Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Видове институции и органи

Структура и местоположение

Институционалната структура на Европейския съюз е уникална, а неговата система за вземане на решения непрекъснато се развива. Седемте европейски институции, седемте органа на ЕС и над 30 децентрализирани агенции са разположени в целия Съюз. Те работят заедно, за да отстояват общите интереси на ЕС и на европейските граждани. 

Съществуват още 20 агенции и организации на ЕС, които имат специфични юридически компетенции, и 4 междуинституционални служби, които подпомагат институциите.

Всички те изпълняват специфични роли – от разработването на законодателството и изготвянето на политиките на ЕС до прилагането на политики и работата в специализирани области като здравеопазване, медицина, транспорт и околна среда.

Администрацията на ЕС се ръководи от 4 основни институции, които вземат решения. Тези институции заедно определят насоката на политиката на ЕС и изпълняват различни роли в законодателния процес: 

  • Европейският парламент (Брюксел/Страсбург/Люксембург)
  • Европейският съвет (Брюксел)
  • Съветът на Европейския съюз (Брюксел/Люксембург)
  • Европейската комисия (Брюксел/Люксембург/представителства в държавите от ЕС) 

Тяхната работа се допълва от други институции и органи:

  • Съдът на Европейския съюз (Люксембург)
  • Европейската централна банка (Франкфурт)
  • Европейската сметна палата (Люксембург)

 

Институциите и органите на ЕС си сътрудничат активно с мрежата от агенции и организации на ЕС в страните от Европейския съюз. Основната функция на тези органи и агенции е да превръщат политиките в реалност по места.

Около 60 000 служители на ЕС и друг персонал обслужват 450 милиона европейци (и много други по света). Този брой всъщност е относително малък — за сравнение само Министерството на финансите на Франция има около 140 000 служители при население от едва 67 милиона души.

Основни факти и цифри

Институции

Правомощията, отговорностите и процедурите на институциите на ЕС са определени в учредителните договори на Съюза: Договора за функционирането на Европейския съюз (1957 г.) и Договора за Европейския съюз (1992 г.). В по-ново време с Договора от Лисабон (2007 г.) в техните компетенции бяха внесени някои изменения и допълнения.  

Четирите основни институции на ЕС, всяка със своите различни функции, работят в тясно сътрудничество, за да определят дневния ред на Съюза и да инициират и координират законотворчеството в него. 

По принцип Европейският съвет не приема закони. Той обаче може да постигне споразумение за промени в Договора за функционирането на ЕС. Неговата основна роля е да определя политическите насоки на ЕС. В повечето случаи Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия изготвят политиките и законите, които се прилагат в целия ЕС. Следваната от тях процедура се нарича обикновена законодателна процедура.

По принцип Комисията предлага нови закони, а Парламентът и Съветът на Европейския съюз ги приемат. След това държавите членки ги прилагат, а Комисията гарантира, че законите се прилагат правилно.

Органи

Освен институциите съществуват и редица органи, които играят конкретна роля за подпомагане на ЕС при изпълнението на неговите задачи. Някои органи имат за задача да консултират институциите (Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите); други гарантират, че институциите спазват правилата и процедурите на ЕС (Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните). Европейската служба за външна дейност е орган за външна политика, който подпомага ЕС по въпросите на външните работи.

Междуведомствени служби

Институциите на ЕС създадоха 4 междуинституционални служби за обслужване и подкрепа на работата на институциите на ЕС, както и на неговите агенции и органи. Всяка от тях има специфични задачи, които обхващат основните изисквания на институциите на ЕС, като например набиране на персонал, обучение и развитие на персонала, информационни технологии и издателска дейност. Службата за публикации е създадена през 1969 г., докато другите служби са създадени неотдавна – Европейската служба за подбор на персонал — през 2003 г., Европейското училище по администрация — през 2005 г. и екипът за незабавно реагиране при компютърни инциденти — през 2012 г.

Децентрализирани агенции

Понастоящем има над 30 децентрализирани агенции. Те са самостоятелни юридически лица, създадени за неопределен период от време и се отличават от институциите на ЕС. 

Децентрализираните агенции допринасят за изпълнението на политиките на ЕС. Те също така подкрепят сътрудничеството между Съюза и националните правителства, като обединяват технически и експертни познания от институциите на ЕС и националните органи.

Децентрализираните агенции са разпръснати в цяла Европа и работят по въпроси, засягащи ежедневието на почти 450 милиона души, живеещи в ЕС. Примери за това са храните, медицината, правосъдието, безопасността на транспорта, наркоманиите и околната среда.

Например:

Европейската агенция по лекарствата е децентрализирана агенция със седалище в Амстердам. Създадената през 1995 г. агенция гарантира ефикасността и безопасността на лекарствата за хуманна и ветеринарна употреба в цяла Европа. Агенцията също така насърчава научните изследвания и иновациите в разработването на лекарства. EMA е допринесла значително за разработването на лекарства за деца, средства за лечение на редки заболявания, модерни терапии и растителни и ветеринарни лекарства. Тя също така играе роля в борбата с редица предизвикателства, свързани с общественото здраве, като СПИН, рак, болестта на Алцхаймер и диабет. 

Вижте всички децентрализирани агенции
Вижте работата на Европейската агенция по лекарствата във връзка с вирусни заболявания

1 ФЕВРУАРИ 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Изтегляне

 

Обща външна политика и политика на сигурност

ЕС е създал 3 агенции, които да изпълняват ясно определени технически, научни и управленски задачи. Основната мисия на тези три агенции е да помагат на ЕС и неговите държави членки да прилагат общата външна политика и политика на сигурност, включително общата политика за сигурност и отбрана, както и други аспекти на външната дейност на ЕС.

Агенцията по отбрана подпомага развитието на отбранителните способности и военното сътрудничество между държавите от ЕС. Тя стимулира научните изследвания и технологиите в областта на отбраната, укрепва европейската отбранителна промишленост и изпълнява ролята на военен интерфейс за политиките на ЕС.

Институтът анализира въпроси от сферата на външната политика и политиката на сигурност и отбрана. Той предоставя анализи, организира дискусионни форуми за подпомагане на формулирането на политиката на ЕС и участва в дебатите относно стратегията за сигурност във и извън Европа.

Сателитният център предоставя продукти и услуги за геопространствено разузнаване, основно чрез анализ на данни от спътници за наблюдение на Земята. Той предоставя на отговорните за вземането на решения лица ранни предупреждения за потенциални кризи, за да се даде възможност за своевременно предприемане на дипломатически, икономически и хуманитарни мерки.

Изпълнителни агенции

Европейската комисия създаде 6 изпълнителни агенции за ограничен период от време с цел управление на конкретни задачи, свързани с програмите на ЕС. Тези изпълнителни агенции, които са юридически лица, работят по инициативи на Комисията, вариращи от здравеопазване и образование до иновации и научни изследвания.

Например:

Европейската комисия създаде Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA) с цел създаване и функциониране на Европейския съвет по иновациите, който идентифицира и подкрепя революционни технологии и иновации. Агенцията отговаря също така за управлението на програмите на ЕС в областта на подкрепата за МСП, екосистемите за иновации, единния пазар, политиката за защита на потребителите и междурегионалните инвестиции в иновации. Тя гарантира резултатността на работата, финансирана по тези програми, и предоставя на Комисията ценна информация във връзка с нейните задачи в областта на политиката.

Вижте всички изпълнителни агенции

Агенции и органи на Евратом

Има 2 агенции и органи на Евратом, създадени в подкрепа на целите на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (EURATOM, 1957). Целите на Договора са: координация на националните програми за ядрени изследвания за мирни цели; предоставяне на знания, изграждане на инфраструктура и осигуряване на финансиране за ядрената енергетика; гарантиране на достатъчни и сигурни доставки на ядрена енергия.

Агенцията осигурява редовно и справедливо снабдяване на потребителите в ЕС с ядрени горива. Тя допринася за повишаване на сигурността на доставките за потребителите в Европейския съюз.

Съвместното предприятие управлява участието на ЕС в проекта ITER (първоначално наричан международен експериментален термоядрен реактор), чиято цел е да демонстрира възможностите на науката и технологията за реализиране на ядрен синтез, а освен това си сътрудничи с Япония в научни изследвания и разработки в областта на термоядрения синтез.