Skip to main content

Εκλογές και διορισμοί στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Κατευθυντήριες αρχές

Συνθήκες

Οι ιδρυτικές Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν συλλογικά την αρχή ότι οι εκλογικές διαδικασίες και οι διαδικασίες επιλογής ηγεσίας στα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να διεξάγονται με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο.

Οι Συνθήκες της ΕΕ —η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης— παρέχουν το ευρύ πλαίσιο λειτουργίας για τα κύρια θεσμικά όργανα της ΕΕ και ορίζουν ότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία θα είναι η μορφή διακυβέρνησης στην οποία βασίζεται η ΕΕ.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά σαφές ότι:

 • οι πολίτες εκπροσωπούνται άμεσα σε επίπεδο ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • οι χώρες της ΕΕ εκπροσωπούνται με διττό τρόπο:
  • στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον αρχηγό κράτους ή κυβέρνησης
  • στο Συμβούλιο της ΕΕ από τις κυβερνήσεις τους (δηλαδή από εκπροσώπους «οι οποίοι είναι δημοκρατικά υπεύθυνοι είτε έναντι των εθνικών τους κοινοβουλίων είτε έναντι των πολιτών τους»)

Η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) εισήγαγε ορισμένες αξιοσημείωτες μεταρρυθμίσεις, όπως, για παράδειγμα, η θέσπιση της θέσης του μόνιμου και αποκλειστικού προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η ενίσχυση του ρόλου και των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εκπροσώπηση

Οι πολίτες της ΕΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοκρατικής διαδικασίας της ΕΕ και όλοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Με τον ίδιο τρόπο που κάνουν τη φωνή τους να ακούγεται στη χώρα τους μέσω της ψήφου τους στις εθνικές εκλογές, επηρεάζουν επίσης άμεσα ή έμμεσα τις εκλογές και τους διορισμούς της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ απαρτίζονται, αντίστοιχα, από εκλεγμένους αντιπροσώπους και μέλη κυβερνήσεων από κάθε χώρα της ΕΕ.

Η ΕΕ αναπαράγει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου των 27 κρατών μελών της στο δικό της δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται τη ρητή ψήφο εμπιστοσύνης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αναλάβει επισήμως καθήκοντα κατά την έναρξη της θητείας της.

Διοίκηση

Όπως και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ υποστηρίζεται στα καθήκοντά της από μια δημόσια διοίκηση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ μέσω διαγωνισμών πρόσληψης που διοργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού.

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουν διαφορετικές διαδικασίες επιλογής για την ηγεσία τους.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σύνθεση: απαρτίζεται, σήμερα, από 705 βουλευτές (ευρωβουλευτές), που ψηφίζονται απευθείας από τους ευρωπαίους πολίτες, σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τους εθνικούς εκλογικούς νόμους και παραδόσεις της κάθε χώρας της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές μπορούν να συμμετέχουν σε πολιτικές ομάδες εντός του Κοινοβουλίου ανάλογα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Όσοι δεν συμμετέχουν σε πολιτικές ομάδες θεωρούνται «μη εγγεγραμμένοι» ευρωβουλευτές.

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγονται κάθε 5 χρόνια, με πιο πρόσφατες τις εκλογές του Μαΐου του 2019.

Πείτε τη γνώμη σας – Ευρωπαϊκές εκλογές

Αρμοδιότητες: ως συννομοθέτης, εγκρίνει νέα νομοθεσία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή —για τα περισσότερα θέματα λαμβάνει αποφάσεις επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο της ΕΕ. Ψηφίζει επίσης για νέες εμπορικές συμφωνίες και ελέγχει διεξοδικά τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τον τρόπο με τον οποίο δαπανάται ο ενωσιακός προϋπολογισμός. Διαθέτει τις δικές του διοικητικές υπηρεσίες που απαρτίζονται από δημόσιους υπαλλήλους.

Εξουσίες διορισμού

 • Εκλέγει τον δικό του πρόεδρο
  • η θητεία του προέδρου διαρκεί 2,5 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά
  • ο πρόεδρος προτείνεται από πολιτικές ομάδες ή από τουλάχιστον 38 ευρωβουλευτές
  • η ψηφοφορία είναι μυστική
  • διεξάγονται 4 γύροι ψηφοφορίας κατ’ ανώτατο όριο
  • ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, δηλαδή το 50 % των ψήφων συν μία.
 • Εκλέγει τους δικούς του αντιπροέδρους, κοσμήτορες, προέδρους και αντιπροέδρους των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 • Εκλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής, που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ του συνόλου των ευρωβουλευτών συν ένας).
 • Εξετάζει τους επιτρόπους
  • κάθε ορισθείς επίτροπος, που προτείνεται από το Συμβούλιο, σε συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρέπει να εμφανίζεται ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών στους πιθανούς τομείς της αρμοδιότητάς του
  • οι αρνητικές αξιολογήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απόσυρση του υποψηφίου από τη διαδικασία. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να προταθεί νέος υποψήφιος επίτροπος προς έλεγχο.
 • Εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τους επιτρόπους, τον πρόεδρο και τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας)
  • σε μια μοναδική ψηφοφορία σχετικά με την έγκριση
   (στη συνέχεια διορίζονται επισήμως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο)
 • Διαθέτει αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μπορεί να τα υποχρεώνει να λογοδοτούν. Μπορεί, για παράδειγμα, να ψηφίσει πρόταση δυσπιστίας κατά της Επιτροπής ώστε να την καταγγείλει και τελικά να την αναγκάσει να παραιτηθεί.

Πώς καλύπτονται οι βασικές θέσεις στο Κοινοβούλιο

Πώς σχηματίζονται οι πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο

Γράφημα: πώς εκλέγεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Σύνθεση: απαρτίζεται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διαθέτει τις δικές του διοικητικές υπηρεσίες που απαρτίζονται από δημόσιους υπαλλήλους.

Αρμοδιότητες: καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ΕΕ.

Εξουσίες διορισμού

 • Εκλέγει τον δικό του πρόεδρο
  • με ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (55 % των χωρών της ΕΕ και 65 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ)
  • η θητεία του προέδρου διαρκεί 2,5 χρόνια και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά
 • Προτείνει υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • με ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
  • για πενταετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί
  • ο υποψήφιος που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • εάν το Κοινοβούλιο δεν εγκρίνει τον υποψήφιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οφείλει να προτείνει άλλον υποψήφιο. Ο νέος υποψήφιος πρέπει επίσης να εγκριθεί από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Διορίζει τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, αρμόδιο για τις εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ («εξωτερική δράση») και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Διορίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (τους επιτρόπους, τον πρόεδρο και τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας)
 • Διορίζει την Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)
  • το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 6 μέλη: τον πρόεδρο της ΕΚΤ, τον αντιπρόεδρο και 4 άλλα μέλη
  • ο διορισμός γίνεται μετά από σύσταση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η οποία επιτυγχάνεται μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
  • ο διορισμός εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Περισσότερα για τον ρόλο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Περισσότερα για τον ρόλο του Συμβουλίου στους διορισμούς της ηγεσίας

Διαδικασία διορισμού των νέων επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ το 2019

Ενημερωτικό γράφημα – Εκλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ενημερωτικό γράφημα – Διορισμός της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Περισσότερα για τις προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνθεση: απαρτίζεται από τους υπουργούς κάθε χώρας της ΕΕ, ανάλογα με τον υπό συζήτηση τομέα πολιτικής, οι οποίοι πραγματοποιούν περιοδικές συνεδριάσεις. Για παράδειγμα, όταν οι γεωργικές πολιτικές περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, ο υπουργός Γεωργίας κάθε χώρας συμμετέχει στις συνεδριάσεις.

Υποστηρίζεται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Συμβουλίου που απαρτίζονται από δημόσιους υπαλλήλους.

Αρμοδιότητες: οι υπουργοί εκφράζουν τις απόψεις των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ και συναντώνται για να διαπραγματευθούν, να θεσπίσουν την ενωσιακή νομοθεσία και να συντονίσουν τις πολιτικές της ΕΕ.

Ηγεσία

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει συγκεκριμένο πρόεδρο. Η Προεδρία ασκείται από τα κράτη μέλη επί 6 μήνες εκ περιτροπής.

Η μόνη εξαίρεση αφορά τον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων και της πολιτικής ασφαλείας, του οποίου ηγείται μόνιμος υπάλληλος, ο ύπατος εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

Συνθέσεις

Το Συμβούλιο της ΕΕ αποτελεί ενιαία νομική οντότητα, αλλά συνέρχεται σε 10 διαφορετικές «συνθέσεις», ανάλογα με τα προς συζήτηση θέματα. Η Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων που διεξάγονται σε κάθε επίπεδο εντός του Συμβουλίου της ΕΕ. Ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει τη συνέχεια των εργασιών της ΕΕ σε αυτό το φόρουμ.

Η χώρα της ΕΕ που ασκεί την Προεδρία συνεργάζεται στενά με τις 2 χώρες που θα την διαδεχθούν στην Προεδρία. Οι εν λόγω ομάδες των τριών, γνωστές ως τριάδες Προεδριών, καταρτίζουν κοινό θεματολόγιο που καλύπτει τα κύρια ζητήματα που θα εξετάσει το Συμβούλιο της ΕΕ σε διάστημα 18 μηνών. Με βάση το συμφωνημένο θεματολόγιο, κάθε χώρα καταρτίζει το δικό της αναλυτικό εξαμηνιαίο πρόγραμμα εργασιών, το οποίο θα εφαρμόσει όταν αναλάβει την Προεδρία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο της ΕΕ

Περισσότερα για την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύνθεση: απαρτίζεται από ομάδα 26 επιτρόπων (1 για κάθε χώρα της ΕΕ) και λειτουργεί υπό την ηγεσία προέδρου και με την υποστήριξη δημόσιας διοίκησης για την άσκηση των δραστηριοτήτων της.

Αρμοδιότητες: πολιτικά ανεξάρτητο εκτελεστικό όργανο που προτείνει νέους νόμους, διαχειρίζεται τις πολιτικές της ΕΕ σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στις Συνθήκες, εκτελεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ και επιβάλλει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας.

Ηγεσία

Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο πρόεδρός της και οι 26 επίτροποι, ένας για κάθε χώρα.

Πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται για πενταετή θητεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ) προτείνει στο Κοινοβούλιο έναν υποψήφιο για την προεδρία. Επειδή η επιλογή του υποψηφίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών, ο προτεινόμενος υποψήφιος προέρχεται γενικά από τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ του συνόλου των ευρωβουλευτών συν ένας). Μετά την έγκριση του υποψηφίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει επίσημα τον νέο πρόεδρο.

Εάν ο υποψήφιος δεν εξασφαλίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οφείλει να προτείνει νέο υποψήφιο εντός ενός μηνός.

Επίτροποι

Ο εκλεγείς πρόεδρος κατανέμει τα χαρτοφυλάκια πολιτικής στους υποψήφιους επιτρόπους, έναν από κάθε χώρα της ΕΕ.

Οι επίτροποι εκτελούν τα καθήκοντά τους για την Επιτροπή ανεξάρτητα από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται.

Οι ορισθέντες επίτροποι πρέπει στη συνέχεια να παρουσιαστούν ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής που είναι αρμόδια για το χαρτοφυλάκιό τους, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για τη θέση.

Μετά την έγκριση και των 26 ορισθέντων επιτρόπων (οι ορισθέντες επίτροποι μπορούν να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους εάν δεν λάβουν θετική αξιολόγηση), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει σε μία και μοναδική ψηφοφορία τους επιτρόπους, μαζί με τον εκλεγέντα πρόεδρο και τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διορίζει επίσημα όλους τους επιτρόπους στις αντίστοιχες θέσεις τους, με ειδική πλειοψηφία.

Περισσότερα για τη διαδικασία διορισμού των επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Περισσότερα για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων και η διαδικασία έγκρισης της νέας Επιτροπής από το ΕΚ

Ενημερωτικό γράφημα - Εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνθεση: Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από 2 σώματα:

 • το Δικαστήριο, το οποίο ασχολείται με αιτήματα των εθνικών δικαστηρίων για έκδοση προδικαστικών αποφάσεων, με ορισμένες προσφυγές ακύρωσης, με διαδικασίες επί παραβάσει κατά χωρών της ΕΕ λόγω μη τήρησης του δικαίου της ΕΕ και με εφέσεις.
 • το Γενικό Δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει όλες τις προσφυγές ακύρωσης που ασκούνται από ιδιώτες, εταιρείες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από κράτη μέλη της ΕΕ. Στην πράξη, λειτουργεί ως το γενικό διοικητικό δικαστήριο της ΕΕ και ασχολείται με πολλούς διαφορετικούς τομείς του ενωσιακού δικαίου, όπως η νομοθεσία περί ανταγωνισμού, οι κρατικές ενισχύσεις (κρατική στήριξη), το εμπόριο, η γεωργία, η διανοητική ιδιοκτησία και τα περιοριστικά μέτρα που εγκρίνει το Συμβούλιο κατά ατόμων και χωρών εκτός ΕΕ.

Αρμοδιότητες: ερμηνεύει το ενωσιακό δίκαιο ώστε να διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή του σε όλα τα κράτη μέλη, και διευθετεί νομικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικές κυβερνήσεις και τα όργανα της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να προσφύγουν σε αυτό και ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά θεσμικού οργάνου της ΕΕ, εάν θεωρούν ότι αυτό έχει με κάποιο τρόπο παραβιάσει τα δικαιώματά τους.

Μέλη: κάθε δικαστής και γενικός εισαγγελέας διορίζεται για εξαετή ανανεώσιμη θητεία, με κοινή συμφωνία των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ, μετά από διαβούλευση με επιτροπή αναγνωρισμένων δικηγόρων που γνωμοδοτούν σχετικά με την καταλληλότητα των υποψηφίων. Σε κάθε Δικαστήριο, οι δικαστές επιλέγουν μεταξύ τους έναν πρόεδρο για ανανεώσιμη τριετή θητεία.

 

Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και από 4 άλλα μέλη, διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με απόφαση η οποία λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση μετά από σύστασή του και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ —τα 6 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, συν τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών των 19 χωρών της ζώνης του ευρώ («ευρωζώνη»).

Ενημερωτικό γράφημα - Διορισμός της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ που λειτουργεί ως συλλογικό όργανο με 27 μέλη, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ. Τα μέλη επιλέγονται από τις εθνικές κυβερνήσεις και διορίζονται για ανανεώσιμη εξαετή θητεία από το Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα μέλη οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα από εθνικά ή άλλα συμφέροντα και να εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον της ΕΕ. Επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ο πρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται μεταξύ των μελών για ανανεώσιμη τριετή θητεία.

Άλλοι διορισμοί

Όπως και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι διορισμοί ανώτερων υπαλλήλων (π.χ. διευθυντές, πρόεδροι) σε άλλα όργανα της ΕΕ διέπονται από ειδικούς και λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι βασίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ. Ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες ισχύουν για όλα τα όργανα της ΕΕ, ενώ άλλοι εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα θεσμικά όργανα.

Οι εκτελεστικοί διευθυντές των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ διορίζονται συνήθως από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου οργανισμού και επιλέγονται από κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων που καταρτίζει η Επιτροπή, μετά από ανοικτή διαδικασία επιλογής. Περιστασιακά, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή είναι η Επιτροπή ή το Συμβούλιο της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο επιλεγείς υποψήφιος πρέπει να υποβληθεί σε ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από τον επίσημο διορισμό του.

Όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί