Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
European Court of Auditors - Logo

Prehľad

 • Úloha: kontrolovať, či sa finančné prostriedky EÚ správne vyberajú a používajú, a pomáhať zlepšovať finančné riadenie EÚ
 • Predseda: Tony Murphy
 • Členovia: jeden z každej krajiny EÚ
 • Rok vzniku: 1977
 • Sídlo: Luxemburg (Luxembursko)
 • Webové sídloEurópsky dvor audítorov

Európsky dvor audítorov (EDA) sa ako nezávislý externý audítor EÚ stará o záujmy daňových poplatníkov EÚ. Nemá zákonné právomoci, ale má za cieľ zlepšiť spravovanie rozpočtu EÚ zo strany Európskej komisie a podáva správy o stave finančných prostriedkov EÚ.

Čo robí Dvor audítorov?

 • Vykonáva audit príjmov a výdavkov EÚ, aby zistil, či sa finančné prostriedky EÚ získavajú a vynakladajú správnym spôsobom, prinášajú primeranú hodnotu a či boli zúčtované.
 • Kontroluje jednotlivcov alebo organizácie, ktoré narábajú s finančnými prostriedkami EÚ – vrátane fyzických kontrol v inštitúciách EÚ (najmä v Komisii), krajinách EÚ a krajinách, ktoré získavajú pomoc z EÚ.
 • Do audítorských správ zapisuje zistenia a odporúčania pre Európsku komisiu a vnútroštátne vlády.
 • Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) nahlasuje podozrenia z podvodu, korupcie alebo inej nezákonnej činnosti.
 • Vypracúva výročnú správu pre Európsky parlament a Radu EÚ. Parlament najskôr túto správu podrobne preskúma a až potom rozhodne, či nakladanie Komisie s rozpočtom EÚ schváli.
 • Predkladá svoje odbornéstanovisko tvorcom politík EÚ s cieľom pomôcť im lepšie riadiť finančné prostriedky EÚ a byť zodpovednejší vo vzťahu k občanom.

Taktiež uverejňuje stanoviská k návrhom právnych predpisov, ktoré budú mať dosah na finančné riadenie EÚ, ako aj pozičné dokumenty, hodnotenia a ad hoc publikácie o otázkach týkajúcich sa verejných financií EÚ.

Aby mohol Dvor audítorov vykonávať svoju činnosť efektívne, musí byť nezávislý vo vzťahu k inštitúciám a orgánom, ktoré audituje. Na tento účel sa môže rozhodnúť o tom:

 • čo bude predmetom auditu,
 • ako vykoná audit,
 • ako a kedy bude prezentovať svoje zistenia.

Audítorská práca Dvora sa zameriava najmä na Európsku komisiu, ktorá je hlavným orgánom zodpovedným za plnenie rozpočtu EÚ. Ale takisto úzko spolupracuje s vnútroštátnymi orgánmi, keďže Komisia riadi väčšinu finančných prostriedkov EÚ (približne 80 %) spoločne s nimi.

Zloženie

Členov Dvoravymenúva Rada po konzultácii s Parlamentom na obnoviteľné funkčné obdobie 6 rokov. Členovia si spomedzi seba volia predsedu na funkčné obdobie 3 rokov (tiež obnoviteľné).

Ako funguje Dvor audítorov?

Vykonáva 3 typy auditu:

 • Finančný audit – kontroluje, či účty správne vykazujú finančnú situáciu, výsledky a peňažný tok v danom roku.
 • Audit zhody – kontroluje, či finančné transakcie prebiehajú podľa pravidiel.
 • Audit výkonnosti – kontroluje, či finančné prostriedky EÚ plnia svoje ciele s využitím čo najmenších zdrojov a čo najúspornejším spôsobom.

Dvor audítorov sa delí na audítorské skupiny nazývané „komory“. Pripravujú správy a stanoviská, ktoré prijímajú členovia Dvora, a tým sa stávajú oficiálnymi.

Dvor audítorov a vy

Dvor audítorov ponúka stáže.

Každé dva roky odovzdáva cenu za akademický výskum v oblasti auditu verejného sektora. Do hodnotenia sa môžete prihlásiť aj vy.

Prístup k dokumentom

Prístup k informáciám

Kalendár zasadnutí EDA

Ďalšie informácie

Dvor audítorov – riadenie

Kto je kto

Finančné plánovanie a rozpočet EÚ

Metodiky auditu

Audítorské správy a stanoviská

Knižnica EDA

Navštívte Dvor audítorov

Pracovné miesta

Kontakt

Meno/Názov
Európsky dvor audítorov (EDA)
Webové sídlo
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/ecadefault.aspx
Telefónne číslo
+352 4398 1
Faxové číslo
+352 4393 42
Poštová adresa
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburg, Luxembursko
Sociálne médiá