Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Vrste institucija i tijela

Ustroj i lokacija

Institucionalni ustroj Europske unije je jedinstven, a njezin sustav odlučivanja neprestano se razvija. U različitim dijelovima EU-a postoji sedam europskih institucija, sedam tijela EU-a i više od 30 decentraliziranih agencija. Zajedno rade na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa za EU i njegove građane. 

Kad je riječ o upravi, postoji još 20 agencija i organizacija EU-a koje obavljaju posebne pravne funkcije i četiri međuinstitucijske službe koje pružaju podršku institucijama.

Sve te ustanove imaju posebnu ulogu – od izrade zakonodavstva EU-a i donošenja politika do provedbe politika i rada na specijaliziranim područjima kao što su zdravstvo, medicina, promet i okoliš.

Na čelu EU-ove uprave su četiri glavne institucije koje donose odluke. Sljedeće institucije zajedno određuju u kojem će se smjeru kretati politike EU-u i imaju različite uloge u zakonodavnom postupku: 

  • Europski parlament (Bruxelles/Strasbourg/Luxembourg)
  • Europsko vijeće (Bruxelles)
  • Vijeće Europske unije (Bruxelles/Luxembourg)
  • Europska komisija (Bruxelles/Luxembourg/predstavništva diljem EU-a) 

Njihov rad dopunjuju druge institucije i tijela, među kojima su:

  • Sud Europske unije (Luxembourg)
  • Europska središnja banka (Frankfurt)
  • Europski revizorski sud (Luxembourg)

 

Institucije i tijela EU-a intenzivno surađuju s mrežom agencija EU-a i organizacija iz cijele Europske unije. Glavna funkcija tih tijela i agencija je provedba politika na terenu.

Gotovo 450 milijuna Europljana (i mnoge druge osobe diljem svijeta) može računati na oko 60 000 javnih službenika i ostalog osoblja. Zapravo ih i nema mnogo ako se uzme u obzir da francusko Ministarstvo financija ima oko 140 000 zaposlenika na 67 milijuna stanovnika.

Osnovne činjenice i podaci

Institucije

Ovlasti, nadležnosti i postupci institucija EU-a utvrđeni su osnivačkim ugovorima EU-a, a oni su: Ugovor o funkcioniranju Europske unije (1957.) i Ugovor o Europskoj uniji (1992.). Relativno nedavno Ugovorom iz Lisabona (2007.) uvedene su određene izmjene i dopune njihovih nadležnosti.

Četiri glavne institucije EU-a, sa svojim različitim funkcijama, blisko surađuju kako bi utvrdile program EU-a te pokrenule i uskladile izradu zakonodavstva EU-a. 

Općenito, Europsko vijeće ne donosi propise. Međutim, može pristati na izmjene Ugovora o funkcioniranju EU-a. Njegova je glavna uloga odrediti politički smjer EU-a. U većini slučajeva Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija donose politike i propise koji se primjenjuju u cijelom EU-u. Postupak koji slijede naziva se redovni zakonodavni postupak.

U načelu, Komisija predlaže nove propise, a donose ih Parlament i Vijeće Europske unije. Zatim ih provode države članice, a Komisija osigurava pravilnu primjenu tih propisa. 

Predstavlja građane država članica EU-a i oni ga izravno biraju. Donosi odluke o europskim propisima zajedno s Vijećem Europske unije i odobrava proračun EU-a. Vodi mrežu ureda za vezu u glavnim gradovima EU-a, Londonu, Edinburghu i Washingtonu. 

Čelnici država ili vlada zemalja EU-a sastaju se u okviru Europskog vijeća kako bi odredili opći politički smjer i prioritete Europske unije. Na čelu Europskog vijeća je predsjednik koji se bira na mandat od dvije i pol godine koji se može jednom obnoviti. Ono ne donosi propise osim mogućih izmjena Ugovora EU-a.

Predstavlja vlade država članica EU-a. Ministri svih nacionalnih vlada sastaju se u Vijeću EU-a kako bi donosili propise i usklađivali politike. Sastaju se u različitim sastavima ovisno o temi o kojoj će se raspravljati. Vijeće EU-a donosi odluke o europskim propisima zajedno s Europskim parlamentom.

Predstavlja zajedničke interese EU-a i njegovo je glavno izvršno tijelo. Vodeći se pravom na inicijativu, predlaže nove propise, koje preispituju i donose Europski parlament i Vijeće Europske unije. Nadalje, upravlja politikama EU-a, osim zajedničke vanjske i sigurnosne politike (koju provodi Visoki predstavnik za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, potpredsjednik Europske komisije), i proračunom EU-a te osigurava pravilnu provedbu prava EU-a u državama članicama. Uredi predstavništava zastupaju Komisiju u cijelom EU-u. Prate i analiziraju javno mnijenje u zemlji domaćinu, dostavljaju informacije o politikama EU-a i njegovu načinu rada te olakšavaju suradnju Komisije s državom članicom domaćinom.

Rad tih četiriju glavnih institucija EU-a, koji obuhvaća zakonodavne i izvršne zadaće EU-a, dopunjuje se aktivnostima još triju institucija EU-a: Suda Europske unije, Europske središnje banke i Europskog revizorskog suda. Te tri institucije nadležne su za upravljanje pravosudnim i financijskim aspektom Europske unije te aspektom vanjske revizije.

Sud osigurava poštovanje prava EU-a i pravilno tumačenje i primjenu Ugovorâ: preispituje zakonitost akata institucija EU-a, osigurava da države članice EU-a poštuju svoje obveze na temelju Ugovorâ i tumači pravo EU-a na zahtjev nacionalnih sudova.

Europska središnja banka i Europski sustav središnjih banaka odgovorni su za održavanje stabilnosti cijena u europodručju. Osim toga, nadležni su za monetarnu i tečajnu politiku u europodručju te podupiru gospodarske politike EU-a. 

Europski revizorski sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om i promicanju odgovornosti i transparentnosti te djeluje kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana EU-a. Provjerava jesu li sredstva EU-a ispravno prikazana, prikupljaju li se i troše u skladu s relevantnim pravilima i propisima te ostvaruju li vrijednost za uloženi novac.

Odabir i imenovanje glavnih dužnosnika EU-a

Postupci međuinstitucijskog odlučivanja u EU-u

Prioriteti EU-a 2019. – 2024.

Tijela

Uz institucije mnoga tijela imaju specijaliziranu ulogu u pomaganju EU-u da ispuni svoje zadaće. Neka od njih imaju savjetodavnu ulogu (Europski gospodarski i socijalni odbor, Europski odbor regija); druga osiguravaju da institucije poštuju pravila i postupke EU-a (Europski ombudsman, Europski nadzornik za zaštitu podataka). Europska služba za vanjsko djelovanje je tijelo za vanjsku politiku koje podupire EU u pitanjima vanjskih poslova.

ESVD je diplomatska služba Europske unije. Pomaže Visokom predstavniku za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjedniku Europske komisije u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike te osigurava dosljednost i usklađenost vanjskog djelovanja EU-a. Ima mrežu delegacija EU-a po cijelom svijetu.

EGSO predstavlja razne dionike civilnog društva iz cijele Europe, uključujući poslodavce, radnike i predstavnike drugih društvenih, strukovnih, gospodarskih i kulturnih organizacija. Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija savjetuju se s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom pri donošenju odluka o političkim pitanjima u njegovoj nadležnosti.

Odbor regija predstavlja regionalne i lokalne vlasti. Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija savjetuju se s Odborom regija o pitanjima koja su važna za lokalna i regionalna tijela.

Europska investicijska banka je zajmodavac Europske unije. Provodi aktivnosti usmjerene na klimu i okoliš, razvoj, inovacije i vještine, mala i srednja poduzeća te infrastrukturu i koheziju.

Europski ombudsman je neovisno i nepristrano tijelo kojemu institucije i agencije EU-a polažu račune i koje promiče dobru upravu. Ombudsman pomaže ljudima, poduzećima i organizacijama koji imaju problema s EU-om tako što istražuje pritužbe o nepravilnostima u postupanju, ali i proaktivno razmatra opća sustavna pitanja.

Europski nadzornik za zaštitu podataka osigurava da institucije i tijela EU-a poštuju prava građana na privatnost pri obradi njihovih osobnih podataka

Europski odbor za zaštitu podataka je neovisno tijelo koje osigurava dosljednu primjenu pravila o zaštiti podataka diljem EU-a i promiče suradnju među nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u EU-u.

Međuinstitucijske službe

Institucije EU-a uspostavile su četiri međuinstitucijske službe kako bi pomagale i podupirale rad institucija, agencija i tijela EU-a. Svaka od njih ima posebne nadležnosti koje obuhvaćaju osnovne potrebe institucija EU-a kao što su zapošljavanje, osposobljavanje i razvoj osoblja te IT i izdavaštvo. Ured za publikacije osnovan je 1969., a ostali uredi nedavno: Europski ured za odabir osoblja osnovan je 2003., Europska škola za javnu upravu 2005., a Tim za hitne računalne intervencije 2012.

CERT-EU otklanja prijetnje računalnim sustavima u institucijama EU-a. Pruža podršku timovima za računalnu sigurnost u svim institucijama EU-a te surađuje s timovima istoga profila u javnom sektoru država članica EU-a.

Europska škola za javnu upravu pruža osoblju EU-a osposobljavanje u posebnim područjima i tijesno surađuje s odjelima za osposobljavanje u svim institucijama EU-a da bi se izbjeglo svako udvostručavanje rada.

EPSO je EU-ov ured za odabir osoblja. Organizira natječaje za zapošljavanje kandidata za rad u institucijama i agencijama EU-a.

Ured za publikacije Europske unije je službeni pružatelj izdavačkih usluga svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a. Središnja je točka pristupa pravu EU-a, publikacijama, otvorenim podacima, rezultatima istraživanja, obavijestima o javnoj nabavi i drugim službenim informacijama.

Decentralizirane agencije

U EU-u trenutačno ima više od 30 decentraliziranih agencija koje imaju vlastitu pravnu osobnost, osnovane su na neodređeno vrijeme i razlikuju se od institucija EU-a. 

Decentralizirane agencije pridonose provedbi politika EU-a. Osim toga podupiru suradnju EU-a i nacionalnih vlasti udruživanjem tehničkih i stručnih znanja institucija EU-a i nacionalnih tijela.

Decentralizirane agencije raspoređene su po cijeloj Europi i rade na pitanjima koja utječu na svakodnevni život gotovo 450 milijuna građana EU-a. Neka od tih pitanja su hrana, lijekovi, pravosuđe, sigurnost prometa, ovisnost o drogama i okoliš.

Primjeri

Europska agencija za lijekove je decentralizirana agencija sa sjedištem u Amsterdamu. Osnovana je 1995., a bavi se osiguravanjem djelotvornosti i sigurnosti lijekova za humanu uporabu i veterinarskih lijekova u cijeloj Europskoj uniji. Osim toga promiče istraživanje i inovacije u području razvoja lijekova. Nadalje, znatno je pridonijela razvoju lijekova za djecu, lijekova za rijetke bolesti, naprednih terapija te biljnih i veterinarskih lijekova. Ima ulogu i u suočavanju s izazovima u području javnog zdravlja kao što su AIDS, rak, Alzheimerova bolest i dijabetes. 

Pregled svih decentraliziranih agencija
Doznajte što radi Europska agencija za lijekove po pitanju virusnih bolesti

Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

EU je uspostavio tri agencije koje obavljaju vrlo jasno definirane tehničke, znanstvene i upravljačke zadaće. Njihova je zajednička zadaća pomoći EU-u i njegovim državama članicama u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, te u provedbi drugih aspekata vanjskog djelovanja EU-a.

Europska obrambena agencija podupire razvoj obrambenih sposobnosti i vojnu suradnju među državama članicama EU-a. Podupire istraživanja i tehnologije u području obrane, jača europsku obrambenu industriju i djeluje kao vojno sučelje za politike EU-a.

Institut analizira pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike. Pruža analize, organizira forume za raspravu kako bi se doprinijelo oblikovanju politike EU-a te doprinosi raspravama o sigurnosnoj strategiji u Europi i izvan nje.

Satelitski centar stavlja na raspolaganje geoprostorne obavještajne proizvode i usluge, prvenstveno analiziranjem podataka satelita za promatranje Zemlje. Donositeljima odluka pruža rana upozorenja o mogućim krizama kako bi se omogućilo pravodobno poduzimanje diplomatskih, gospodarskih i humanitarnih mjera.

Izvršne agencije

Europska komisija uspostavila je šest izvršnih agencija na ograničeno razdoblje za upravljanje posebnim zadaćama povezanima s programima EU-a. Te izvršne agencije, koje su pravni subjekti, rade na inicijativama Komisije koje obuhvaćaju razna područja: od zdravstva i obrazovanja do inovacija i istraživanja.

Primjeri

Europska komisija osnovala je Izvršnu agenciju za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) radi razvoja i provedbe Europskog vijeća za inovacije koje utvrđuje i podupire revolucionarne tehnologije i inovacije. Agencija je odgovorna i za upravljanje programima EU-a u područjima kao što su potpora MSP-ovima, inovacijski ekosustavi, jedinstveno tržište, politika zaštite potrošača i međuregionalna ulaganja u inovacije. Osigurava da se radom koji se financira iz tih programa ostvaruju rezultati i Komisiji daje vrijedan doprinos za njezine zadaće u okviru politika.

Pregled svih izvršnih agencija

Agencije i tijela EURATOM-a

Kako bi se poduprli ciljevi Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM, 1957.), osnovani su jedna agencija i jedno tijelo. Ciljevi Ugovora su sljedeći: koordinirati nacionalne nuklearne istraživačke programe u miroljubive svrhe, osigurati znanje, infrastrukturu i financiranje nuklearne energije te omogućiti dovoljnu i sigurnu opskrbu nuklearnom energijom.

Agencija osigurava redovitu i pravednu opskrbu korisnika u EU-u nuklearnim gorivima. Poboljšava sigurnost opskrbe korisnika u Europskoj uniji.

Zajedničko poduzeće upravlja doprinosom EU-a ITER-u (nekadašnjem Međunarodnom termonuklearnom eksperimentalnom reaktoru), projektu osmišljenom za dokazivanje znanstvene i tehnološke izvedivosti fuzije, te surađuje s Japanom na projektima istraživanja i razvoja fuzije.