Skip to main content

Ceantair tuaithe faoi bhláth agus scoth na dtáirgí talmhaíochta

Faoi 2050, ní mór a dhá oiread bia a tháirgeadh ar domhan chun freastal ar an daonra méadaithe agus ar an athrú nósmhaireachta i gcaitheamh an bhia. Caithfear aghaidh a thabhairt ar thionchar an athrú aeráide ar an mbithéagsúlacht, ar cháilíocht na hithreach agus an uisce, agus ar éilimh na margaí domhanda.

Le breis agus scór bliain anuas, is mór an t-athrú atá tagtha ar bheartas feirme an Aontais Eorpaigh chun cuidiú leis na feirmeoirí aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, agus chun freagairt don athrú meoin atá ar na daoine agus do gach a bhfuil siad ag súil leis. Clúdaíonn beartas talmhaíochta an Aontais Eorpaigh réimse leathan earnálacha, orthu sin cáilíocht an bhia, an inrianaitheacht, trádáil agus cur chun cinn tháirgí feirme an Aontais Eorpaigh. Tugann an tAontas Eorpach tacaíocht airgeadais dá chuid feirmeoirí, agus molann sé do dhaoine cleachtais inbhuanaithe a chur i bhfeidhm arb iad leas an chomhshaoil iad, agus bíonn sé ag infheistiú i bhforbairt na gceantar tuaithe chomh maith.

Bíonn institiúidí an Aontais ag obair as lámha a chéile i ndéanamh na mbeartas bia agus feirmeoireachta, agus i gcur chun feidhme agus sa mhonatóireacht ar dhéanamh na mbeartas. Is iad na húdaráis náisiúnta agus áitiúla a chuireann chun feidhme na dlíthe a chomhaontaítear ar leibhéal an Aontais. Trí bhíthin bhuiséad an Aontais, cuirtear airgead ar fáil do na Ballstáit i gcomhréir leis na rialacha atá leagtha síos ar leibhéal an Aontais. Déanann an tAontas monatóireacht chomh maith ar an gcaoi a gcuirtear dlíthe i bhfeidhm, ar a éifeachtaí is atá siad, agus déanann sé comhordú ar leasuithe.

Tá os cionn 44 milliún post san Aontas Eorpach i réimse na talmhaíochta agus i réimse na dtionscal agus na seirbhísí a bhaineann le cúrsaí bia, orthu sin obair rialta do 20 milliún duine laistigh den earnáil talmhaíochta féin. A bhuíochas leis an éagsúlacht aeráide, an ithir thorthúil, le scileanna teicniúla a chuid feirmeoirí, agus le feabhas a chuid táirgí, tá an tAontas Eorpach ar cheann de na táirgeoirí agus de na heaspórtálaithe táirgí talmhaíochta is tábhachtaí ar domhan.