Skip to main content
European Commission - Logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: προάγει το γενικό συμφέρον της ΕΕ προτείνοντας και επιβάλλοντας νομοθεσία, καθώς και εφαρμόζοντας πολιτικές και τον προϋπολογισμό της ΕΕ
 • Μέλη: ομάδα ή «Σώμα» επιτρόπων, 1 από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ
 • Πρόεδρος: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
 • Έτος ίδρυσης: 1958
 • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τι κάνει η Επιτροπή

Προτείνει νέους νόμους

Η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο της ΕΕ το οποίο υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις για έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και το οποίο:

 • προστατεύει τα συμφέροντα της ΕΕ και των πολιτών της σε ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε εθνικό επίπεδο·
 • αποσαφηνίζει τεχνικές λεπτομέρειες, αφού συμβουλευτεί εμπειρογνώμονες και το κοινό.

Διαχειρίζεται τις πολιτικές της ΕΕ και κατανέμει τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ

 • Καθορίζει τις προτεραιότητες δαπανών της ΕΕ, από κοινού με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.
 • Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
 • Εποπτεύει το πώς δαπανώνται τα χρήματα της ΕΕ, μέσω εξονυχιστικού ελέγχου που πραγματοποιεί το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Επιβάλλει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ

 • Μαζί με το Δικαστήριο, διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ εφαρμόζεται ορθά σε όλα τα κράτη μέλη.

Εκπροσωπεί την ΕΕ στη διεθνή σκηνή

 • Ομιλεί εξ ονόματος όλων των χωρών της ΕΕ σε διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα στους τομείς της εμπορικής πολιτικής και της ανθρωπιστικής βοήθειας.
 • Διαπραγματεύεται διεθνείς συμφωνίες εξ ονόματος της ΕΕ.

Σύνθεση

Η πολιτική ηγεσία ασκείται από το Σώμα των 27 επιτρόπων (ένας από κάθε χώρα της ΕΕ) – υπό τον πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος αποφασίζει το ποιος είναι αρμόδιος για κάθε τομέα πολιτικής.

Το Σώμα των επιτρόπων αποτελείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής, οκτώ αντιπροέδρους, εκ των οποίων οι τρεις είναι εκτελεστικοί αντιπρόεδροι, τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, καθώς και 18 επιτρόπους αρμόδιους για αντίστοιχα χαρτοφυλάκια.

Η καθημερινή λειτουργία της Επιτροπής εξασφαλίζεται από το προσωπικό της (νομικοί, οικονομολόγοι, κ.λπ.), οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε υπηρεσίες γνωστές ως Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ), η κάθε μια από τις οποίες είναι αρμόδια για ένα συγκεκριμένο τομέα πολιτικής.

Εκλογή του προέδρου της Επιτροπής

Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους αρχηγούς των κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να εκλεγεί πρόεδρος, ένας υποψήφιος πρέπει να στηριχθεί από την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επιλογή των επιτρόπων

Ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου επιλέγει τους αντιπροέδρους και τους επιτρόπους βασιζόμενος στις υποδείξεις των κρατών μελών. Ο κατάλογος των υποψηφίων πρέπει να εγκριθεί από τους εθνικούς ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Κάθε υποψήφιος εμφανίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρουσιάσει τις θέσεις του και να απαντήσει σε ερωτήσεις. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο ψηφίζει για την έγκριση ή όχι των υποψηφίων ως σύνολο. Τέλος, οι επίτροποι ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία.

Η θητεία της παρούσας Επιτροπής λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Πώς λειτουργεί η Επιτροπή

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο πρόεδρος χαράσσει τις πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής, γεγονός που επιτρέπει στους επιτρόπους να αποφασίζουν μαζί τους στρατηγικούς στόχους και να εκπονούν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Συλλογική λήψη αποφάσεων

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τη συλλογική ευθύνη. Όλοι οι επίτροποι συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και είναι εξίσου υπόλογοι γι΄αυτές τις αποφάσεις. Οι επίτροποι δεν διαθέτουν μεμονωμένη εξουσία λήψης αποφάσεων, εκτός αν εξουσιοδοτούνται σχετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Οι αντιπρόεδροι ενεργούν εξ ονόματος του προέδρου και συντονίζουν τις εργασίες στον τομέα αρμοδιότητάς τους, μαζί με άλλους επιτρόπους. Για να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία και η ευελιξία του Σώματος των επιτρόπων, καθορίζονται έργα προτεραιότητας.

Οι επίτροποι στηρίζουν τους αντιπροέδρους στην υποβολή προτάσεων στο Σώμα. Γενικά, οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά, αλλά μπορεί να διενεργηθεί και ψηφοφορία. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, και κάθε επίτροπος διαθέτει μία μόνο ψήφο.

Στη συνέχεια, η αρμόδια Γενική Διεύθυνση (υπό τον γενικό διευθυντή ο οποίος λογοδοτεί στον αρμόδιο επίτροπο) αναλαμβάνει την υπόθεση. Αυτό συνήθως γίνεται με την εκπόνηση σχεδίου νομοθετικής πρότασης.

Τα νομοσχέδια αυτά υποβάλλονται ξανά στους επιτρόπους για έγκριση στην εβδομαδιαία συνεδρίασή τους, και στη συνέχεια λαμβάνουν καθεστώς επίσημης πρότασης που υποβάλλεται στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για το επόμενο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς

Πείτε μας τη γνώμη σας

Αν θέλετε να μας δώσετε τη γνώμη σας για τις πολιτικές της ΕΕ ή να προτείνετε αλλαγές ή νέες πολιτικές, έχετε διάφορες επιλογές:

Παροχή πληροφοριών

Η Επιτροπή παρέχει επίσης υπηρεσίες συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες, σπουδές, νομικά ζητήματα, καθώς και για τις μετακινήσεις και την εργασία σε όλη την Ευρώπη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για ερωτήσεις σχετικά με το έργο μας:

Επίσης

Επίσημος κατάλογος της ΕΕ

Οπτικοακουστικό υλικό  

Χρηματοδότηση

Εκδόσεις

Θέσεις εργασίας

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ιστότοπος
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 299 11 11
Ταχυδρομική διεύθυνση
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης