Glavni sadržaj

Vrste institucija i tijela

Ustroj i lokacija

Institucionalni ustroj Europske unije je jedinstven, a njezin sustav odlučivanja neprestano se razvija. U različitim dijelovima EU-a postoji sedam europskih institucija, sedam tijela EU-a i više od 30 decentraliziranih agencija. Zajedno rade na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa za EU i njegove građane. 

Kad je riječ o upravi, postoji još 20 agencija i organizacija EU-a koje obavljaju posebne pravne funkcije i četiri međuinstitucijske službe koje pružaju podršku institucijama.

Sve te ustanove imaju posebnu ulogu – od izrade zakonodavstva EU-a i donošenja politika do provedbe politika i rada na specijaliziranim područjima kao što su zdravstvo, medicina, promet i okoliš.

Na čelu EU-ove uprave su četiri glavne institucije koje donose odluke. Sljedeće institucije zajedno određuju u kojem će se smjeru kretati politike EU-u i imaju različite uloge u zakonodavnom postupku: 

  • Europski parlament (Bruxelles/Strasbourg/Luxembourg)
  • Europsko vijeće (Bruxelles)
  • Vijeće Europske unije (Bruxelles/Luxembourg)
  • Europska komisija (Bruxelles/Luxembourg/predstavništva diljem EU-a) 

Njihov rad dopunjuju druge institucije i tijela, među kojima su:

  • Sud Europske unije (Luxembourg)
  • Europska središnja banka (Frankfurt)
  • Europski revizorski sud (Luxembourg)

 

Institucije i tijela EU-a intenzivno surađuju s mrežom agencija EU-a i organizacija iz cijele Europske unije. Glavna funkcija tih tijela i agencija je provedba politika na terenu.

Gotovo 450 milijuna Europljana (i mnoge druge osobe diljem svijeta) može računati na oko 60 000 javnih službenika i ostalog osoblja. Zapravo ih i nema mnogo ako se uzme u obzir da francusko Ministarstvo financija ima oko 140 000 zaposlenika na 67 milijuna stanovnika.

Osnovne činjenice i podaci

Institucije

Ovlasti, nadležnosti i postupci institucija EU-a utvrđeni su osnivačkim ugovorima EU-a, a oni su: Ugovor o funkcioniranju Europske unije (1957.) i Ugovor o Europskoj uniji (1992.). Relativno nedavno Ugovorom iz Lisabona (2007.) uvedene su određene izmjene i dopune njihovih nadležnosti.  

Četiri glavne institucije EU-a, sa svojim različitim funkcijama, blisko surađuju kako bi utvrdile program EU-a te pokrenule i uskladile izradu zakonodavstva EU-a. 

Općenito, Europsko vijeće ne donosi propise. Međutim, može pristati na izmjene Ugovora o funkcioniranju EU-a. Njegova je glavna uloga odrediti politički smjer EU-a. U većini slučajeva Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija donose politike i propise koji se primjenjuju u cijelom EU-u. Postupak koji slijede naziva se redovni zakonodavni postupak.

U načelu, Komisija predlaže nove propise, a donose ih Parlament i Vijeće Europske unije. Zatim ih provode države članice, a Komisija osigurava pravilnu primjenu tih propisa.

Tijela

Uz institucije mnoga tijela imaju specijaliziranu ulogu u pomaganju EU-u da ispuni svoje zadaće. Neka od njih imaju savjetodavnu ulogu (Europski gospodarski i socijalni odbor, Europski odbor regija); druga osiguravaju da institucije poštuju pravila i postupke EU-a (Europski ombudsman, Europski nadzornik za zaštitu podataka). Europska služba za vanjsko djelovanje je tijelo za vanjsku politiku koje podupire EU u pitanjima vanjskih poslova.

Međuinstitucijske službe

Institucije EU-a uspostavile su četiri međuinstitucijske službe kako bi pomagale i podupirale rad institucija, agencija i tijela EU-a. Svaka od njih ima posebne nadležnosti koje obuhvaćaju osnovne potrebe institucija EU-a kao što su zapošljavanje, osposobljavanje i razvoj osoblja te IT i izdavaštvo. Ured za publikacije osnovan je 1969., a ostali uredi nedavno: Europski ured za odabir osoblja osnovan je 2003., Europska škola za javnu upravu 2005., a Tim za hitne računalne intervencije 2012.

Decentralizirane agencije

U EU-u trenutačno ima više od 30 decentraliziranih agencija koje imaju vlastitu pravnu osobnost, osnovane su na neodređeno vrijeme i razlikuju se od institucija EU-a. 

Decentralizirane agencije pridonose provedbi politika EU-a. Osim toga podupiru suradnju EU-a i nacionalnih vlasti udruživanjem tehničkih i stručnih znanja institucija EU-a i nacionalnih tijela.

Decentralizirane agencije raspoređene su po cijeloj Europi i rade na pitanjima koja utječu na svakodnevni život gotovo 450 milijuna građana EU-a. Neka od tih pitanja su hrana, lijekovi, pravosuđe, sigurnost prometa, ovisnost o drogama i okoliš.

Primjeri

Europska agencija za lijekove je decentralizirana agencija sa sjedištem u Amsterdamu. Osnovana je 1995., a bavi se osiguravanjem djelotvornosti i sigurnosti lijekova za humanu uporabu i veterinarskih lijekova u cijeloj Europskoj uniji. Osim toga promiče istraživanje i inovacije u području razvoja lijekova. Nadalje, znatno je pridonijela razvoju lijekova za djecu, lijekova za rijetke bolesti, naprednih terapija te biljnih i veterinarskih lijekova. Ima ulogu i u suočavanju s izazovima u području javnog zdravlja kao što su AIDS, rak, Alzheimerova bolest i dijabetes. 

Pregled svih decentraliziranih agencija
Doznajte što radi Europska agencija za lijekove po pitanju virusnih bolesti

1. VELJAČE 2022.
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies

 

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

EU je uspostavio tri agencije koje obavljaju vrlo jasno definirane tehničke, znanstvene i upravljačke zadaće. Njihova je zajednička zadaća pomoći EU-u i njegovim državama članicama u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, te u provedbi drugih aspekata vanjskog djelovanja EU-a.

Europska obrambena agencija podupire razvoj obrambenih sposobnosti i vojnu suradnju među državama članicama EU-a. Podupire istraživanja i tehnologije u području obrane, jača europsku obrambenu industriju i djeluje kao vojno sučelje za politike EU-a.

Institut analizira pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike. Pruža analize, organizira forume za raspravu kako bi se doprinijelo oblikovanju politike EU-a te doprinosi raspravama o sigurnosnoj strategiji u Europi i izvan nje.

Satelitski centar stavlja na raspolaganje geoprostorne obavještajne proizvode i usluge, prvenstveno analiziranjem podataka satelita za promatranje Zemlje. Donositeljima odluka pruža rana upozorenja o mogućim krizama kako bi se omogućilo pravodobno poduzimanje diplomatskih, gospodarskih i humanitarnih mjera.

Izvršne agencije

Europska komisija uspostavila je šest izvršnih agencija na ograničeno razdoblje za upravljanje posebnim zadaćama povezanima s programima EU-a. Te izvršne agencije, koje su pravni subjekti, rade na inicijativama Komisije koje obuhvaćaju razna područja: od zdravstva i obrazovanja do inovacija i istraživanja.

Primjeri

Europska komisija osnovala je Izvršnu agenciju za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) radi razvoja i provedbe Europskog vijeća za inovacije koje utvrđuje i podupire revolucionarne tehnologije i inovacije. Agencija je odgovorna i za upravljanje programima EU-a u područjima kao što su potpora MSP-ovima, inovacijski ekosustavi, jedinstveno tržište, politika zaštite potrošača i međuregionalna ulaganja u inovacije. Osigurava da se radom koji se financira iz tih programa ostvaruju rezultati i Komisiji daje vrijedan doprinos za njezine zadaće u okviru politika.

Pregled svih izvršnih agencija

Agencije i tijela EURATOM-a

Kako bi se poduprli ciljevi Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM, 1957.), osnovani su jedna agencija i jedno tijelo. Ciljevi Ugovora su sljedeći: koordinirati nacionalne nuklearne istraživačke programe u miroljubive svrhe, osigurati znanje, infrastrukturu i financiranje nuklearne energije te omogućiti dovoljnu i sigurnu opskrbu nuklearnom energijom.

Agencija osigurava redovitu i pravednu opskrbu korisnika u EU-u nuklearnim gorivima. Poboljšava sigurnost opskrbe korisnika u Europskoj uniji.

Zajedničko poduzeće upravlja doprinosom EU-a ITER-u (nekadašnjem Međunarodnom termonuklearnom eksperimentalnom reaktoru), projektu osmišljenom za dokazivanje znanstvene i tehnološke izvedivosti fuzije, te surađuje s Japanom na projektima istraživanja i razvoja fuzije.