Põhisisu juurde

Investeerime Euroopa säästva energia tulevikku

EL toetab aktiivselt Euroopa muutumist vähese CO2-heitega ühiskonnaks ning ajakohastab eeskirju, et hõlbustada puhtale energiale üleminekuks vajalikke era- ja avaliku sektori investeeringuid. Sellest peab kasu saama mitte ainult meie planeet, vaid ka majandus ja tarbijad.

Vähese CO2-heitega majandusele ülemineku eesmärk on luua jätkusuutlik energiasektor, mis stimuleeriks majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet, kuid parandaks samal ajal ka elukvaliteeti, suurendaks valikuvõimalusi, tugevdaks tarbijate õigusi ja võimaldaks lõppkokkuvõttes kokku hoida majapidamiskuludelt.

ELi ühtlustatud ja kooskõlastatud tegutsemine tagab tõeliselt kontinentaalse koostöö kliimamuutuste vastu võitlemisel. Taastuvate energiaallikate eelisarendamine ja energiatõhususe suurendamine on võtmetähtsusega Euroopa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel ja Pariisi kokkuleppe kohustuste täitmisel.

Euroopa energialiidu kaudu tagab EL suurema sidususe kõigis poliitikavaldkondades, et täita usaldusväärse, taskukohase ja säästva energiasüsteemi loomise laiaulatuslikke eesmärke.

EL pakub ka mitmesuguseid rahastamisvõimalusi ja laenukavasid, et aidata ettevõtetel ja piirkondadel energiaprojekte edukalt ellu viia.

Rahvusvahelisel tasandil on ELil oluline ülesanne teha koostööd teiste riikide, piirkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et lahendada energiaprobleeme ning tagada Euroopas usaldusväärne ja konkurentsivõimeline energiaturg.