Skip to main content

Faktid ja näitajad Euroopa Liidu ülesehituse kohta

Euroopa Liidu liikmesriigid

1951. aastal asutasid kuus riiki (Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa) Euroopa Söe- ja Teraseühenduse. 1958. aastal sai sellest Euroopa Majandusühendus (EMÜ) ja 1993. aastal pandi sellele nimeks Euroopa Liit.

Aastate jooksul liitus esialgse 6 riigiga veel 22 riiki.

1. veebruaril 2020 lahkus Ühendkuningriik EList.

Praegu on ELil 27 liikmesriiki ja selles räägitakse 24 ametlikku keelt.

Kõigi ELi liikmesriikide lühikirjeldus

Ajaloolised ja praegused geograafilised kaardid

 

Riigid, kus on käibel euro

Euro on 20 ELi liikmesriigi ametlik valuuta. Neid riike koos nimetatakse euroalaks.

Millistes riikides on käibel euro?

 

Schengeni ala liikmed

Alates 1985. aastast võimaldab Schengeni ala inimestel ja ettevõtjatel reisida ja tegutseda ilma piirikontrollita. Alguses, 1985. aastal, kuulus Schengeni alasse viis riiki. Praegu hõlmab see 23 ELi liikmesriiki ja nelja ELi-välist riiki.

Schengeni riigid on üheskoos tugevdanud julgeolekut oma ühisel välispiiril.

Kosovo*: See määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

ELi eelarve ja kulutused

ELi eelarvet rahastatakse teatava protsendi ulatuses iga liikmesriigi kogurahvatulust ning muudest allikatest. Eelarve suuruse ja selle, kuidas seda rahastada, peavad otsustama ELi liikmesriigid.

Omavahendid (nt tollimaksud, lõivud, käibemaks ja liikmesriikide osamaksed) moodustavad ligikaudu 98% ELi eelarvest. Ülejäänud osa eelarvetulust (umbes 2%) saadakse muudest tuluallikatest.

Pikaajalises eelarves määratakse kindlaks ELi kuluprioriteedid ja -piirangud pikemaks perioodiks. Sellest rahastatakse selliseid valdkondi nagu tööhõive edendamine, piirkondlik areng, haridus, teadusuuringud ja keskkond. Otsuse teevad Euroopa Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament ühiselt. Euroopa Komisjon vastutab eelarve täitmise eest.

ELi pikaajaline eelarve

ELi pikaajaline eelarve aastateks 2021–2027 ja taasterahastu „NextGenerationEU“

Euroopa Parlamendi liikmed

Euroopa Parlament koosneb 705 liikmest, kes on valitud kõigist 27 ELi liikmesriigist. Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieaastaseks ametiajaks. Valimised toimuvad proportsionaalse esindatuse alusel ja kohtade arv põhineb iga riigi rahvaarvul. Euroopa Parlamendi komisjonide koosolekuid korraldatakse Brüsselis ning täiskogu istungeid Brüsselis ja Strasbourgis. Parlamendi administratsioon asub Luxembourgis. Parlament lähetab delegatsioone ka väljaspool ELi asuvatesse piirkondadesse.

Otsi parlamendiliikmeid riikide kaupa

Kohtade jaotus riikide kaupa

Kohtade jaotus fraktsioonide kaupa