Skip to main content

Investicijos į tvarią Europos energetikos ateitį

ES aktyviai skatina Europos perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės ir atnaujina savo taisykles, kad sudarytų palankesnes sąlygas būtinoms privačiosioms ir viešosioms investicijoms į perėjimą prie švarios energijos. Tai turėtų būti naudinga ne tik planetai, bet ir ekonomikai bei vartotojams.

Pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomenės siekiama sukurti tvarų energetikos sektorių, kuriame būtų skatinamas ekonomikos augimas, inovacijų diegimas ir darbo vietų kūrimas, kartu gerinant gyvenimo kokybę, didinant pasiūlą, suteikiant vartotojams daugiau teisių ir gerokai sumažinant namų ūkių sąskaitas.

Laikantis paprasto ir koordinuoto ES metodo užtikrinama, kad kovos su klimato kaita rezultatai būtų jaučiami visame žemyne. Kad būtų sumažintas Europoje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir įvykdyti Paryžiaus susitarimo įsipareigojimai, itin svarbu skatinti naudoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Naudodamasi Europos energetikos sąjunga, ES užtikrina, kad visų sričių politika būtų darniau siekiama plataus masto tikslų sukurti patikimą, įperkamą ir tvarią energetikos sistemą.

Be to, ES teikia įvairių finansavimo ir skolinimosi galimybių, kad padėtų bendrovėms ir regionams sėkmingai įgyvendinti energetikos projektus.

Tarptautinėje arenoje ES atlieka svarbų vaidmenį drauge su kitomis šalimis, regionais ir tarptautinėmis organizacijomis spręsdama energetikos problemas ir užtikrindama Europos energijos rinkos patikimumą ir konkurencingumą.