Skip to main content

Inwestycje w zrównoważoną przyszłość energetyczną Europy

UE aktywnie promuje przekształcenie Europy w społeczeństwo wykorzystujące technologie niskoemisyjne i aktualizuje przepisy, aby ułatwić niezbędne inwestycje prywatne i publiczne w proces przechodzenia na czystą energię. Powinno to być korzystne nie tylko dla planety, lecz również dla gospodarki i konsumentów.

Przejście na gospodarkę niskoemisyjną ma na celu stworzenie zrównoważonego sektora energetycznego, który będzie stymulował wzrost gospodarczy, innowacje i tworzenie miejsc pracy. Jednocześnie przyczyni się ono do poprawy jakości życia, zwiększenia oferty dostępnej dla konsumentów i egzekwowania ich praw, a ostatecznie do obniżenia rachunków za energię.

Ujednolicone i skoordynowane podejście UE zapewnia rzeczywisty wpływ na walkę ze zmianą klimatu na całym kontynencie. Działania promujące odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Europie i dla realizacji zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego.

Poprzez europejską unię energetyczną UE zapewnia większą spójność we wszystkich obszarach polityki, aby osiągnąć szeroko zakrojony cel, jakim jest stworzenie niezawodnego, przystępnego cenowo i zrównoważonego systemu energetycznego.

UE oferuje również szereg możliwości finansowania i udzielania pożyczek, aby pomóc przedsiębiorstwom i regionom w skutecznym wdrażaniu projektów w zakresie energii.

Na arenie międzynarodowej UE odgrywa ważną rolę i współpracuje z innymi krajami, regionami i organizacjami międzynarodowymi, rozwiązując problemy związane z sektorem energetycznym i dążąc do utworzenia niezawodnego i konkurencyjnego rynku energii na terenie Europy.

Obszary działalności UE związane z tym tematem