Skip to main content

Poľnohospodárstvo

Dynamické vidiecke oblasti a kvalitné poľnohospodárske výrobky

Vzhľadom na populačný rast a meniace sa stravovacie návyky budeme nútení zdvojnásobiť do roku 2050 svetovú produkciu potravín. Zároveň si musíme poradiť s vplyvmi zmeny klímy na biodiverzitu, kvalitu pôdy a vody a uspokojiť dopyt na globálnych trhoch.

Poľnohospodárska politika EÚ sa v posledných desaťročiach značne zmenila s cieľom pomôcť poľnohospodárom čeliť týmto výzvam a reagovať na meniace sa postoje a očakávania ľudí. Do poľnohospodárskej politiky EÚ spadá široká škála oblastí vrátane kvality potravín, vysledovateľnosti, obchodu a propagácie poľnohospodárskych výrobkov EÚ. EÚ finančne podporuje svojich poľnohospodárov a presadzuje udržateľné a ekologické postupy, pričom zároveň investuje do rozvoja vidieckych oblastí.

Inštitúcie EÚ spolupracujú pri tvorbe politík v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva, ako aj pri ich vykonávaní, monitorovaní a hodnotení. Vnútroštátne a miestne orgány vykonávajú právne predpisy schválené na úrovni EÚ. Z rozpočtu EÚ sa členským štátom poskytujú finančné prostriedky v súlade s pravidlami EÚ. EÚ monitoruje aj uplatňovanie a účinnosť právnych predpisov a koordinuje ich zmeny.

V odvetviach a službách súvisiacich s poľnohospodárstvom a výrobou potravín pracuje v EÚ viac ako 44 miliónov ľudí, pričom 20 miliónov z nich je zamestnaných v samotnom poľnohospodárskom sektore. Vďaka rozmanitej klíme, úrodnej pôde, odborným zručnostiam poľnohospodárov a kvalite výrobkov je EÚ jedným z popredných svetových producentov a vývozcov poľnohospodárskych výrobkov.