Skip to main content

Valg og udnævnelser til EU-institutionerne

Vejledende principper

Traktaterne

EU-oprettelsestraktaterne understøtter i fællesskab princippet om, at valgprocedurer og ledelsesudvælgelsesprocesser for de primære EU-institutioner skal gennemføres på en gennemsigtig og demokratisk måde.

EU-traktaterne – traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde – udgør den brede operationelle ramme for EU's primære institutioner og angiver, at det repræsentative demokrati vil være den regeringsform, som EU bygger på.

Traktaten om Den Europæiske Union gør det klart, at:

 • Borgerne repræsenteres direkte på EU-plan i Europa-Parlamentet.
 • EU-landene er repræsenteret på to måder:

Med Lissabontraktaten (2007) blev der indført flere bemærkelsesværdige ændringer, herunder f.eks. oprettelse af en fast formand for Det Europæiske Råd på fuld tid og styrkelse af Europa-Parlamentets rolle og beføjelser.

Repræsentation

EU-borgerne spiller en central rolle i EU's demokratiske proces, og de har alle ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet.

På samme måde som de giver deres mening til kende i deres eget land ved at stemme ved nationale valg, har de også direkte eller indirekte indflydelse på EU-valg og -udnævnelser.

Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union består af henholdsvis valgte repræsentanter og medlemmer af regeringer fra alle EU-lande.

Samtidig kopierer EU i vid udstrækning de parlamentariske kontrolprocesser i de 27 medlemslande i sit eget demokratiske regeringssystem. For eksempel har Europa-Kommissionen brug for Europa-Parlamentets udtrykkelige tillid, før det formelt kan tiltræde i begyndelsen af sin mandatperiode.

Administration

Ligesom regeringer i hele verden støttes EU's udøvende magt i sine opgaver af en offentlig tjeneste, som alle EU-borgere har adgang til via udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor.

EU-institutioner

EU-institutionerne har forskellige udvælgelsesprocedurer for deres ledelse.

Europa-Parlamentet

Sammensætning: Der er i øjeblikket 705 medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er), som vælges direkte af EU-borgerne i henhold til de nationale valglove og -traditioner i hvert EU-land.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet kan tilslutte sig politiske grupper i Parlamentet på grundlag af deres politiske tilhørsforhold. De, der ikke gør det, betragtes som løsgængere.

Der afholdes parlamentsvalg hvert 5. år, senest i maj 2019.

Deltag i debatten – valg til Europa-Parlamentet

Funktion: Træffer som "medlovgiver" afgørelse om ny lovgivning foreslået af Europa-Kommissionen – i forbindelse med de fleste spørgsmål på lige fod med Rådet for Den Europæiske Union. Det stemmer også om nye handelsaftaler og kontrollerer EU-institutionerne, og hvordan EU-budgettet anvendes. Støttes af sin egen administration bestående af tjenestemænd.

Udnævnelsesbeføjelser

 • Vælger sin egenformand
  • Stillingen bestrides i en mandatperiode på 2,5 år, der kan forlænges én gang
  • Indstilles af politiske grupper eller mindst 38 MEP'er
  • Valget foregår ved hemmelig afstemning
  • Højst fire stemmesedler
  • Kandidaten skal opnå absolut flertal af de afgivne stemmer, dvs. 50 % plus én stemme.
 • Vælger sine egne næstformænd, kvæstorer, udvalgs- og delegationsformænd og -næstformænd
 • Vælger formanden for Europa-Kommissionen
  • Parlamentet skal godkende den nye formand for Kommissionen, som foreslås af Det Europæiske Råd, med absolut flertal (halvdelen af alle MEP'er plus én).
 • Undersøger kommissærer
  • Hver af de indstillede kommissærer (foreslået af Rådet efter aftale med den valgte formand for Europa-Kommissionen) skal give møde for de parlamentariske udvalg inden for deres fremtidige ansvarsområder.
  • Negative evalueringer kan føre til, at en kandidat trækker sig ud af processen. En ny kandidat til posten som kommissær skal derefter foreslås til kontrol.
 • Godkender Europa-Kommissionen (kommissærerne, formanden og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)
  • samlet ved en afstemning
   (de udnævnes derefter officielt af Det Europæiske Råd)
 • Har tilsyns- og kontrolbeføjelser over for de øvrige EU-institutioner og holder dem ansvarlige. Det kan f.eks. vedtage et mistillidsvotum over for Kommissionen og i sidste ende afskedige den.

Hvordan udfyldes nøgleposter i Parlamentet

Hvordan dannes de politiske grupper i Parlamentet

Infografik: Hvordan den næste parlamentsformand vælges

Det Europæiske Råd

Sammensætning: Stats- og regeringscheferne i EU-landene, formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Europa-Kommissionen. Støttes af sin egen administration bestående af tjenestemænd.

