

Bėgant metams prie pirmųjų 6 šalių prisijungė dar 22.

2020 m. vasario 1 d. iš ES išstojo Jungtinė Karalystė.

Šiuo metu ES yra 27 valstybės narės ir joje vartojamos 24 oficialiosios kalbos.

Apie ES valstybes nares trumpai

Istoriniai ir dabartiniai geografiniai žemėlapiai

 

Eurą įsivedusios šalys

Euras yra oficiali 20-os ES šalių valiuta Šios šalys žinomos kaip euro zona.

Kurios šalys yra įsivedusios eurą?

 

Šengeno erdvės narės

Nuo 1985 m. Šengeno erdvėje žmonės gali keliauti, o įmonės vykdyti veiklą be patikrinimų kertant sieną. 1985 m. birželio mėn. viskas prasidėjo nuo penkių šalių. Šiuo metu Šengeno erdvei priklauso 23 ES šalys ir 4 ES nepriklausančios šalys.

Šengeno valstybės taip pat sustiprino saugumą prie savo bendros išorės sienos.

Kosovas*: Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/99 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

ES biudžetas ir išlaidos

ES biudžetas finansuojamas iš kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų ir iš kitų šaltinių. ES šalys sprendžia dėl biudžeto dydžio ir finansavimo būdų.

Nuosavi ištekliai (tokie kaip muitai, mokesčiai, PVM ir nacionaliniai įnašai) sudaro apie 98 proc. ES biudžeto. Likę 2 proc. biudžeto pajamų – tai pajamos iš kitų šaltinių

Ilgalaikiame biudžete nustatyti ilgalaikiai ES išlaidų prioritetai ir išlaidų ribos. Jo lėšomis finansuojamos tokios sritys kaip užimtumo skatinimas, regioninė plėtra, švietimas, moksliniai tyrimai ir aplinka. Dėl jo bendrai sprendžia Europos Komisija, Taryba ir Parlamentas. Už biudžeto lėšų panaudojimą atsakinga Europos Komisija.

Ilgalaikis ES biudžetas

2021–2027 m. ilgalaikis ES biudžetas ir priemonė „Next Generation EU“

Europos Parlamento nariai

Europos Parlamentą sudaro 705 nariai, išrinkti visose 27 ES šalyse. EP nariai renkami penkerių metų kadencijai. Taikoma proporcinė rinkimų sistema, o vietų skaičius priklauso nuo kiekvienos šalies gyventojų skaičiaus.Europos Parlamento komitetų posėdžiai vyksta Briuselyje, o plenarinės sesijos – Briuselyje ir Strasbūre. Parlamento administracija yra Liuksemburge. Parlamentas taip pat siunčia delegacijas į regionus už ES ribų.

Ieškoti EP narių pagal šalį

Vietų pasiskirstymas pagal šalis

Vietų pasiskirstymas pagal frakcijas