Skip to main content

Miten EU:n painopisteet asetetaan?

Ennen Euroopan komission jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten 5-vuotisen toimikauden alkua kaikkien EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet määrittelevät Eurooppa-neuvostossa EU:n viralliset poliittiset painopisteet. 

Nämä painopisteet muodostavat yhdessä strategisen ohjelman, joka antaa suuntaviivoja EU:n toimielimien työlle ja painopisteiden edellyttämille käytännön toimille.

Strateginen ohjelma ohjaa myös Euroopan komission oman toimikauden poliittisia painopisteitä, jotka on määritelty sen poliittisissa suuntaviivoissa. Painopisteissä kuvataan pääpiirteissään tärkeimmät toimintapolitiikat ja toimet, joilla komissio aikoo saavuttaa poliittiset tavoitteensa.

Strategisen ohjelman täytäntöönpanosta vastaavat yhteistyössä EU:n toimielimet ja EU-maiden hallitukset.

Kun komission puheenjohtajaehdokas on asettanut komission painopisteet, ne

  • esitellään Euroopan parlamentin täysistunnossa
  • otetaan huomioon komission jäsenehdokkaiden toimeksiannoissa ja esitellään kustakin asiakokonaisuudesta vastaavalle Euroopan parlamentin valiokunnalle.

Poliittiset suuntaviivat muodostavat komission vuotuisten työohjelmien perustan. Vuotuisessa työohjelmassa määritellään aloitteet, joiden avulla on määrä saavuttaa painopisteiden mukaiset tavoitteet seuraavien 12 kuukauden aikana.

Työohjelman valmistelu käynnistyy komission puheenjohtajan vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessa ja siihen liittyvässä aiekirjeessä. 

Sitten Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto käyvät niiden pohjalta keskusteluja seuraavan vuoden painopisteistä. Komissio kuulee myös Euroopan alueiden komiteaa ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa. 

Kun komission työohjelma on hyväksytty, komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat yhteisen julistuksen EU:n painopisteistä. Näin varmistetaan, että painopisteet saavat poliittista painoarvoa ja että toimiin vodaan ryhtyä nopeasti.

Jotta pidemmän aikavälin suunnittelu on mahdollista, nämä kolme EU-toimielintä hyväksyivät vuonna 2020 myös kaikkien aikojen ensimmäiset yhteiset päätelmät toimintapoliittisista tavoitteista ja painopisteistä koko lainsäädäntösyklin ajaksi (vuoteen 2024 asti).

Infografiikka: Painopisteiden asettaminen

Lisätietoa komission työohjelman toteuttamisesta

Muut painopisteet

Myös muut EU:n toimielimet asettavat usein omia painopisteitään, jotka heijastavat niiden näkemyksiä.

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa

Kukin EU-maa toimii vuorollaan neuvoston puheenjohtajana 6 kuukauden ajan. Puheenjohtajamaa on puolueeton välittäjä, joka johtaa neuvostossa kaikkien EU-maiden välistä keskustelua EU-lainsäädännöstä. 

Kukin puheenjohtajamaa määrittelee omat painopisteensä. Ne liittyvät EU:ta koskettaviin ajankohtaisiin aiheisiin, ja niiden tarkoituksena on viime kädessä vahvistaa EU:ta ja edistää sen arvoja.

Lisätietoa EU:n neuvoston puheenjohtajamaan painopisteistä

Euroopan parlamentti – poliittiset ryhmät

Suurin osa Euroopan parlamentin 705 jäsenestä eli "mepistä" kuuluu johonkin parlamentin 7 poliittisesta ryhmästä. Ryhmät muodostuvat puoluekannan eivätkä kansallisuuden mukaan.

Kukin poliittinen ryhmä asettaa omat painopisteensä omien äänestäjiensä painottamien kysymysten perusteella.

Ryhmät käsittelevät ennen jokaista täysistuntoäänestystä parlamentin valiokuntien laatimia mietintöjä ja esittävät niihin tarkistuksia.

Poliittisen ryhmän kanta vahvistetaan ryhmän sisäisessä keskustelussa, eikä ketään jäsentä voida pakottaa äänestämään tietyllä tavalla.

Lisätietoa Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien painopisteistä

Euroopan parlamentin painopisteet

Videot