Skip to main content

Rosīgi lauku apvidi un kvalitatīvi lauksaimniecības produkti

Pieaugot iedzīvotāju skaitam un mainoties ēšanas ieradumiem, pārtikas ražošanas apjoms pasaulē līdz 2050. gadam būtu jādivkāršo. Pasaule izjūt arī klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, augsnes un ūdens kvalitāti, kā arī globālā tirgus prasības.

Lai palīdzētu lauksaimniekiem risināt šīs problēmas un apmierināt cilvēku mainīgās vajadzības un gaidas, pēdējās desmitgadēs ES lauksaimniecības politika ir būtiski mainīta. ES lauksaimniecības politika aptver daudzas un dažādas jomas, arī pārtikas kvalitāti, izsekojamību, tirdzniecību un ES lauksaimniecības produktu popularizēšanu. ES finansiāli atbalsta lauksaimniekus un sekmē ilgtspējīgu un videi draudzīgu saimniekošanu, kā arī veic ieguldījumus lauku reģionu attīstībā.

ES iestādes sadarbojas pārtikas un lauksaimniecības politikas veidošanā, īstenošanā, pārraudzībā un izvērtēšanā. Valsts iestādes un pašvaldības īsteno ES līmenī pieņemtos noteikumus. Dalībvalstis var izmantot ES budžetā atvēlētos līdzekļus atbilstoši ES līmenī pieņemtajiem noteikumiem. ES arī pārrauga, kā noteikumi tiek piemēroti un cik efektīvi tie ir, kā arī koordinē grozījumus.

Lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība, kā arī pakalpojumu nozare nodrošina vairāk nekā 44 miljonus darbvietu ES, tostarp garantējot regulāru darbu 20 miljoniem cilvēku lauksaimniecības nozarē vien. Pateicoties daudzveidīgajam klimatam, auglīgajai augsnei, lauksaimnieku tehniskajām prasmēm un viņu saražoto produktu kvalitātei, ES ir kļuvusi par vienu no vadošajiem lauksaimniecības produktu ražotājiem un eksportētājiem.