Skip to main content

Dejstva in podatki o strukturi Evropske unije

Države Evropske unije

Leta 1951 je šest držav (Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Luksemburg in Nizozemska) ustanovilo Evropsko skupnost za premog in jeklo. Leta 1958 se je preimenovala v Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) in leta 1993 v Evropsko unijo.

Sčasoma se je prvotnim šestim državam pridružilo še 22 držav.

Združeno kraljestvo je 1. februarja 2020 izstopilo iz EU.

EU trenutno šteje 27 držav članic in ima 24 uradnih jezikov.

Države članice EU na kratko

Zemljevidi

 

Države EU, ki uporabljajo evro

Evro je uradna valuta v 20 državah EU, ki tvorijo območje evra.

Katere države uporabljajo evro?

 

Članice schengenskega območja

Schengensko območje od leta 1985 omogoča ljudem in podjetjem potovanje in poslovanje brez mejnih kontrol. Območje je junija 1985 obsegalo pet držav, danes pa vključuje 23 držav članic EU in štiri države, ki niso članice EU.

Schengenske države so okrepile varnost na skupnih zunanjih mejah.

Kosovo* – to poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

EU in javna poraba

Proračun EU se financira iz različnih virov, tudi iz deleža bruto nacionalnega dohodka držav članic. Države EU določijo obseg proračuna in način njegovega financiranja.

Lastna sredstva (kot so dajatve, prelevmani, DDV in nacionalni prispevki) predstavljajo približno 98 % proračuna EU, preostala 2 % proračunskih prihodkov prihajata iz drugih virov.

Dolgoročni proračun določi dolgoročna prednostna področja in omejitve za proračunsko porabo EU ter financira področja, kot so spodbujanje zaposlovanja, regionalni razvoj, izobraževanje, raziskave in okolje. O proračunu skupaj odločajo Evropska komisija, Svet in Evropski parlament. Evropska komisija je odgovorna za porabo proračuna.

Dolgoročni proračun EU

Dolgoročni proračun EU za obdobje 2021–2027 in instrument NextGenerationEU

Poslanci Evropskega parlamenta

Evropski parlament sestavlja 705 poslancev, ki so izvoljeni v vseh 27 državah EU za petletni mandat. Volitve potekajo po načelu proporcionalne zastopanosti, število poslanskih mest pa je odvisno od števila prebivalcev posamezne države. Zasedanja odborov Evropskega parlamenta potekajo v Bruslju, plenarna zasedanja pa v Bruslju in Strasbourgu. Uprava EP se nahaja v Luxembourgu. Evropski parlament pošilja tudi delegacije v regije zunaj EU.

Poslanci Evropskega parlamenta po državah

Porazdelitev sedežev po državah

Porazdelitev sedežev po političnih skupinah