Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej.
 • Członkowie: Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej
 • Przewodniczący: Charles Michel
 • Rok powstania: 1974 (forum nieformalne), 1992 (status formalny), 2009 (oficjalna instytucja UE)
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Rada Europejska

W skład Rady Europejskiej wchodzą przywódcy UE i szefowie państw lub rządów krajów UE, którzy określają kierunki polityki UE. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami członkowskimi UE.

Rada Europejska jest jedną z siedmiu oficjalnych instytucji UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE i którym przewodniczy przewodniczący Rady.

Czym zajmuje się Rada Europejska?

 • Określa ogólny kierunek i priorytety polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów prawnych.
 • Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych i delikatnych kwestii, których nie można rozwiązać na niższym szczeblu współpracy międzyrządowej.
 • Kształtuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę strategiczne interesy Unii, w tym sprawy mające wpływ na kwestie polityczno-obronne.
 • Nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska w UE, np. w EBC i Komisji.

W każdej sprawie Rada Europejska może:

 • wezwać Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego tej konkretnej kwestii
 • przekazać daną kwestię do Rady UE.

Skład

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów wszystkich krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, który również im przewodniczy i który wybierany jest przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku (kadencja może zostać jednokrotnie odnowiona). Do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie Unii na arenie międzynarodowej.

Jak działa Rada Europejska?

Zazwyczaj posiedzenia Rady odbywają się cztery razy w roku, jednak w razie potrzeby przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenia.

Większość decyzji Rada Europejska podejmuje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach decyzje przyjmowane są jednogłośnie lub większością kwalifikowaną. Tylko szefowie państw lub rządów mają prawo głosu.

To warto wiedzieć

Pytania o charakterze ogólnym dotyczące działalności Rady Europejskiej można kierować do Sekcji Informacji Publicznej.

Dostęp do dokumentów

Dostęp do informacji

Posiedzenia Rady Europejskiej

Terminarz przewodniczącego Rady Europejskiej

Kalendarz posiedzeń Rady Europejskiej

Więcej informacji

Wizyty w Radzie Europejskiej

Historia Rady Europejskiej

Sprawozdania, badania, broszury

Biblioteka Rady

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Rada Europejska
Strona internetowa
https://www.consilium.europa.eu/pl/
Tel.
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Adres pocztowy
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe