Przejdź do treści głównej

Fakty i liczby dotyczące struktury Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej

W 1951 r. sześć państw (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy) utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Od 1958 r. znana ona była pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a w 1993 r. jej nazwa została zmieniona na Unię Europejską.

W ciągu następnych lat do tych sześciu państw dołączyły kolejne 22.

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii.

UE liczy obecnie 27 państw członkowskich, w których mówi się 24 językami urzędowymi.

Kraje UE w skrócie

Mapy historyczne i aktualne

 

Kraje, których walutą jest euro

Euro jest walutą obowiązującą w 20 krajach UE. Kraje te znane są jako strefa euro.

W których krajach walutą jest euro?

 

Państwa członkowskie strefy Schengen

Od 1985 r. Europejczycy podróżujący wewnątrz strefy Schengen nie są poddawani kontrolom granicznym. Kontrole te nie są również przeprowadzane w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną. Strefa Schengen została utworzona w czerwcu 1985 r., należało do niej wówczas pięć krajów. Dzisiaj należą do niej 23 kraje UE i cztery kraje spoza UE.

Kraje strefy Schengen zwiększyły też bezpieczeństwo na swojej wspólnej granicy zewnętrznej.

Kosowo*: Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Budżet i wydatki UE

Budżet UE jest finansowany ze środków stanowiących odsetek dochodu narodowego brutto państw członkowskich, a także z innych źródeł. To kraje UE decydują o wielkości budżetu i sposobie jego finansowania.

Około 98 proc. budżetu UE stanowią tak zwane „zasoby własne” (cła i opłaty, VAT i składki krajowe). Pozostałe 2 proc. dochodów budżetowych pochodzi z innych źródeł.

W budżecie długoterminowym określa się priorytety i limity unijnych wydatków w dłuższej perspektywie. Finansowane są z niego takie dziedziny jak wspieranie zatrudnienia, rozwój regionalny, edukacja, badania naukowe i ochrona środowiska. Przyjmowany jest wspólnie przez Komisję Europejską, Radę i Parlament. Za wydatkowanie budżetu odpowiada Komisja Europejska.

Długoterminowy budżet UE

Długoterminowy budżet UE na lata 2021–2027 oraz NextGenerationEU

Posłowie do Parlamentu Europejskiego

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzi 705 posłów wybranych we wszystkich 27 krajach UE. Europosłowie wybierani są na pięcioletnią kadencję. Wybory odbywają się zgodnie z zasadą reprezentacji proporcjonalnej, a liczba mandatów jest przydzielana w oparciu o liczbę ludności każdego kraju. Posiedzenia komisji Parlamentu Europejskiego odbywają się w Brukseli, a posiedzenia plenarne Parlamentu – w Brukseli i Strasburgu. Administracja Parlamentu ma swoje biura w Luksemburgu. Parlament wysyła również delegacje poselskie do regionów spoza UE.

Europosłowie według kraju

Podział mandatów według kraju

Podział mandatów według grup politycznych