Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Štruktúra Európskej únie: fakty a čísla

Krajiny Európskej únie

V roku 1951 založilo šesť krajín (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) Európske spoločenstvo uhlia a ocele. V roku 1958 sa z neho stalo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a v roku 1993 sa jeho názov zmenil na Európsku úniu.

V priebehu rokov sa k pôvodným 6 krajinám pridalo ďalších 22 krajín.

Spojené kráľovstvo 1. februára 2020 z EÚ vystúpilo.

EÚ má v súčasnosti 27 členských krajín a 24 úradných jazykov.

Všetky členské krajiny EÚ v skratke

Historické a súčasné geografické mapy

 

Krajiny používajúce euro

Euro je oficiálnou menou v 19 krajinách EÚ. Tieto krajiny sa označujú ako eurozóna.

Ktoré krajiny používajú euro?

 

Členské štáty schengenského priestoru

Od roku 1985 funguje schengenský priestor, v rámci ktorého môžu ľudia cestovať a podniky vykonávať činnosť bez hraničných kontrol. Od jeho vzniku v júni 1985 sa na ňom zúčastňovalo 5 krajín. Dnes združuje 22 krajín EÚ a 4 tretie krajiny.

Krajiny schengenského priestoru zároveň posilnili bezpečnosť na svojich spoločných vonkajších hraniciach.

Kosovo*: Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Rozpočet a výdavky EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný percentuálnym podielom hrubého národného dôchodku každej členskej krajiny, ako aj z iných zdrojov. Krajiny EÚ rozhodujú o výške tohto rozpočtu a jeho financovaní.

„Vlastné zdroje“ (ako sú clá, odvody, DPH a národné príspevky) predstavujú približne 98 % rozpočtu EÚ. Zvyšné 2 % rozpočtových príjmov pochádzajú z iných zdrojov.

V dlhodobom rozpočte sa stanovujú dlhodobé priority a obmedzenia výdavkov EÚ. Financujú sa z neho oblasti ako podpora zamestnanosti, regionálny rozvoj, vzdelávanie, výskum a životné prostredie. Rozhoduje o ňom spoločne Európska komisia, Rada a Parlament. Európska komisia je zodpovedná za čerpanie tohto rozpočtu.

Dlhodobý rozpočet EÚ

Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027

Poslanci Európskeho parlamentu

Európsky parlament tvorí 705 poslancov volených vo všetkých 27 krajinách EÚ. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné obdobie. Voľby rešpektujú zásadu pomerného zastúpenia a počet kresiel pre jednotlivé krajiny je stanovený na základe počtu ich obyvateľov. Schôdze výborov Európskeho parlamentu sa konajú v Bruseli a plenárne zasadnutia v Bruseli a Štrasburgu. Administratíva Parlamentu sídli v Luxemburgu. Parlament vysiela aj delegácie do regiónov mimo EÚ.

Vyhľadávanie poslancov Európskeho parlamentu podľa krajín

Rozdelenie kresiel podľa krajín

Rozdelenie kresiel podľa politických skupín