Skip to main content

Naložbe v trajnostno energetsko prihodnost Evrope

EU dejavno spodbuja prehod Evrope na nizkoogljično družbo in posodablja svoja pravila, da se zagotovijo potrebne zasebne in javne naložbe v prehod na čisto energijo. To ne bo koristilo le planetu, pač pa tudi gospodarstvu in potrošnikom.

Cilj prehoda na nizkoogljično gospodarstvo je ustvariti trajnostni energetski sektor, ki bo spodbujal rast, inovacije in zaposlovanje, hkrati pa izboljšal kakovost življenja, povečal izbiro, okrepil pravice potrošnikov in jim v končni fazi omogočil prihranke.

Racionaliziran in usklajen pristop na ravni EU zagotavlja, da ima boj proti podnebnim spremembam resnični učinek na evropski celini. Ukrepi za spodbujanje obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti so bistveni za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v Evropi in izpolnjevanje ciljev pariškega sporazuma.

Z evropsko energetsko unijo EU zagotavlja večjo skladnost na vseh področjih politike za doseganje širših ciljev vzpostavitve zanesljivega, dostopnega in trajnostnega energetskega sistema.

EU ponuja tudi različne možnosti financiranja in sheme posojil za pomoč podjetjem in regijam pri uspešnem izvajanju energetskih projektov.

Na mednarodnem prizorišču igra EU pomembno vlogo pri reševanju energetskih težav v sodelovanju z drugimi državami ter zagotavljanju zanesljivega in konkurenčnega energetskega trga v Evropi.

Sorodna področja EU