Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Vrste institucija i tijela

Ustroj i lokacija

Institucionalni ustroj Europske unije je jedinstven, a njezin sustav odlučivanja neprestano se razvija. U različitim dijelovima EU-a postoji sedam europskih institucija, sedam tijela EU-a i više od 30 decentraliziranih agencija. Zajedno rade na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa za EU i njegove građane. 

Kad je riječ o upravi, postoji još 20 agencija i organizacija EU-a koje obavljaju posebne pravne funkcije i četiri međuinstitucijske službe koje pružaju podršku institucijama.

Sve te ustanove imaju posebnu ulogu – od izrade zakonodavstva EU-a i donošenja politika do provedbe politika i rada na specijaliziranim područjima kao što su zdravstvo, medicina, promet i okoliš.

Na čelu EU-ove uprave su četiri glavne institucije koje donose odluke. Sljedeće institucije zajedno određuju u kojem će se smjeru kretati politike EU-u i imaju različite uloge u zakonodavnom postupku: 

  • Europski parlament (Bruxelles/Strasbourg/Luxembourg)
  • Europsko vijeće (Bruxelles)
  • Vijeće Europske unije (Bruxelles/Luxembourg)
  • Europska komisija (Bruxelles/Luxembourg/predstavništva diljem EU-a) 

Njihov rad dopunjuju druge institucije i tijela, među kojima su:

  • Sud Europske unije (Luxembourg)
  • Europska središnja banka (Frankfurt)
  • Europski revizorski sud (Luxembourg)

 

Institucije i tijela EU-a intenzivno surađuju s mrežom agencija EU-a i organizacija iz cijele Europske unije. Glavna funkcija tih tijela i agencija je provedba politika na terenu.

Gotovo 450 milijuna Europljana (i mnoge druge osobe diljem svijeta) može računati na oko 60 000 javnih službenika i ostalog osoblja. Zapravo ih i nema mnogo ako se uzme u obzir da francusko Ministarstvo financija ima oko 140 000 zaposlenika na 67 milijuna stanovnika.

Osnovne činjenice i podaci

Institucije

Ovlasti, nadležnosti i postupci institucija EU-a utvrđeni su osnivačkim ugovorima EU-a, a oni su: Ugovor o funkcioniranju Europske unije (1957.) i Ugovor o Europskoj uniji (1992.). Relativno nedavno Ugovorom iz Lisabona (2007.) uvedene su određene izmjene i dopune njihovih nadležnosti.  

Četiri glavne institucije EU-a, sa svojim različitim funkcijama, blisko surađuju kako bi utvrdile program EU-a te pokrenule i uskladile izradu zakonodavstva EU-a. 

Općenito, Europsko vijeće ne donosi propise. Međutim, može pristati na izmjene Ugovora o funkcioniranju EU-a. Njegova je glavna uloga odrediti politički smjer EU-a. U većini slučajeva Europski parlament, Vijeće Europske unije i Europska komisija donose politike i propise koji se primjenjuju u cijelom EU-u. Postupak koji slijede naziva se redovni zakonodavni postupak.

U načelu, Komisija predlaže nove propise, a donose ih Parlament i Vijeće Europske unije. Zatim ih provode države članice, a Komisija osigurava pravilnu primjenu tih propisa.

Tijela

Uz institucije mnoga tijela imaju specijaliziranu ulogu u pomaganju EU-u da ispuni svoje zadaće. Neka od njih imaju savjetodavnu ulogu (Europski gospodarski i socijalni odbor, Europski odbor regija); druga osiguravaju da institucije poštuju pravila i postupke EU-a (Europski ombudsman, Europski nadzornik za zaštitu podataka). Europska služba za vanjsko djelovanje je tijelo za vanjsku politiku koje podupire EU u pitanjima vanjskih poslova.

Međuinstitucijske službe

Institucije EU-a uspostavile su četiri međuinstitucijske službe kako bi pomagale i podupirale rad institucija, agencija i tijela EU-a. Svaka od njih ima posebne nadležnosti koje obuhvaćaju osnovne potrebe institucija EU-a kao što su zapošljavanje, osposobljavanje i razvoj osoblja te IT i izdavaštvo. Ured za publikacije osnovan je 1969., a ostali uredi nedavno: Europski ured za odabir osoblja osnovan je 2003., Europska škola za javnu upravu 2005., a Tim za hitne računalne intervencije 2012.

Decentralizirane agencije

U EU-u trenutačno ima više od 30 decentraliziranih agencija koje imaju vlastitu pravnu osobnost, osnovane su na neodređeno vrijeme i razlikuju se od institucija EU-a. 

Decentralizirane agencije pridonose provedbi politika EU-a. Osim toga podupiru suradnju EU-a i nacionalnih vlasti udruživanjem tehničkih i stručnih znanja institucija EU-a i nacionalnih tijela.

Decentralizirane agencije raspoređene su po cijeloj Europi i rade na pitanjima koja utječu na svakodnevni život gotovo 450 milijuna građana EU-a. Neka od tih pitanja su hrana, lijekovi, pravosuđe, sigurnost prometa, ovisnost o drogama i okoliš.

Primjeri

Europska agencija za lijekove je decentralizirana agencija sa sjedištem u Amsterdamu. Osnovana je 1995., a bavi se osiguravanjem djelotvornosti i sigurnosti lijekova za humanu uporabu i veterinarskih lijekova u cijeloj Europskoj uniji. Osim toga promiče istraživanje i inovacije u području razvoja lijekova. Nadalje, znatno je pridonijela razvoju lijekova za djecu, lijekova za rijetke bolesti, naprednih terapija te biljnih i veterinarskih lijekova. Ima ulogu i u suočavanju s izazovima u području javnog zdravlja kao što su AIDS, rak, Alzheimerova bolest i dijabetes. 

Pregled svih decentraliziranih agencija
Doznajte što radi Europska agencija za lijekove po pitanju virusnih bolesti

1 VELJAČA 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Preuzimanje

 

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

EU je uspostavio tri agencije koje obavljaju vrlo jasno definirane tehničke, znanstvene i upravljačke zadaće. Njihova je zajednička zadaća pomoći EU-u i njegovim državama članicama u provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike, uključujući zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku, te u provedbi drugih aspekata vanjskog djelovanja EU-a.

Europska obrambena agencija podupire razvoj obrambenih sposobnosti i vojnu suradnju među državama članicama EU-a. Podupire istraživanja i tehnologije u području obrane, jača europsku obrambenu industriju i djeluje kao vojno sučelje za politike EU-a.

Institut analizira pitanja vanjske, sigurnosne i obrambene politike. Pruža analize, organizira forume za raspravu kako bi se doprinijelo oblikovanju politike EU-a te doprinosi raspravama o sigurnosnoj strategiji u Europi i izvan nje.

Satelitski centar stavlja na raspolaganje geoprostorne obavještajne proizvode i usluge, prvenstveno analiziranjem podataka satelita za promatranje Zemlje. Donositeljima odluka pruža rana upozorenja o mogućim krizama kako bi se omogućilo pravodobno poduzimanje diplomatskih, gospodarskih i humanitarnih mjera.

Izvršne agencije

Europska komisija uspostavila je šest izvršnih agencija na ograničeno razdoblje za upravljanje posebnim zadaćama povezanima s programima EU-a. Te izvršne agencije, koje su pravni subjekti, rade na inicijativama Komisije koje obuhvaćaju razna područja: od zdravstva i obrazovanja do inovacija i istraživanja.

Primjeri

Europska komisija osnovala je Izvršnu agenciju za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove (EISMEA) radi razvoja i provedbe Europskog vijeća za inovacije koje utvrđuje i podupire revolucionarne tehnologije i inovacije. Agencija je odgovorna i za upravljanje programima EU-a u područjima kao što su potpora MSP-ovima, inovacijski ekosustavi, jedinstveno tržište, politika zaštite potrošača i međuregionalna ulaganja u inovacije. Osigurava da se radom koji se financira iz tih programa ostvaruju rezultati i Komisiji daje vrijedan doprinos za njezine zadaće u okviru politika.

Pregled svih izvršnih agencija

Agencije i tijela EURATOM-a

Kako bi se poduprli ciljevi Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (EURATOM, 1957.), osnovani su jedna agencija i jedno tijelo. Ciljevi Ugovora su sljedeći: koordinirati nacionalne nuklearne istraživačke programe u miroljubive svrhe, osigurati znanje, infrastrukturu i financiranje nuklearne energije te omogućiti dovoljnu i sigurnu opskrbu nuklearnom energijom.

Agencija osigurava redovitu i pravednu opskrbu korisnika u EU-u nuklearnim gorivima. Poboljšava sigurnost opskrbe korisnika u Europskoj uniji.

Zajedničko poduzeće upravlja doprinosom EU-a ITER-u (nekadašnjem Međunarodnom termonuklearnom eksperimentalnom reaktoru), projektu osmišljenom za dokazivanje znanstvene i tehnološke izvedivosti fuzije, te surađuje s Japanom na projektima istraživanja i razvoja fuzije.