Funktion: Fastlægger EU's overordnede politiske retning og prioriteringer.

Udnævnelsesbeføjelser

 • Vælger sin egen formand
  • Med kvalificeret flertal i Det Europæiske Råd (55 % af EU-landene og 65 % af EU's samlede befolkning)
  • Stillingen bestrides i en mandatperiode på 2,5 år, der kan forlænges én gang
 • Foreslår en kandidat til posten som formand for Europa-Kommissionen
  • Med kvalificeret flertal i Det Europæiske Råd
  • Stillingen bestrides i en mandatperiode på 5 år, der kan forlænges
  • Den kandidat, som Det Europæiske Råd foreslår, skal godkendes med flertal i Europa-Parlamentet.
  • Hvis Parlamentet ikke godkender kandidaten, skal Det Europæiske Råd foreslå en anden kandidat. Den nye kandidat skal også godkendes med et flertal i Europa-Parlamentet.
 • Udnævner den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (med ansvar for EU's udenrigspolitik ("optræden udadtil") og en næstformand for Europa-Kommissionen)
 • Udnævner Europa-Kommissionen (kommissærerne og formanden samt den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik)
 • Udnævner direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB)
  • Bestyrelsen består af 6 medlemmer: ECB's formand, næstformand + 4 andre medlemmer
  • Udnævnelse foretaget efter henstilling fra Rådet til Det Europæiske Råd efter høring af Europa-Parlamentet og ECB's Styrelsesråd
  • Udnævnelse godkendt med kvalificeret flertal i Det Europæiske Råd

Mere om Det Europæiske Råds formands rolle

Mere om Rådets rolle i forbindelse med udnævnelser af ledere

Udnævnelsesprocedure for EU-institutionernes nye ledere i 2019

Infografik – Valg af formanden for Europa-Kommissionen

Infografik – Udnævnelse af ECB's direktion

Mere om EU's prioriteter 2019-24

Rådet for Den Europæiske Union

Sammensætning: Regelmæssige møder mellem ministre fra hvert EU-land, afhængigt af hvilket politikområde der drøftes. Når f.eks. landbrugspolitikken er på dagsordenen, deltager de enkelte landes landbrugsministre på møderne.

Støttes af Rådets administration, der består af tjenestemænd.

Funktion: Ministrene giver udtryk for EU-medlemsregeringernes synspunkter og mødes for at forhandle og vedtage EU-lovgivning og koordinere EU's politikker.

Ledelse

Rådet for Den Europæiske Union har ikke nogen formand. I stedet ledes det af et "formandskab", som roterer mellem medlemslandene hver 6. måned.

Den ene undtagelse er området for udenrigs- og sikkerhedspolitik – dette ledes af en fast tjenestemand, den højtstående repræsentant, der støttes af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten).

Sammensætninger

Rådet for Den Europæiske Union er en enkelt juridisk enhed, men det mødes i 10 forskellige "sammensætninger" afhængigt af det emne, der drøftes. Formandskabet leder møder på alle niveauer i Rådet for Den Europæiske Union. Dets rolle er at sikre kontinuiteten i EU's arbejde i dette forum.

Det EU-land, der har formandskabet, arbejder tæt sammen med de to lande, der skal overtage formandskabet. Disse grupper på tre, kendt som "trioer", udarbejder en fælles dagsorden, der skal dække de vigtigste spørgsmål, som Rådet for Den Europæiske Union skal tage op over en periode på 18 måneder. På grundlag af den vedtagne dagsorden fastlægger hvert land sit eget, mere detaljerede, 6-måneders arbejdsprogram, der skal gennemføres, når det overtager formandskabet.

Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union støttes af Generalsekretariatet for Rådet.

Beslutningstagning i Rådet for Den Europæiske Union

Mere om formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union

Det nuværende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Europa-Kommissionen

Sammensætning: Et team på 26 kommissærer (1 pr. EU-land), der ledes af en formand og støttes i sit arbejde af en forvaltning.

Funktion: Politisk uafhængigt udøvende organ, der foreslår nye love, forvalter EU-politikker i henhold til de beføjelser, der er fastlagt i traktaterne, gennemfører EU-budgettet og håndhæver EU-retten.

Ledelse

Europa-Kommissionen ledes af formanden og de 26 kommissærer, en pr. land.

Formand

Formanden for Europa-Kommissionen vælges af Europa-Parlamentet for en 5-årig periode efter valget til Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Råd (EU's stats- og regeringschefer) foreslår en præsidentkandidat til parlamentet. Da der i forbindelse med valget af kandidat skal tages hensyn til resultaterne af valget til Europa-Parlamentet, kommer den foreslåede kandidat generelt fra den største politiske gruppe i Parlamentet.

Parlamentet skal godkende den nye formand for Europa-Kommissionen med absolut flertal (halvdelen af alle MEP'er plus én). Når Det Europæiske Råd er blevet godkendt, udnævner det officielt den nye formand.

Hvis kandidaten ikke opnår Europa-Parlamentets godkendelse, skal Det Europæiske Råd foreslå en ny kandidat inden for én måned.

Kommissærer

Den valgte formand fordeler politiske porteføljer til kandidatkommissærerne, én fra hvert EU-land.

Kommissærerne udfører deres opgaver for Europa-Kommissionen uafhængigt af de nationale regeringer i de lande, de kommer fra.

De indstillede kommissærer skal derefter give møde for det parlamentsudvalg, der er ansvarligt for deres ansvarsområde, for at blive evalueret med hensyn til deres egnethed til stillingen.

Når alle de 26 indstillede kommissærer er blevet godkendt (de indstillede kommissærer kan trække sig tilbage, hvis de ikke får en positiv evaluering), skal de sammen med den valgte formand og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik godkendes ved en enkelt afstemning i Europa-Parlamentet.

Det Europæiske Råd udnævner formelt alle kommissærer til deres respektive stillinger med kvalificeret flertal.

Mere om udnævnelsen af Europa-Kommissionens ledelse

Mere om Europa-Kommissionens ledelse

Hvordan Parlamentet blåstempler den nye Kommission (infografik)

Infografik – Valg af formanden for Europa-Kommissionen

Den Europæiske Unions Domstol

Sammensætning: Den Europæiske Unions Domstol består af to domstole:

 • Domstolen – træffer beslutninger vedrørende anmodninger om præjudicielle afgørelser fra nationale domstole, visse annullationssøgsmål, traktatbrudssager mod EU-lande for manglende overholdelse af EU-retten og appelsager.
 • Retten – træffer afgørelse i annullationssøgsmål indbragt af enkeltpersoner, virksomheder og i visse tilfælde EU-regeringer. I praksis fungerer den som EU's almindelige forvaltningsdomstol og beskæftiger sig med mange forskellige områder af EU-retten, herunder konkurrencelovgivning, statsstøtte, handel, landbrug, intellektuel ejendomsret og restriktive foranstaltninger, som Rådet har vedtaget over for enkeltpersoner og ikke-EU-lande.

Funktion: Fortolker EU-lovgivningen for at sikre, at den anvendes på samme måde i alle EU-lande, og bilægger retstvister mellem nationale regeringer og EU-institutioner. I visse tilfælde kan Domstolen også bruges af enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer til at sagsøge en EU-institution, hvis de mener, at den har tilsidesat deres rettigheder.

Medlemmer: Hver dommer og generaladvokat udnævnes for en periode på 6 år, der kan forlænges, efter fælles overenskomst mellem regeringerne i EU-landene efter høring af et panel af respekterede advokater, som afgiver udtalelse om potentielle kandidaters egnethed. Ved hver domstol vælger dommerne en præsident blandt sig, som har en embedsperiode på 3 år, der kan forlænges.

 

Den Europæiske Centralbanks direktion

Direktionen, der består af bankens formand og næstformand og de fire øvrige medlemmer, udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal.

Rådet træffer denne afgørelse på grundlag af en henstilling fra Rådet og efter høring af Europa-Parlamentet og Bankens Styrelsesråd (de seks medlemmer af direktionen plus centralbankchefer fra de 19 lande i euroområdet).

Infografik – Udnævnelse af ECB's direktion

Den Europæiske Revisionsret

Dette er en EU-institution, der fungerer som et kollegialt organ bestående af 27 medlemmer, ét fra hvert EU-land. Medlemmerne indstilles af deres nationale regering og udnævnes (for en periode på 6 år med mulighed for forlængelse) af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet.

Medlemmerne skal udføre deres opgaver uafhængigt af nationale eller andre interesser på en måde, der repræsenterer EU's almene interesser. Revisionsretten ledes af en formand, der vælges blandt medlemmerne for en periode på 3 år med mulighed for genvalg.

Øvrige udnævnelser

Ligesom EU-institutionerne er udnævnelser på højt niveau (f.eks. direktører, formænd) i andre EU-organer reguleret af specifikke og detaljerede regler, som har deres grundlag i EU-traktaterne. Nogle af disse regler gælder for alle EU-organer, mens andre er interne krav til specifikke institutioner.

De administrerende direktører for EU's decentrale agenturer udnævnes normalt af bestyrelsen for det pågældende agentur på grundlag af en liste udarbejdet af Europa-Kommissionen efter en åben udvælgelsesprocedure. Ansættelsesmyndigheden er lejlighedsvis Europa-Kommissionen eller Rådet for Den Europæiske Union. I nogle tilfælde skal den udvalgte kandidat høres af Europa-Parlamentet, inden denne formelt udnævnes.

Se alle decentrale organer