Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Избор и назначение на членове на институциите на ЕС

Ръководни принципи

Договори

Учредителните договори на Европейския съюз подкрепят принципа, че изборните процедури и процесите на подбор на ръководството за основните институции на ЕС трябва да се извършват по прозрачен и демократичен начин.

В договорите за ЕС — Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз — се предоставя широката оперативна рамка за основните институции на ЕС и се посочва, че представителната демокрация ще бъде формата на управление, върху която се основава Съюзът.

В Договора за Европейския съюз ясно се посочва, че:

 • в рамките на Съюза гражданите се представляват пряко в Европейския парламент
 • държавите от ЕС са представени по двоен начин:
  • в Европейския съвет от техните държавни или правителствени ръководители
  • в Съвета на ЕС от техните правителства („които от своя страна са демократично отговорни пред националните си парламенти или пред гражданите си“)

С Договора от Лисабон (2007 г.) бяха въведени няколко важни изменения, включително създаване на длъжността постоянен председател на Европейския съвет и засилване на ролята и правомощията на Европейския парламент.

Представителство

Гражданите на ЕС са от основно значение за демократичния процес в ЕС и всички имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

По същия начин, по който те изразяват мнението си в собствените си държави чрез гласуване на националните избори, те оказват пряко или косвено влияние върху изборите и назначенията в ЕС.

Европейският парламент, Европейският съвет и Съветът на ЕС се състоят съответно от избрани представители и членове на правителствата от всяка страна от ЕС.

Европейският съюз като цяло пресъздава процесите на парламентарен контрол на 27-те демокрации в своята демократична система на управление. Например Европейската комисия се нуждае от изричното одобрение на Европейския парламент, за да може официално да встъпи в длъжност в началото на своя мандат.

Администрация

Както правителствата по целия свят изпълнителната власт на ЕС се подпомага от публична администрация и всеки гражданин на ЕС може да кандидатства за нея чрез конкурсите за набиране на служители, провеждани от Европейската служба за подбор на персонал.

Институции на ЕС

Институциите на ЕС имат различни процедури за подбор за своето ръководство.

Европейски парламент

Състав: понастоящем 705 членове на Европейския парламент, за които гражданите на ЕС гласуват пряко в съответствие с националните изборни закони и традиции във всяка страна от ЕС.

Членовете на ЕП могат да се присъединяват към политически групи в рамките на Парламента въз основа на политическата си ориентация. Тези, които не се присъединят към група, се считат за независими членове на ЕП.

Парламентарните избори се провеждат на всеки 5 години, последните бяха през май 2019 г.

Изразете мнението си — европейски избори

Функции: като „съзаконодател“ Парламентът взема решения относно новото законодателство, предложено от Европейската комисия — по повечето въпроси на равни начала със Съвета на ЕС. Той също така гласува нови търговски споразумения и упражнява контрол върху институциите на ЕС и начина на изразходване на бюджета на ЕС. Работата му се подпомага от собствена администрация, която се състои от държавни длъжностни лица.

Правомощия за назначаване

 • Гласува за своя председател
  • назначава се за мандат от 2,5 години, който може да се поднови веднъж
  • Номинира се от политически групи или най-малко 38 членове на ЕП
  • изборът се провежда чрез тайно гласуване
  • максимум 4 гласувания
  • кандидатът трябва да спечели абсолютно мнозинство от гласовете, т.е. 50% плюс един
 • Избира свои заместник-председатели, квестори, председатели и заместник-председатели на комисии и делегации
 • Избира председателя на Европейската комисия
  • Парламентът трябва да одобри новия председател на Комисията, предложен от Европейския съвет, с абсолютно мнозинство (половината от всички членове на ЕП плюс един).
 • Одобрява комисарите
  • всеки кандидат за член на Комисията (предложен от Съвета със съгласието на избрания председател на Европейската комисия) трябва да бъде изслушан от парламентарните комисии по неговите бъдещи области на отговорност
  • отрицателните оценки могат да доведат до оттегляне на кандидата от процеса. В този случай трябва да бъде предложен нов кандидат за член на Комисията.
 • Одобрява Европейската комисия (членовете на Комисията, председателя и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност)
  • чрез единно гласуване за одобрение
   (след това те официално се назначават от Европейския съвет)
 • Има надзорни и контролни правомощия по отношение на другите институции на ЕС, които се отчитат пред него. Може например да приеме вот на недоверие и в крайна сметка да разпусне Комисията.

