Skip to main content

Investīcijas ilgtspējīgā Eiropas enerģētikā, kas vērsta uz nākotni

ES aktīvi veicina Eiropas pāreju uz tādu sabiedrību, kas rada maz oglekļa izmešu. Tā atjaunina savus noteikumus, lai atvieglotu privātā un publiskā sektora ieguldījumus pārejā uz tīru enerģiju. Tas nāks par labu ne vien planētai, bet arī ekonomikai un patērētājiem.

Pārejot uz mazoglekļa ekonomiku, par mērķi uzskata tādas ilgtspējīgas enerģētikas nozares izveidi, kura stimulē izaugsmi, inovāciju un nodarbinātību, tajā pašā laikā uzlabojot dzīves kvalitāti, paplašinot izvēli, nostiprinot patērētāju tiesības un, visbeidzot, dodot mājsaimniecībām iespēju samazināt tēriņus.

Vienkāršota un saskaņota ES pieeja nodrošina to, ka klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu ietekme tiešām izpaužas visa kontinenta mērogā. Lai samazinātu Eiropas siltumnīcefekta gāzu emisiju un īstenotu Parīzes nolīguma saistības, noteikti ir jāveicina atjaunojamo energoresursu plašāks lietojums un jāuzlabo energoefektivitāte.

Ar Eiropas enerģijas savienības palīdzību ES gādā, lai visas politikas jomas būtu konsekventāk saskaņotas cita ar citu un lai līdz ar to būtu iespējams sasniegt galveno mērķi: izveidot uzticamu, ne pārāk dārgu, bet ilgtspējīgu enerģētikas sistēmu.

Lai palīdzētu uzņēmumiem un reģioniem sekmīgi īstenot enerģētikas projektus, ES arī nodrošina dažādas iespējas saņemt finansējumu un aizņemties naudu.

ES ir svarīga loma starptautiskajā arēnā, kur tā sadarbojas ar ārpussavienības valstīm, citiem reģioniem un starptautiskām organizācijām, lai risinātu enerģētikas problēmas un Eiropā nodrošinātu uzticamu, konkurētspējīgu enerģijas tirgu.