Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Bezpečná, udržateľná a prepojená doprava

Dopravná politika EÚ pomáha udržiavať dynamiku európskeho hospodárstva tým, že rozvíja modernú sieť infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie a zároveň podporuje udržateľné a digitálne riešenia.

Doprava je základným kameňom európskej integrácie. Má zásadný význam pre zabezpečenie voľného pohybu osôb, služieb a tovaru. Doprava takisto významne prispieva k hospodárstvu, pričom predstavuje viac ako 9 % hrubej pridanej hodnoty EÚ (príspevok k hospodárstvu). Samotné dopravné služby predstavovali v roku 2016 hrubú pridanú hodnotu vo výške približne 664 mld. EUR a bolo v nich zamestnaných približne 11 miliónov ľudí.

Zavádzanie udržateľných a inovatívnych dopravných prostriedkov zohráva dôležitú úlohu z hľadiska cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy. Naša spoločnosť sa stáva čoraz mobilnejšou. Politika EÚ preto podporuje dopravné systémy pri riešení týchto hlavných výziev:

  • preťaženie cestnej a leteckej dopravy
  • udržateľnosť: doprava stále závisí od ropy, a to platí pre väčšinu jej energetických potrieb; je to environmentálne aj ekonomicky neudržateľné
  • kvalita ovzdušia: do roku 2050 musí EÚ znížiť emisie z dopravy o 60 % v porovnaní s úrovňou v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, a ďalej znižovať znečistenie spôsobené vozidlami
  • infraštruktúra: kvalita dopravnej infraštruktúry je v rámci EÚ rôznorodá
  • hospodárska súťaž: odvetvie dopravy EÚ musí čeliť narastajúcej konkurencii zo strany rýchlo sa rozvíjajúcich trhov dopravy v iných regiónoch sveta