Skip to main content
Council of the European Union - Logo

Informacje ogólne

 • Rola: Wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej.
 • Członkowie: Szefowie państw i rządów krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej
 • Przewodniczący: Charles Michel
 • Rok ustanowienia: 1974 (forum nieformalne), 1992 (status formalny), 2009 (oficjalna instytucja UE)
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa:Rada Europejska

Rada Europejska gromadzi przywódców politycznych UE, którzy określają kierunki polityki UE. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE.

Rada Europejska jest jedną z siedmiu oficjalnych instytucji UE. Jej posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz na kwartał w formie spotkań na szczycie, w których biorą udział przywódcy państw UE i którym przewodniczy przewodniczący Rady.

Czym zajmuje się Rada Europejska?

 • Określa ogólny kierunek i priorytety polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania aktów prawnych.
 • Zajmuje się rozwiązywaniem złożonych i delikatnych kwestii, których nie można było rozwiązać na niższym szczeblu współpracy międzyrządowej.
 • Kształtuje wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę strategiczne interesy Unii, w tym sprawy mające wpływ na kwestie polityczno-obronne.
 • Nominuje i mianuje kandydatów na niektóre najwyższe stanowiska w UE, np. w EBC i Komisji.

W każdej chwili Rada Europejska może:

 • wezwać Komisję Europejską do przedstawienia wniosku ustawodawczego dotyczącego konkretnej kwestii
 • przekazać daną kwestię do Rady UE.

Skład

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów wszystkich krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej .

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, który również im przewodniczy i który wybierany jest przez Radę Europejską na okres dwóch i pół roku (kadencja może zostać jednokrotnie odnowiona). Do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie Unii na arenie międzynarodowej.

Jak działa Rada Europejska?

Zazwyczaj posiedzenia Rady odbywają się cztery razy w roku, jednak w razie potrzeby przewodniczący może zwołać posiedzenia dodatkowe.

Większość decyzji Rada Europejska podejmuje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach decyzje przyjmowane są jednogłośnie lub większością kwalifikowaną. Tylko szefowie państw lub rządów mają prawo głosu.

To warto wiedzieć

Pytania o charakterze ogólnym dotyczące działalności Rady Europejskiej można kierować do Sekcji Informacji Publicznej.

Zobacz również

Wizyty w Radzie Europejskiej

Kalendarz szczytów Rady Europejskiej

Historia Rady Europejskiej

Kontakt

Rada Europejska

Strona internetowa
Tel.
+32 2 281 61 11
Faks
+32 2 281 69 34
Adres pocztowy
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe