Przejdź do treści głównej

Kraje, w których używa się euro

Euro jest najbardziej widocznym symbolem integracji europejskiej. W życiu codziennym korzysta z niego około 341 milionów osób, co oznacza, że jest to druga najczęściej używana waluta na świecie. Korzyści płynące ze wspólnej waluty są oczywiste dla każdego, kto podróżuje lub robi zakupy na stronach internetowych działających w innym państwie UE.

Kraje UE, w których używa się euro

Obecnie euro (€) jest oficjalną walutą w 20 spośród 27 państw członkowskich UE. Państwa te razem tworzą strefę euro.

Kryteria przystąpienia do strefy euro

Aby przystąpić do strefy euro, państwa członkowskie UE muszą spełnić tzw. kryteria konwergencji.

Te wiążące warunki ekonomiczne i prawne zostały uzgodnione w traktacie z Maastricht w 1992 r. i nazywane są również „kryteriami z Maastricht”. Wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Danii, są zobowiązane do przyjęcia euro i przystąpienia do strefy euro, gdy tylko będą mogły spełnić wymagane warunki.

Traktat nie określa konkretnego harmonogramu przystąpienia do strefy euro i pozostawia w gestii państw członkowskich opracowanie własnych strategii, które pozwolą spełnić warunki konieczne do przyjęcia euro.

Komisja Europejska  i Europejski Bank Centralny wspólnie decydują, czy kraje kandydujące do wejścia do strefy euro spełniły te warunki. Po dokonaniu oceny postępów w zakresie kryteriów konwergencji Komisja i EBC publikują swoje wnioski w odpowiednich  sprawozdaniach. Sprawozdania następnie ratyfikuje Rada ECOFIN w porozumieniu z  Parlamentem oraz szefami państw i rządów. Po zatwierdzeniu sprawozdań można rozpocząć proces wprowadzania nowej waluty.