Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Видове институции и органи

Структура и местоположение

Институционалната структура на Европейския съюз е уникална, а неговата система за вземане на решения непрекъснато се развива. Седемте европейски институции, седемте органа на ЕС и над 30 децентрализирани агенции са разположени в целия Съюз. Те работят заедно, за да отстояват общите интереси на ЕС и на европейските граждани. 

Съществуват още 20 агенции и организации на ЕС, които имат специфични юридически компетенции, и 4 междуинституционални служби, които подпомагат институциите.

Всички те изпълняват специфични роли – от разработването на законодателството и изготвянето на политиките на ЕС до прилагането на политики и работата в специализирани области като здравеопазване, медицина, транспорт и околна среда.

Администрацията на ЕС се ръководи от 4 основни институции, които вземат решения. Тези институции заедно определят насоката на политиката на ЕС и изпълняват различни роли в законодателния процес: 

  • Европейският парламент (Брюксел/Страсбург/Люксембург)
  • Европейският съвет (Брюксел)
  • Съветът на Европейския съюз (Брюксел/Люксембург)
  • Европейската комисия (Брюксел/Люксембург/представителства в държавите от ЕС) 

Тяхната работа се допълва от други институции и органи:

  • Съдът на Европейския съюз (Люксембург),
  • Европейската централна банка (Франкфурт)
  • Европейската сметна палата (Люксембург)

 

Институциите и органите на ЕС си сътрудничат активно с мрежата от агенции и организации на ЕС в страните от Европейския съюз. Основната функция на тези органи и агенции е да превръщат политиките в реалност по места.

Около 60 000 служители на ЕС и друг персонал обслужват 450 милиона европейци (и много други по света). Този брой всъщност е относително малък — за сравнение само Министерството на финансите на Франция има около 140 000 служители при население от едва 67 милиона души.

Основни факти и цифри

Институции

Правомощията, отговорностите и процедурите на институциите на ЕС са определени в учредителните договори на Съюза: Договора за функционирането на Европейския съюз (1957 г.) и Договора за Европейския съюз (1992 г.). В по-ново време с Договора от Лисабон (2007 г.) в техните компетенции бяха внесени някои изменения и допълнения.

Четирите основни институции на ЕС, всяка със своите различни функции, работят в тясно сътрудничество, за да определят дневния ред на Съюза и да инициират и координират законотворчеството в него. 

По принцип Европейският съвет не приема закони. Той обаче може да постигне споразумение за промени в Договора за функционирането на ЕС. Неговата основна роля е да определя политическите насоки на ЕС. В повечето случаи Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия изготвят политиките и законите, които се прилагат в целия ЕС. Следваната от тях процедура се нарича обикновена законодателна процедура.

По принцип Комисията предлага нови закони, а Парламентът и Съветът на Европейския съюз ги приемат. След това държавите членки ги прилагат, а Комисията гарантира, че законите се прилагат правилно. 

Представлява гражданите на държавите в ЕС и се избира директно от тях. Той взема решения относно европейските закони съвместно със Съвета на Европейския съюз. Парламентът също така одобрява бюджета на ЕС. Той разполага с мрежа от бюра за връзка в столиците на страните от ЕС, Лондон, Единбург и Вашингтон. 

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС заседават в рамките на Европейския съвет, за да определят общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз. Европейският съвет се ръководи от председател, който се избира за мандат от 2,5 години, който може да бъде подновен еднократно. Той не приема закони, с изключение на възможни изменения на Договора за ЕС.

Представлява правителствата на държавите от ЕС. В рамките на Съвета на ЕС министрите от националните правителства заседават, за да приемат закони и да координират политиките. Министрите заседават в различни конфигурации в зависимост от обсъжданата тема. Съветът на ЕС взема решения относно европейските закони съвместно с Европейския парламент.

Представлява общите интереси на ЕС и е основният изпълнителен орган на Съюза. Тя използва своето „право на инициатива“, за да представя предложения за нови закони, които се разглеждат и приемат от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз. Комисията също така ръководи политиките на ЕС — с изключение на общата външна политика и политика на сигурност (която се провежда от върховния представител за ОВППС и заместник-председател на Европейската комисия) — и бюджета на ЕС и гарантира, че държавите прилагат правилно правото на Съюза. Представителствата изразяват позицията на Комисията в държавите от ЕС. Те следят и анализират общественото мнение в приемащата държава, предоставят информация за политиките на ЕС и начина, по който работи Съюзът, и улесняват сътрудничеството на Комисията с приемащата държава членка.

Работата на тези 4 основни институции на ЕС, която обхваща законодателните и изпълнителните задачи на Съюза, се допълва от работата на 3 други институции на ЕС: Съда на Европейския съюз, Европейската централна банка и Европейската сметна палата. Тези 3 институции отговарят за управлението съответно на съдебния, финансовия и свързания с външния одит аспекти на Европейския съюз.

Съдът гарантира, че правото на ЕС се спазва и че Договорите се тълкуват и прилагат правилно: той проверява законосъобразността на актовете на институциите на ЕС, гарантира, че страните от ЕС спазват задълженията си по Договорите, и тълкува правото на ЕС по искане на националните съдилища.

ЕЦБ и Европейската система на централните банки са отговорни за поддържането на стабилни цени в еврозоната. Те отговарят и за паричната политика и политиката на обменния курс в еврозоната и подкрепят икономическите политики на ЕС. 

Eвропейската сметна палата допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и за насърчаване на отчетността и прозрачността и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на ЕС. Палатата проверява дали средствата на ЕС са правилно осчетоводени, дали са събрани и изразходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби и дали осигуряват икономическа ефективност.

Как се избират и назначават ключови длъжностни лица на ЕС

Междуинституционални процеси на вземане на решения

Приоритети за 2019—2024 г.

Органи

Освен институциите съществуват и редица органи, които играят конкретна роля за подпомагане на ЕС при изпълнението на неговите задачи. Някои органи имат за задача да консултират институциите (Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите); други гарантират, че институциите спазват правилата и процедурите на ЕС (Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните). Европейската служба за външна дейност е орган за външна политика, който подпомага ЕС по въпросите на външните работи.

ЕСВД е дипломатическата служба на Европейския съюз. Тя помага на върховния представител за ОВППС и заместник-председател на Европейската комисия да провежда общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, и гарантира съгласуваността и координацията на външната дейност на ЕС. Службата разполага с мрежа от делегации на ЕС по света.

ЕИСК представлява различни заинтересовани страни от гражданското общество от цяла Европа, включително работодатели, работници и представители на други социални, професионални, икономически и културни организации. Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия се консултират с ЕИСК, когато вземат решения по политически въпроси от неговата компетентност.

КР представлява регионалните и местните власти. Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия се консултират с КР по въпроси от значение за местните и регионалните власти.

ЕИБ е инструментът на Европейския съюз за кредитиране. Дейностите на банката са съсредоточени върху климата и околната среда, развитието, иновациите и уменията, малките и средните предприятия, инфраструктурата и сближаването.

Европейският омбудсман е независим и безпристрастен орган, който търси отговорност от институциите и агенциите на ЕС и насърчава доброто администриране. Омбудсманът помага на хора, предприятия и организации, които се сблъскват с проблеми в ЕС, като разследва жалби за лошо управление, а освен това проучва по собствена инициатива по-мащабни системни въпроси.

ЕНОЗД гарантира, че при обработката на лични данни институциите и органите на ЕС съблюдават правото на гражданите на неприкосновеност на личния живот.

ЕКЗД е независим орган, който гарантира последователното прилагане на правилата за защита на данните в целия ЕС и насърчава сътрудничеството между националните органи за защита на данните в Съюза.

Междуведомствени служби

Институциите на ЕС създадоха 4 междуинституционални служби за обслужване и подкрепа на работата на институциите на ЕС, както и на неговите агенции и органи. Всяка от тях има специфични задачи, които обхващат основните изисквания на институциите на ЕС, като например набиране на персонал, обучение и развитие на персонала, информационни технологии и издателска дейност. Службата за публикации е създадена през 1969 г., докато другите служби са създадени неотдавна – Европейската служба за подбор на персонал — през 2003 г., Европейското училище по администрация — през 2005 г. и екипът за незабавно реагиране при компютърни инциденти — през 2012 г.

Екипът се справя със заплахи срещу компютърните системи на институциите на ЕС, като подпомага екипите за компютърна сигурност във всички институции на Съюза и си сътрудничи със свои партньори от публичния сектор в страните от ЕС.

Европейското училище по администрация предоставя обучение в конкретни области за персонала на ЕС и работи в тясно сътрудничество с отделите за обучение на всички институции, за да се избегне дублиране на усилията.

EPSO е службата на ЕС за подбор на персонал. Тя организира конкурси за набиране на кандидати за работа в институциите и агенциите на ЕС.

Службата за публикации на Европейския съюз е официалният доставчик на издателски услуги за всички институции, органи и агенции на ЕС. Това е централното звено за достъп до правото на ЕС, до публикации, свободно достъпни данни, резултати от научни изследвания, обявления за обществени поръчки и друга официална информация.

Децентрализирани агенции

Понастоящем има над 30 децентрализирани агенции. Те са самостоятелни юридически лица, създадени за неопределен период от време и се отличават от институциите на ЕС. 

Децентрализираните агенции допринасят за изпълнението на политиките на ЕС. Те също така подкрепят сътрудничеството между Съюза и националните правителства, като обединяват технически и експертни познания от институциите на ЕС и националните органи.

Децентрализираните агенции са разпръснати в цяла Европа и работят по въпроси, засягащи ежедневието на почти 450 милиона души, живеещи в ЕС. Примери за това са храните, медицината, правосъдието, безопасността на транспорта, наркоманиите и околната среда.

Например:

Европейската агенция по лекарствата е децентрализирана агенция със седалище в Амстердам. Създадената през 1995 г. агенция гарантира ефикасността и безопасността на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в цяла Европа. Агенцията също така насърчава научните изследвания и иновациите в разработването на лекарства. EMA е допринесла значително за разработването на лекарства за деца, средства за лечение на редки заболявания, модерни терапии и растителни и ветеринарни лекарства. Тя също така играе роля в борбата с редица предизвикателства, свързани с общественото здраве, като СПИН, рак, болестта на Алцхаймер и диабет. 

Вижте всички децентрализирани агенции
Вижте работата на Европейската агенция по лекарствата във връзка с вирусни заболявания

Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Изтегляне

 

Обща външна политика и политика на сигурност

ЕС е създал 3 агенции, които да изпълняват ясно определени технически, научни и управленски задачи. Основната мисия на тези три агенции е да помагат на ЕС и неговите държави членки да прилагат общата външна политика и политика на сигурност, включително общата политика за сигурност и отбрана, както и други аспекти на външната дейност на ЕС.

Агенцията по отбрана подпомага развитието на отбранителните способности и военното сътрудничество между държавите от ЕС. Тя стимулира научните изследвания и технологиите в областта на отбраната, укрепва европейската отбранителна промишленост и изпълнява ролята на военен интерфейс за политиките на ЕС.

Институтът анализира въпроси от сферата на външната политика и политиката на сигурност и отбрана. Той предоставя анализи, организира дискусионни форуми за подпомагане на формулирането на политиката на ЕС и участва в дебатите относно стратегията за сигурност във и извън Европа.

Сателитният център предоставя продукти и услуги за геопространствено разузнаване, основно чрез анализ на данни от спътници за наблюдение на Земята. Той предоставя на отговорните за вземането на решения лица ранни предупреждения за потенциални кризи, за да се даде възможност за своевременно предприемане на дипломатически, икономически и хуманитарни мерки.

Изпълнителни агенции

Европейската комисия създаде 6 изпълнителни агенции за ограничен период от време с цел управление на конкретни задачи, свързани с програмите на ЕС. Тези изпълнителни агенции, които са юридически лица, работят по инициативи на Комисията, вариращи от здравеопазване и образование до иновации и научни изследвания.

Например:

Европейската комисия създаде Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA) с цел създаване и функциониране на Европейския съвет по иновациите, който идентифицира и подкрепя революционни технологии и иновации. Агенцията отговаря също така за управлението на програмите на ЕС в областта на подкрепата за МСП, екосистемите за иновации, единния пазар, политиката за защита на потребителите и междурегионалните инвестиции в иновации. Тя гарантира резултатността на работата, финансирана по тези програми, и предоставя на Комисията ценна информация във връзка с нейните задачи в областта на политиката.

Вижте всички изпълнителни агенции

Агенции и органи на Евратом

Има 2 агенции и органи на Евратом, създадени в подкрепа на целите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (EURATOM, 1957). Целите на Договора са: координация на националните програми за ядрени изследвания за мирни цели; предоставяне на знания, изграждане на инфраструктура и осигуряване на финансиране за ядрената енергетика; гарантиране на достатъчни и сигурни доставки на ядрена енергия.

Агенцията осигурява редовно и справедливо снабдяване на потребителите в ЕС с ядрени горива. Тя допринася за повишаване на сигурността на доставките за потребителите в Европейския съюз.

Съвместното предприятие управлява участието на ЕС в проекта ITER (първоначално наричан международен експериментален термоядрен реактор), чиято цел е да демонстрира възможностите на науката и технологията за реализиране на ядрен синтез, а освен това си сътрудничи с Япония в научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез.