Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Държави, използващи еврото

Еврото е най-осезаемото проявление на европейската интеграция: около 341 млн. души използват еврото ежедневно, което го поставя на второ място сред най-използваните валути в света. Ползата от общата валута се забелязва веднага от всеки, който пътува в чужбина или пазарува онлайн от уебсайтове в друга държава от ЕС.

Държави от ЕС, използващи еврото

В момента еврото (€) е официална валута в 19 от 27-те страни от ЕС, които заедно съставляват еврозоната.

Как се влиза в еврозоната

За да влязат в еврозоната, страните от ЕС трябва да изпълнят т. нар. критерии за конвергенция.

По тези задължителни икономически и правни условия е постигната договореност в Договора от Маастрихт през 1992 г. — те са известни още като „критерии от Мастрихт“. Всички страни от ЕС, с изключение на Дания, трябва да въведат еврото и да се присъединят към еврозоната, когато ги изпълнят.

В договора не е определен график за влизане в еврозоната, а е дадена възможност на страните членки да разработват свои стратегии за изпълнение на условията за въвеждане на еврото.

Европейската комисия и Европейската централна банка съвместно преценяват дали кандидатите за въвеждане на еврото са изпълнили условията. След като оценят напредъка по отношение на критериите за конвергенция, двата органа публикуват заключенията си в доклади. Те се ратифицират от Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) след консултации с Парламента и държавните глави. Ако заключенията са благоприятни, процесът на въвеждане на еврото може да започне.