Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: nosaka Eiropas Savienības vispārējās politiskās nostādnes un prioritātes.
 • Dalībnieki: ES valstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs.
 • Priekšsēdētājs: Šarls Mišels
 • Dibināšanas gads: 1974 (neformāls forums), 1992 (formāls statuss), 2009 (oficiāla ES institūcija).
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne:Eiropadome.

Eiropadomē pulcējas ES galvenie politiskie vadītāji, lai noteiktu ES politisko darba kārtību. Tajā notiek visaugstākā līmeņa politiskā sadarbība starp ES dalībvalstīm.

Eiropadome ir viena no 7 oficiālajām ES iestādēm – tā tiekas (parasti četrreiz gadā) ES valstu vai valdību vadītāju augstākā līmeņa sanāksmēs, kuras vada pastāvīgs priekšsēdētājs.

Ko dara Eiropadome?

 • Eiropadome nosaka ES vispārējo virzību un politiskās prioritātes, bet tā nepieņem likumus.
 • Tā meklē risinājumus sarežģītiem un sensitīviem jautājumiem, kurus nevar atrisināt zemākos starpvaldību sadarbības līmeņos.
 • Nosaka ES kopējo ārpolitiku un drošības politiku, ņemot vērā ES stratēģiskās intereses un aizsardzības aspektus.
 • Izvirza kandidātus augstiem ES līmeņa amatiem, piemēram, Eiropas Centrālajā bankā un Komisijā, un ieceļ viņus amatā.

Eiropadome var

 • aicināt Eiropas Komisiju, lai tā iesniedz priekšlikumu par jautājumu, ko Eiropadome vēlas apspriest, vai
 • nodot jautājumu izskatīšanai ES Padomei.

Sastāvs

Eiropadomi veido visu ES valstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs .

Sanāksmes sasauc un vada Eiropadomes priekšsēdētājs, kuru ievēl pati Eiropadome uz vienreiz atjaunojamu divarpus gadu termiņu. Viens no priekšsēdētāja pienākumiem ir pārstāvēt ES pārējās pasaules priekšā.

Kā darbojas Eiropadome?

Tā parasti tiekas četras reizes gadā, taču priekšsēdētājs var sasaukt papildu sanāksmes steidzamu jautājumu risināšanai.

Lēmumi parasti tiek pieņemti vienprātīgi, un atsevišķos gadījumos ­ vienbalsīgi vai ar kvalificētu balsu vairākumu. Balsot drīkst tikai valstu vai valdību vadītāji.

Eiropadome un jūs

Vispārīgus jautājumus par Eiropadomes darbu var uzdot Sabiedrības informācijas dienestam.

Skatīt arī

Eiropadomes apmeklējums

Eiropadomes samitu kalendārs

Eiropadomes vēsture

Kontaktinformācija

Eiropadome

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Faksa numurs
+32 2 281 69 34
Pasta adrese
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi