Siirry pääsisältöön

EU-vaalit ja nimitykset EU:n toimielimiin

Keskeiset periaatteet

Perussopimukset

Euroopan unionin perussopimusten mukaan EU:n keskeisten toimielinten vaalimenettelyjen ja johtajavalintojen on oltava avoimia ja demokraattisia.

EU:n perussopimukset – sopimus Euroopan unionista ja sopimus Euroopan unionin toiminnasta – muodostavat puitteet EU:n keskeisten toimielinten toiminnalle. Niissä todetaan, että unionin toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan

 • Euroopan parlamentti edustaa suoraan kansalaisia unionin tasolla
 • EU-maiden edustus toteutuu kahdella tavalla:
  • Eurooppa-neuvostossa, missä EU-maita edustavat valtion- tai hallituksen päämiehet
  • Euroopan unionin neuvostossa, missä EU-maita edustavat niiden hallitukset (”jotka puolestaan ovat demokratian mukaisessa vastuussa joko kansallisille parlamenteilleen tai kansalaisilleen”).

Lissabonin sopimuksella (2007) tehtiin useita huomattavia muutoksia – mm. luotiin pysyvä päätoiminen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan virka ja vahvistettiin Euroopan parlamentin asemaa ja valtuuksia.

Edustus

EU:n kansalaiset ovat keskeisessä asemassa EU:n demokraattisessa prosessissa, ja heillä kaikilla on oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa.

He voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti EU-vaaleihin ja nimityksiin pitkälti samalla tavalla kuin ilmaistessaan mielipiteensä äänestämällä kansallisissa vaaleissa omassa kotimaassaan.

Euroopan parlamentin, Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston toimijoina ovat vaaleilla valitut edustajat tai hallituksen jäsenet kaikista EU-maista.

EU:n demokraattisessa hallintojärjestelmässä käytetään myös pitkälti samanlaisia parlamentaarisen valvonnan prosesseja kuin sen 27 demokraattisen jäsenvaltiossa. Euroopan komission pitää esimerkiksi saada Euroopan parlamentin luottamus ennen kuin se voi virallisesti aloittaa työnsä toimikautensa alussa.

Hallinto

EU:n toimeenpanoelimillä, kuten muillakin hallituksilla ympäri maailman, on tehtäviensä hoidossa tukenaan virkamieskunta. EU-elinten virkoihin voi hakea kuka tahansa EU-kansalainen EU:n henkilöstövalintatoimiston järjestämien rekrytointikilpailujen kautta.

EU:n toimielimet

Kussakin EU:n toimielimessä on oma johtavan henkilöstön valintamenettelynsä.

Euroopan parlamentti

Kokoonpano: Euroopan parlamentti koostuu nykyisin 705 Euroopan parlamentin jäsenestä (MEP), jotka EU-kansalaiset valitsevat suorilla vaaleilla pitkälti kunkin EU-maan kansallisen vaalilainsäädännön ja perinteiden mukaisesti.

Euroopan parlamentin jäsenet voivat liittyä parlamentissa poliittisiin ryhmiin poliittisten näkemystensä perusteella. Poliittisiin ryhmiin kuulumattomia jäseniä pidetään sitoutumattomina jäseninä.

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään joka viides vuosi. Viimeksi vaalit pidettiin toukokuussa 2019.

Vaikuta EU-vaaleissa

Tehtävä: Euroopan parlamentti on lainsäädäntövallan käyttäjä, joka päättää Euroopan komission ehdottaman uuden lainsäädännön hyväksymisestä, useimmiten tasavertaisesti Euroopan unionin neuvoston kanssa. Se äänestää myös uusista kauppasopimuksista ja valvoo EU:n toimielimiä sekä EU:n talousarvion käyttöä. Sillä on tukenaan oma virkamieshallinto.

Nimittämisvaltuudet

 • Euroopan parlamentti äänestääparlamentin puhemiehestä
  • puhemiehen toimikausi on kestoltaan 2,5 vuotta ja voidaan uusia kerran
  • puhemiehen nimittävät poliittiset ryhmät tai vähintään 38 Euroopan parlamentin jäsentä yhdessä
  • puhemies valitaan salaisessa äänestyksessä
  • äänestyskierroksia on enintään neljä
  • ehdokkaan on saatava annetuista äänistä ehdoton enemmistö, eli 50 prosenttia + yksi ääni
 • Euroopan parlamentti valitsee omatvarapuhemiehensä ja kvestorinsa sekä valiokuntiensa ja valtuuskuntiensa puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Euroopan parlamentti valitsee Euroopan komission puheenjohtajan
  • parlamentin on hyväksyttävä Eurooppa-neuvoston ehdotus komission uudeksi puheenjohtajaksi ehdottomalla enemmistöllä (puolet parlamentin jäsenten äänistä + yksi ääni)
 • Komissaarien kuuleminen
  • jokaisen komissaariehdokkaan, jota neuvosto ehdottaa yhteisymmärryksessä komission valitun puheenjohtajan kanssa, on käytävä hänelle esitettyjä vastuualueita vastaavien parlamentin valiokuntien kuultavana
  • kielteinen arviointi voi johtaa ehdokkaan hylkäämiseen, jolloin neuvoston on asetettava uusi komissaariehdokas
 • Euroopan parlamentti äänestää koko Euroopan komission hyväksymisestä (komissaarit, komission puheenjohtaja sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja)
  • samalla kertaa,
   minkä jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission virallisesti
 • Euroopan parlamentilla on valvontavaltuuksia, joiden ansiosta se voi valvoa EU:n muita toimielimiä ja saattaa ne vastuuseen – se voi esimerkiksi antaa komissiolle epäluottamuslauseen ja viime kädessä erottaa sen.

Miten Euroopan parlamentin luottamustehtävät täytetään?

Miten poliittiset ryhmät järjestäytyvät parlamentissa?

Miten Euroopan parlamentin puhemies valitaan?

Eurooppa-neuvosto

Kokoonpano: EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehet, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja; Eurooppa-neuvostolla on lisäksi oma virkamieshallinto

Tehtävä: määrittelee EU:n yleisen poliittisen linjan ja painopisteet

Nimittämisvaltuudet

 • Eurooppa-neuvosto valitsee itse puheenjohtajansa
  • määräenemmistöllä (55 prosenttia EU-maista ja 65 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä)
  • puheenjohtajan toimikausi on kestoltaan 2,5 vuotta ja voidaan uusia kerran
 • Eurooppa-neuvosto asettaa ehdokkaan Euroopan komission puheenjohtajaksi
  • määräenemmistöllä
  • toimikausi on kestoltaan 5 vuotta ja voidaan uusia
  • Eurooppa-neuvoston asettaman ehdokkaan on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä sen jäsenten enemmistöllä
  • jos parlamentti ei hyväksy ehdokasta, Eurooppa-neuvoston on asetettava uusi ehdokas, jonka on niin ikään saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä sen jäsenten enemmistöllä
 • Eurooppa-neuvosto nimittääunionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, joka on vastuussa EU:n ulkoisesta toiminnasta ja on samalla yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista
 • Eurooppa-neuvosto nimittää Euroopan komission (komissaarit ja komission puheenjohtajan sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan)
 • Eurooppa-neuvosto nimittää Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnan
  • johtokunnassa on 6 jäsentä: EKP:n pääjohtaja, varapääjohtaja ja 4 neljä muuta jäsentä
  • Eurooppa-neuvosto nimittää EKP:n johtokunnan EU:n neuvoston suosituksesta, jonka tämä antaa Euroopan parlamenttia ja Euroopan keskuspankin neuvostoa kuultuaan
  • määräenemmistöllä

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävät

Eurooppa-neuvoston rooli nimityspäätöksissä

EU:n toimielinten uusien johtajien nimitysprosessi vuonna 2019

Infografiikka – Euroopan komission puheenjohtajan valinta

Infografiikka – EKP:n johtokunnan nimittäminen

EU:n painopisteet vuosina 2019–2024

Euroopan unionin neuvosto

Kokoonpano: Neuvoston istuntoihin osallistuu hallituksen ministereitä kustakin EU-maasta, ja niiden kokoonpano riippuu käsiteltävästä politiikan alasta. Jos käsiteltävänä asiana on esimerkiksi maatalouspolitiikka, istuntoihin osallistuvat kunkin maan maatalousministerit.

Neuvostolla on oma virkamieshallinto.

Tehtävä: Ministerit tuovat julki EU-maiden hallitusten kannat ja neuvottelevat EU:n lainsäädäntöehdotuksista, hyväksyvät säädöksiä sekä koordinoivat EU:n politiikkaa.

Johto

EU:n neuvostolla ei ole yksittäistä puheenjohtajaa. Puheenjohtajana toimii kiertävää puheenjohtajuutta hoitava jäsenmaa, joka vaihtuu aina puolen vuoden välein.

Poikkeuksena ovat ulkoasiat ja turvallisuuspolitiikka, joita johtaa korkea edustaja tukenaan Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH).

Kokoonpanot

EU:n neuvosto on yksi oikeushenkilö, mutta sillä on 10 eri kokoonpanoa käsiteltävästä asiasta riippuen. Puheenjohtajamaa johtaa puhetta neuvoston kokouksissa kaikilla tasoilla. Sen tehtävänä on varmistaa EU:n työn jatkuvuus neuvostossa.

Puheenjohtajuutta hoitava EU-maa tekee tiivistä yhteistyötä kahden seuraavan puheenjohtajamaan kanssa. Nämä kolmen maan ryhmät, eli ”puheenjohtajakolmikot”, laativat yhteisen ohjelman, jossa luetellaan tärkeimmät asiat, joita EU:n neuvosto käsittelee 18 kuukauden aikana. Tämän ohjelman pohjalta kukin kolmesta maasta laatii oman yksityiskohtaisemman puolivuotisohjelmansa, jota se alkaa panna täytäntöön puheenjohtajakautensa alkaessa.

Eurooppa-neuvoston ja Euroopan unionin neuvoston tukena on neuvoston pääsihteeristö.

Päätöksenteko EU:n neuvostossa

Lisää EU:n neuvoston puheenjohtajuudesta

EU:n neuvoston tämänhetkinen puheenjohtajamaa

Euroopan komissio

Kokoonpano: 26 komissaarin tiimi (yksi kustakin EU-maasta), jota johtaa komission puheenjohtaja ja jolla on työssään tukena komission virkamiehistö

Tehtävä: poliittisesti riippumaton toimeenpanoelin, joka ehdottaa uutta lainsäädäntöä, hallinnoi EU:n toimintapolitiikkaa ja toimia perussopimuksissa määriteltyjen valtuuksien mukaisesti, toteuttaa EU:n talousarviota ja valvoo EU:n lainsäädännön soveltamista

Johto

Euroopan komissiota johtavat komission puheenjohtaja sekä 26 komissaaria, yksi kustakin EU-maasta.

Puheenjohtaja

Euroopan parlamentti valitsee komission puheenjohtajan 5 vuoden toimikaudeksi EU-vaalien jälkeen.

Eurooppa-neuvosto – joka koostuu EU-maiden valtion- tai hallitusten päämiehistä – tekee ehdotuksen komission puheenjohtajasta Euroopan parlamentille. Koska ehdokkaan valinnassa on otettava huomioon EU-vaalien tulos, ehdokas nimetään tavallisesti parlamentin suurimmasta poliittisesta ryhmästä.

Parlamentin on hyväksyttävä komission uusi puheenjohtaja jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä (puolet kaikista parlamentin jäsenistä + yksi jäsen). Kun parlamentti on antanut hyväksyntänsä, Eurooppa-neuvosto nimittää virallisesti uuden puheenjohtajan.

Jos ehdokas ei saa Euroopan parlamentin hyväksyntää, Eurooppa-neuvoston on asetettava uusi ehdokas kuukauden kuluessa.

Komissaarit

Valittu puheenjohtaja jakaa vastuualueet komissaariehdokkaille, joita on yksi kustakin EU-maasta.

Komissaarit suorittavat tehtäviään riippumattomina kotimaansa hallituksesta.

Kunkin komissaariehdokkaan on käytävä hänelle esitettyä vastuualuetta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan kuultavana. Kuulemisen jälkeen valiokunta arvioi ehdokkaan soveltuvuutta tehtävään.

Kun kaikki 26 komissaariehdokasta on hyväksytty (komissaariehdokas voidaan hylätä, jos arvioinnin tulos ei ole myönteinen), Euroopan parlamentti äänestää yhdellä kertaa komissaariehdokkaiden, valitun puheenjohtajan sekä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan hyväksymisestä.

Eurooppa-neuvosto nimittää komissaarit virallisesti määräenemmistöllä.

Euroopan komission johdon nimittämisprosessi

Euroopan komission poliittinen johto

Näin parlamentti äänestää EU-komissiosta

Infografiikka – Euroopan komission puheenjohtajan valinta

Euroopan unionin tuomioistuin

Kokoonpano: Euroopan unionin tuomioistuin koostuu kahdesta tuomioistuimesta:

 • unionin tuomioistuin – käsittelee kansallisten tuomioistuinten ennakkoratkaisupyyntöjä, tiettyjä kumoamiskanteita, muutoksenhakuasioita sekä EU-maita vastaan nostettuja rikkomuskanteita EU:n lainsäädännön noudattamatta jättämisestä.
 • unionin yleinen tuomioistuin – käsittelee yksityishenkilöiden ja yritysten nostamia kumoamiskanteita ja EU-maiden esittämiä kanteita. Käytännössä se toimii EU:n yleisenä hallintotuomioistuimena ja käsittelee moniin eri EU:n lainsäädännön aloihin kuuluvia asioita, kuten kilpailuoikeutta, valtiontukia, kauppaa, maataloutta, henkistä omaisuutta sekä neuvoston hyväksymiä rajoittavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat yksityishenkilöihin tai EU:n ulkopuolisiin maihin.

Tehtävä: Euroopan unionin tuomioistuin tulkitsee EU-lainsäädäntöä ja varmistaa, että sitä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU:n jäsenvaltioiden ja EU-toimielinten välisiä riita-asioita. Tietyissä tapauksissa myös yksityishenkilöt, yritykset ja organisaatiot voivat viedä asioita EU:n tuomioistuimeen, jos ne katsovat, että jokin EU-toimielin on rikkonut niiden oikeuksia.

Jäsenet: Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään EU-maiden hallitusten yhteisellä sopimuksella 6 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Ennen nimitystä kuullaan arvostetuista oikeusalan ammattilaisista koostuvaa komiteaa, joka antaa lausunnon ehdokkaiden soveltuvuudesta. Molemmissa tuomioistuimissa tuomarit valitsevat keskuudestaan presidentin 3 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

 • Unionin tuomioistuin – 1 tuomari kustakin EU-maasta sekä tuomioistuinta avustavat 11 julkisasiamiestä, jotka esittävät täysin puolueettomina ja riippumattomina ns. ratkaisuehdotuksen eli oikeudellisen lausunnon käsittelemistään asioista
 • Unionin yleinen tuomioistuin – 2 tuomaria kustakin EU-maasta

 

Euroopan keskuspankin johtokunta

Johtokunta koostuu pankin pääjohtajasta ja varapääjohtajasta sekä 4 muusta jäsenestä, jotka Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä.

Eurooppa-neuvosto tekee tämän päätöksen neuvoston suosituksesta kuultuaan Euroopan parlamenttia ja Euroopan keskuspankin neuvostoa, jonka muodostavat 6 johtokunnan jäsentä ja euroalueen 19 maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat).

Infografiikka – EKP:n johtokunnan nimittäminen

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Tilintarkastustuomioistuin on kollegion muodossa toimiva elin, jossa on 27 jäsentä, yksi kustakin EU-maasta. Kansalliset hallitukset ehdottavat jäseniä, jotka neuvosto nimittää Euroopan parlamenttia kuultuaan 6 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Jäsenten on hoidettava tehtäviään riippumattomina kansallisista tai muista eduista EU:n yleisen edun mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuinta johtaa presidentti, jonka jäsenet valitsevat keskuudestaan 3 vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

Muut nimitykset

EU:n toimielinten tavoin nimityksiä myös muiden EU:n elinten johtaviin virkoihin (esim. johtajat, puheenjohtajat) säännellään yksityiskohtaisin säännöin, jotka perustuvat EU:n perussopimuksiin. Osaa säännöistä sovelletaan kaikkiin EU:n elimiin, kun taas osa niistä on vain tiettyjä laitoksia koskevia sisäisiä vaatimuksia.

EU:n hajautettujen virastojen pääjohtajat nimittää tavallisesti kunkin viraston hallintoneuvosto komission valittua lopulliset ehdokkaat avoimeen valintamenettelyyn osallistuneiden hakijoiden joukosta. Joskus nimityksen tekee komissio tai EU:n neuvosto. Joissain tapauksissa valitun ehdokkaan on käytävä Euroopan parlamentin kuultavana ennen virallista nimittämistä.

Kaikki erillisvirastot