Как се заемат ключовите длъжности в Парламента

Как се формират политическите групи в Парламента

Инфографика: как се избира председателят на Европейския парламент

Европейски съвет

Състав: държавните или правителствените ръководители на държавите от ЕС, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия. Подпомаган е от собствената си администрация, който се състои от държавни длъжностни лица.

Функции: определя общите политически насоки и приоритети на ЕС.

Правомощия за назначаване

 • Избира своя председател
  • чрез квалифицирано мнозинство в Европейския съвет (55% от държавите от ЕС и 65 % от цялото население на ЕС)
  • назначава се за мандат от 2,5 години, който може да се поднови веднъж
 • Предлага кандидат за председател на Европейската комисия
  • чрез квалифицирано мнозинство в Европейския съвет
  • мандатът е от 2,5 години с възможност за подновяване
  • кандидатът, предложен от Европейския съвет, трябва да бъде одобрен с мнозинство в Европейския парламент
  • ако Парламентът не одобри кандидата, Европейският съвет трябва да предложи друг кандидат. Новият кандидат също трябва да бъде одобрен с мнозинство в Европейския парламент
 • Назначава върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (той отговаря за външните работи на ЕС („външна дейност“) и е заместник-председател на Европейската комисия)
 • Назначава Европейската комисия (членовете на Комисията, председателя и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност)
 • Назначава Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ)
  • съветът се състои от 6 членове: председателя и заместник-председателя на ЕЦБ + 4 други членове
  • назначението се прави след препоръка на Съвета до Европейския съвет, направена след консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ
  • назначението се одобрява с квалифицирано мнозинство в Европейския съвет

Повече за ролята на председателя на Европейския съвет

Повече за ролята на Съвета при назначенията на ръководни длъжности

Процес на назначаване на нови ръководители на институциите на ЕС през 2019 г.

Инфографика — избор на председател на Европейската комисия

Инфографика — назначаване на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Повече за приоритетите на ЕС за периода 2019—2024 г.

Съвет на Европейския съюз

Състав: периодични заседания на министри от правителствата на всички държави от ЕС в зависимост от обсъжданата област на политиката. Например, когато се обсъждат селскостопански политики, на заседанията присъстват министрите на земеделието на всяка страна.

Подпомаган е от администрацията на Съвета, която се състои от държавни длъжностни лица.

Функции: министрите изразяват вижданията на правителствата на държавите от ЕС и се срещат, за да обсъждат и приемат закони на ЕС и да координират политики на Съюза.

Ръководство

Съветът на ЕС няма отделен председател. Той се ръководи от „председателство“, което се сменя на ротационен принцип между държавите на всеки 6 месеца.

Единственото изключение е в областта на външните работи и политиката на сигурност, в която ръководството се осъществява от длъжностно лице — върховния представител, подпомаган от Европейската служба за външна дейност.

Състави

Съветът на ЕС е един правен субект, но той заседава в 10 различни състава в зависимост от обсъжданата тема. Председателството ръководи заседанията, провеждани на всички равнища в рамките на Съвета на ЕС. Неговата роля е да осигури непрекъснатостта на работата на ЕС в рамките на този форум.

Държавата от ЕС, която председателства Съвета, работи в тясно сътрудничество с 2-те държави, които ще поемат председателството. Тези групи от 3 държави, наричани „тройки“, съставят обща програма, включваща основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета на ЕС в рамките на 18-месечен период. Въз основа на договореното всяка държава самостоятелно приема по-подробна 6-месечна работна програма, която ще изпълнява, когато поеме председателството.

Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз се подпомагат от Генералния секретариат на Съвета.

Вземане на решения в Съвета на ЕС

Повече за председателство на Съвета на ЕС

Настоящо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Състав: екип от 26 комисари (по 1 от държава от ЕС), ръководен от председател и подкрепян в работата си от администрация.

Функции: политически независим изпълнителен орган, който предлага нови закони, управлява политиките на ЕС в съответствие с правомощията, определени в Договорите, изпълнява бюджета на Съюза и прилага правото на ЕС.

Ръководство

Европейската комисия се ръководи от своя председател и 26-те комисари, по един от всяка държава.

Председател

Председателят на Комисията се избира от Европейския парламент за период от 5 години след изборите за Европейски парламент.

Европейският съвет (държавните и правителствените ръководители от ЕС) предлага на Парламента кандидат за председател. Тъй като при избора на кандидат трябва да се вземат предвид резултатите от европейските избори, предложеният кандидат обикновено е от най-голямата политическа група в Парламента.

