Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Безопасен, устойчив и свързан транспорт

Политиката на ЕС в областта на транспорта помага за развитието на европейската икономика чрез разработване на съвременна инфраструктурна мрежа, благодарение на която пътуванията са по-бързи и по-безопасни, като в същото време се насърчават устойчивите и цифрови решения.

Транспортът е крайъгълен камък на европейската интеграция и от изключително значение за реализирането на свободното движение на хора, стоки и услуги. Транспортът също така е един от основните сектори на икономиката — неговият дял от брутната добавена стойност в ЕС е 9 % (принос към икономиката). На транспортните услуги са се падали около 664 млрд. евро брутна добавена стойност през 2016 г., като в този сектор са заети около 11 млн. души.

Използването на устойчиви и новаторски транспортни средства играе важна роля за постигането на целите на ЕС в областта на енергетиката и климата. Тъй като нашите общества стават все по-мобилни, политиката на ЕС подкрепя транспортните системи, за да се справят с основните предизвикателства:

  • задръствания — те засягат автомобилния и въздушния транспорт
  • устойчивост — транспортът все още зависи от петрола за по-голямата част от енергийните си потребности, а това е неприемливо в екологично и икономическо отношение
  • качество на въздуха — до 2050 г. ЕС трябва да намали емисиите от транспорта с 60 % в сравнение с равнищата през 1990 г. и да продължи да намалява замърсяването от превозните средства
  • инфраструктура — нейното качество не е еднакво в целия ЕС
  • конкуренция — транспортният сектор в ЕС е изправен пред растяща конкуренция от страна на бързо развиващите се транспортни пазари в други региони.