Skip to main content

Typy orgánů a institucí EU

Uspořádání a sídlo

Institucionální uspořádání Evropské unie je ojedinělé a její rozhodovací systém se neustále vyvíjí. Po celé Unii je rozmístěno 7 evropských orgánů, 7 institucí EU a více než 30 decentralizovaných agentur, které spolupracují při plnění společných zájmů EU a jejích obyvatel. 

Pokud jde o administrativu, existuje dalších 20 agentur a organizací EU, jež vykonávají specifické právní funkce, a 4 interinstitucionální služby, které pomáhají orgánům a institucím správně fungovat.

Všechny tyto subjekty mají svou zvláštní úlohu – od vypracování právních předpisů a politických opatření EU až po jejich uvádění do praxe a práci ve specializovaných oblastech, jako je zdravotnictví, doprava či životní prostředí.

Správu EU řídí 4 hlavní orgány s rozhodovací pravomocí, které společně stanoví politický směr Unie. V procesu tvorby právních předpisů pak hrají různou úlohu: 

  • Evropský parlament (Brusel/Štrasburk/Lucemburk)
  • Evropská rada (Brusel)
  • Rada Evropské unie (Brusel/Lucemburk)
  • Evropská komise (Brusel/Lucemburk/Zastoupení v zemích EU) 

Jejich práci doplňují další orgány a instituce, mezi něž patří:

  • Soudní dvůr Evropské unie (Lucemburk)
  • Evropská centrální banka (Frankfurt nad Mohanem)
  • Evropský účetní dvůr (Lucemburk)

 

Orgány a instituce EU intenzivně spolupracují se sítí agentur a dalších unijních organizací v celé Evropské unii, jejichž primární funkcí je uvádět politická opatření do praxe.

Téměř 450 milionům Evropanů (a nespočtu dalších lidí po celém světě) slouží přibližně 60 000 úředníků a dalších zaměstnanců EU. Ve skutečnosti se jedná o relativně malý počet pracovníků. Např. francouzské ministerstvo financí má přibližně 140 000 zaměstnanců na pouhých 67 milionůobyvatel.

Základní fakta a čísla

Orgány a instituce

Pravomoci, odpovědnost a postupy orgánů EU jsou stanoveny v zakládajících smlouvách EU: Smlouvě o fungování Evropské unie (1957) a Smlouvě o Evropské unii (1992). V nedávné době se Lisabonskou smlouvou (2007) zavedly některé změny a doplnění pravomocí evropských orgánů.  

Čtyři hlavní orgány EU, které mají odlišné funkce, úzce spolupracují při stanovení agendy EU a také iniciují a koordinují tvorbu právních předpisů EU. 

Evropská rada se legislativního procesu neúčastní. Může se však dohodnout na změnách Smlouvy o fungování EU. Její hlavní úlohou je určovat politické směřování EU. Politická opatření a právní předpisy platné v celé EU vypracovávají ve většině případů Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise. Používají k tomu tzv. řádný legislativní postup.

Nové právní předpisy v zásadě navrhuje Evropská komise, přičemž Evropský parlament a Rada Evropské unie je přijímají. Členské státy poté tyto předpisy provádějí a Komise dohlíží na jejich řádné uplatňování.

Další subjekty

Kromě orgánů a institucí hraje při plnění úkolů EU zvláštní úlohu řada dalších subjektů. Úkolem některých z nich je poskytovat orgánům a institucím poradenství (Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropský výbor regionů), jiné zajišťují, aby orgány a instituce dodržovaly pravidla a postupy EU (evropský veřejný ochránce práv, evropský inspektor ochrany údajů). Evropská služba pro vnější činnost je subjekt, který podporuje EU v oblasti zahraničních věcí.

Interinstitucionální služby

Orgány a instituce EU vytvořily 4 interinstitucionální služby, které jim i ostatním subjektům EU pomáhají správně fungovat. Každá z nich má zvláštní pravomoci, které pokrývají základní požadavky orgánů EU, jako je nábor zaměstnanců, jejich vzdělávání a rozvoj, IT a publikační činnost. Úřad pro publikace byl zřízen v roce 1969, zatímco ostatní úřady vznikly nedávno – Evropský úřad pro výběr personálu v roce 2003, Evropská správní škola v roce 2005 a Skupina pro reakci na počítačové hrozby v roce 2012.

Decentralizované agentury

V současné době existuje více než 30 decentralizovaných agentur EU. Mají vlastní právní subjektivitu, jsou zřizovány na dobu neurčitou a liší se od orgánů a institucí EU. 

Decentralizované agentury přispívají k provádění politických opatření EU a k rozvoji spolupráce mezi orgány EU a členskými zeměmi – sdružují totiž technické a odborné dovednosti a znalosti pracovníků institucí EU i vnitrostátních orgánů.

Decentralizované agentury se nacházejí po celé Unii a zabývají se otázkami, které ovlivňují každodenní život téměř 450 milionů lidí žijících v EU. Věnují se například otázkám bezpečnosti potravin a léčiv, spravedlnosti, bezpečnosti dopravy, drogové závislosti či životního prostředí.

Příklad:

Evropská agentura pro léčivé přípravky je decentralizovaná agentura se sídlem v Amsterodamu. Byla zřízena v roce 1995 a zabývá se zajišťováním účinnosti a bezpečnosti humánních i veterinárních léčivých přípravků v celé Evropě. Podporuje rovněž výzkum a inovace při vývoji léků. Významnou měrou přispívá k vývoji léčivých přípravků pro děti, léčebných prostředků proti vzácným onemocněním, pokročilých terapií a rostlinných či veterinárních léčivých přípravků. Hraje rovněž důležitou úlohu v boji proti ohrožení veřejného zdraví, jako jsou AIDS, rakovina, Alzheimerova choroba nebo cukrovka. 

Zobrazit všechny decentralizované agentury
Činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky v oblasti virových onemocnění

1 ÚNOR 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Stáhnout

 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

Evropská unie zřídila 3 agentury, které plní velmi jasně vymezené technické, vědecké a řídící úkoly. Jejich zastřešujícím posláním je pomáhat EU a jejím členským zemím provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky, a realizovat další aspekty vnější činnosti EU.

Zabývá se rozvojem obranných schopností a vojenskou spoluprací mezi zeměmi EU. Podporuje výzkum a nové technologie v oblasti obrany, stimuluje evropský obranný průmysl a působí jako vojenská spojka pro politická opatření EU.

Ústav se zabývá analýzou otázek zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, organizuje diskusní fóra s cílem pomoci formulovat politiku EU a přispívá k diskusím o bezpečnostní strategii v Evropě i mimo ni.

Satelitní středisko poskytuje geoprostorové zpravodajské produkty a služby, především prostřednictvím analýzy údajů z družic pro pozorování Země. Subjekty s rozhodovací pravomocí včas varuje před potenciálními krizemi, aby měly dostatek času přijmout diplomatická, ekonomická a humanitární opatření.

Výkonné agentury

Evropská komise zřídila na omezenou dobu 6 výkonných agentur, které plní konkrétní úkoly spojené s programy EU. Tyto výkonné agentury, které jsou právnickými osobami, pracují na iniciativách Komise týkajících se zdraví, vzdělávání, inovací či výzkumu.

Příklad:

Evropská komise zřídila Výkonnou agenturu Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky (EISMEA), která má za úkol rozvíjet a realizovat činnost Evropské rady pro inovace, jež identifikuje a podporuje průlomové technologie a inovace. Agentura je rovněž odpovědná za řízení programů EU týkajících se podpory malých a středních podniků, inovačních ekosystémů, jednotného trhu, spotřebitelské politiky a meziregionálních inovačních investic. Zajišťuje, aby práce financovaná z těchto programů přinášela výsledky, a poskytuje Komisi cenné informace pro její politické úkoly.

Zobrazit všechny výkonné agentury

Agentury a subjekty Euratomu

Existují 2 agentury a subjekty Euratomu, které mají za úkol podporovat plnění cílů Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM, 1957). Těmito cíli jsou: koordinovat vnitrostátní výzkumné programy v oblasti jaderné energie pro mírové účely, poskytovat informace, infrastrukturu a financování projektům spojeným s atomovou energií a zajišťovat bezpečné dodávky jaderné energie v dostatečném množství.

Agentura zajišťuje pravidelné, rovnoměrné a bezpečné dodávky jaderných paliv uživatelům v Evropské unii.

Jedná se o příspěvek EU k projektu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), jehož cílem je prokázat vědeckou a technologickou proveditelnost jaderné syntézy. Na výzkumných a vývojových projektech v této oblasti spolupracuje Unie s Japonskem.