Парламентът трябва да одобри новия председател на Комисията с абсолютно мнозинство (половината от членовете на ЕП плюс един). След като бъде одобрен, Европейският съвет официално назначава новия председател.

Ако кандидатът не получи одобрението на Европейския парламент, Европейският съвет трябва да предложи нов кандидат в срок от 1 месец.

Комисари

Избраният председател определя политическите ресори на кандидатите за членове на Комисията, по един от всяка страна от ЕС.

Комисарите изпълняват задълженията си в рамките на Комисията независимо от националните правителства на държавите, от които идват.

Кандидатите за членове на Комисията трябва да бъдат изслушани от парламентарната комисия, отговаряща за техния ресор, за да бъдат оценени доколко са подходящи за длъжността.

След като всички 26 кандидати за членове на Комисията бъдат одобрени (кандидатите за членове на Комисията могат да се оттеглят, ако не получат положителна оценка), те, заедно с новоизбрания председател и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, трябва да бъдат одобрени с единно гласуване от Европейския парламент.

Европейският съвет официално назначава всички членове на Комисията на съответните им позиции с квалифицирано мнозинство.

Повече за процеса на назначаване на ръководителите на Европейската комисия

Повече за ръководството на Европейската комисия

Как Парламентът ще гласува относно новата Европейска комисия (инфографика)

Инфографика — Избиране на председателя на Европейската комисия

Съд на Европейския съюз

Състав: Съдът на Европейския съюз се състои от 2 подразделения:

 • Съд — произнася се по искания за преюдициални заключения от национални съдилища, някои жалби за отмяна, производства за установяване на нарушения срещу държави от Съюза за неспазване на правото на ЕС, както и обжалвания.
 • Общ съд – произнася се по жалби за отмяна, подадени от частни лица, дружества, и – в някои случаи – правителства на страни от ЕС. На практика той действа като общ административен съд на ЕС и се занимава с много различни области на правото на ЕС, включително правото в областта на конкуренцията, държавната помощ (правителствената подкрепа), търговията, селското стопанство, интелектуалната собственост и ограничителните мерки, приети от Съвета срещу физически лица и държави извън ЕС.

Функции: тълкува правото на ЕС, за да се гарантира, че то се прилага еднакво във всички страни членки, и разрешава правните спорове между национални правителства и институции на ЕС. При определени обстоятелства физически лица, дружества или организации също могат да заведат дело в Съда срещу институция на ЕС, ако смятат, че тя е нарушила правата им.

Членове: Всеки съдия и генерален адвокат се назначава за 6-годишен мандат, който може да бъде подновяван, чрез общо съгласие на правителствата на държавите от ЕС след консултация с група от уважавани адвокати, които дават становище относно пригодността на кандидатите. Във всеки съд съдиите избират помежду си председател за мандат от 3 години, който може да бъде подновен.

 

Изпълнителен съвет на Европейската централна банка

Изпълнителният съвет се състои от председателя и заместник-председателя и 4 други членове и се назначава от Европейския съвет с квалифицирано мнозинство.

Съветът взема това решение въз основа на препоръка на Съвета и след консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ (шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на централните банки от 19-те държави от еврозоната).

Инфографика — Назначаване на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Европейска сметна палата

Това е институция на ЕС, която функционира като колегиален орган от 27 членове, по един от всяка страна от ЕС. Членовете се номинират от своето национално правителство и се назначават (с мандат от 6 години, който може да бъде подновяван) от Съвета след консултация с Европейския парламент.

Членовете са длъжни да изпълняват задълженията си независимо от националните или други интереси, като представляват общите интереси на ЕС. Сметната палата се оглавява от председател, който се избира от членовете с мандат от 3 години, който може да бъде подновяван.

Други назначения

Както при институциите на ЕС, назначенията на висши ръководни длъжности (напр. директори, председатели) в други органи на ЕС се уреждат от специфични и подробни правила, които се основават на Договорите на ЕС. Някои от тези правила са приложими за всички органи на ЕС, а други са вътрешни изисквания за съответните институции.

Изпълнителните директори на децентрализираните агенции на ЕС обикновено се назначават от управителния съвет на съответната агенция въз основа на списък, изготвен от Комисията, след открита процедура за подбор. Понякога органът по назначаването е Комисията или Съветът на ЕС. В някои случаи избраният кандидат трябва да бъде изслушан от Европейския парламент, преди да бъде официално назначен.

Вижте всички децентрализирани агенции