Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Životné prostredie

Na ceste k ekologickejšej a udržateľnejšej Európe

Občania EÚ sú chránení jednými z najprísnejších environmentálnych noriem na svete. EÚ a vlády členských štátov s podporou špecializovaných výskumných programov, právnych predpisov a financovania stanovili jasné ciele európskej environmentálnej politiky do roku 2020, ako aj víziu do roku 2050:

V mnohých oblastiach prebiehajú práce na ochrane ohrozených druhov a prírodných oblastí v EÚ, zaistení bezpečnej pitnej vody a vody na kúpanie, zlepšení kvality ovzdušia a nakladania s odpadom, ako aj na znížení účinkov škodlivých chemických látok.

Ochrana životného prostredia a inovácie pomáhajú vytvárať nové príležitosti pre podnikanie a zamestnanosť, ktoré stimulujú ďalšie investície. Základom politiky EÚ je ekologický rast, ktorý zabezpečuje, aby hospodársky rast Európy bol trvalo udržateľný z hľadiska životného prostredia. EÚ takisto zohráva kľúčovú úlohu pri podpore trvalo udržateľného rozvoja na globálnej úrovni.