Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Инвестиране в устойчиво енергийно бъдеще за Европа

ЕС активно подкрепя прехода на Европа към нисковъглеродно общество и актуализира правилата си, за да улесни необходимите частни и публични инвестиции в преминаването към чиста енергия. Това би трябвало да е от полза не само за планетата, но и за икономиката и потребителите.

Целта на прехода към нисковъглеродна икономика е създаване на устойчив енергиен сектор, който стимулира растежа, иновациите и заетостта, като в същото време допринася за подобряване на качеството на живота, повишаване на избора, укрепване на правата на потребителите и в крайна сметка — за намаляване на сметките на домакинствата.

По-ефективен и координиран подход на ЕС гарантира действителен ефект върху целия континент в борбата с изменението на климата. Действията за насърчаване на производството на възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност са от голямо значение за намаляване на емисиите на парникови газове в Европа и изпълнение на ангажиментите по Парижкото споразумение.

Чрез европейския енергиен съюз ЕС осигурява по-голяма съгласуваност във всички области на политиката за постигане на по-общите цели за създаване на надеждна и устойчива енергийна система на достъпна цена.

Освен това ЕС предоставя различни възможности за финансиране и схеми за кредитиране, за да подпомага предприятията и регионите да реализират енергийните си проекти.

На международната сцена ЕС играе важна роля, като работи заедно с други държави, региони и международни организации за решаване на енергийните проблеми и гарантиране на надежден и конкурентоспособен енергиен пазар в Европа.