Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейски орган по въпросите на трудовия пазар

European Labour Authority

Преглед

 • Роля: Европейският орган по труда (ЕОТ) помага за подобряване на сътрудничеството между страните от ЕС, координира съвместни инспекции, извършва анализи и оценки на риска във връзка с трансграничната трудова мобилност и служи като посредник при решаването на спорове между страни от ЕС
 • Изпълнителен директор: Космин Боянджиу
 • Основан: 2019 г.
 • Брой служители: 144 до 2024 г.
 • Уебсайт:ELA

Какво прави ЕОТ?

ЕОТ насърчава ефикасния и гъвкав труд, който помага за намиране на решения на предизвикателствата в областите, обхванати от Регламента. ЕОТ:

 • помага да се гарантира, че правилата на ЕС за трудова мобилност и координация на системите за социална сигурност се прилагат по справедлив, опростен и ефективен начин
 • улеснява физическите лица и предприятията да се възползват от предимствата на единния пазар
 • помага на националните органи да си сътрудничат с цел ефективно прилагане на правилата

Европейският орган по труда (ЕОТ) е създаден на 31 юли 2019 г. Очаква се до 2024 г. той да функционира пълноценно.

Кой има полза от това?

 • Граждани
 • Предприятия
 • Европейски, регионални и национални организации

Контакт

Име
Европейски орган по въпросите на трудовия пазар
Уебсайт
https://ela.europa.eu/
Социални медии