Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Typy inštitúcií a orgánov

Usporiadanie a sídlo

Inštitucionálne usporiadanie Európskej únie je jedinečné a jej systém rozhodovania sa neustále vyvíja. Po celej EÚ je rozmiestnených sedem európskych inštitúcií, sedem orgánov EÚ a vyše 30 decentralizovaných agentúr. Spolupracujú na zohľadňovaní spoločných záujmov EÚ a európskych občanov. 

Pokiaľ ide o administratívu, funguje ďalších 20 agentúr a organizácií EÚ, ktoré plnia osobitné právne funkcie, a štyri medziinštitucionálne služby, ktoré podporujú inštitúcie.

Všetky tieto organizácie majú osobitné úlohy – od tvorby práva a politík EÚ až po vykonávanie politík a prácu v rámci špecializovaných oblastí, ako sú napríklad zdravie, lieky, doprava a životné prostredie.

Administratívu EÚ riadia štyri hlavné inštitúcie s rozhodovacou právomocou. Tieto inštitúcie spoločne udávajú EÚ politické smerovanie a zohrávajú rôzne úlohy v procese tvorby práva: 

  • Európsky parlament (Brusel/Štrasburg/Luxemburg)
  • Európska rada (Brusel)
  • Rada Európskej únie (Brusel/Luxemburg)
  • Európska komisia (Brusel/Luxemburg/zastúpenia naprieč EÚ) 

Ich prácu dopĺňajú ostatné inštitúcie a orgány, medzi ktoré patrí:

  • Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg)
  • Európska centrálna banka (Frankfurt)
  • Európsky dvor audítorov (Luxemburg)

 

Inštitúcie a orgány EÚ spolupracujú do veľkej miery so sieťou agentúr a organizácií EÚ naprieč Európskou úniou. Hlavnou funkciou týchto orgánov a agentúr je preniesť politiky do praxe.

Približne 60 000 štátnych a iných zamestnancov pracuje pre 450 miliónov Európanov (a nespočetné množstvo iných ľudí na celom svete). Ide vlastne o relatívne malý počet – francúzske ministerstvo financií má približne 140 000 zamestnancov na 67 miliónov občanov.

Základné fakty a čísla

Inštitúcie

Právomoci, zodpovednosti a postupy inštitúcií EÚ sú ustanovené v zakladajúcich zmluvách EÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie (1957) a Zmluva o Európskej únii (1992). Nedávno sa Lisabonskou zmluvou (2007) zaviedli určité zmeny a doplnky ich právomocí.

Štyri hlavné inštitúcie EÚ majú odlišné funkcie a úzko spolupracujú s cieľom stanoviť program činností EÚ a iniciovať a koordinovať tvorbu práva. 

Európska rada vo všeobecnosti právne predpisy neprijíma. Môže však súhlasiť so zmenami v Zmluve o fungovaní EÚ. Jej hlavnou úlohou je stanoviť politické smerovanie Únie. Vo väčšine prípadov Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia vypracúvajú politiky a právne predpisy, ktoré platia v celej EÚ. Proces, podľa ktorého postupujú, sa nazýva riadny legislatívny postup.

V zásade to funguje tak, že Komisia navrhuje nové právne predpisy a Parlament a Rada Európskej únie ich prijímajú. Členské štáty ich potom vykonávajú a Komisia dozerá na to, aby sa právne predpisy riadne uplatňovali. 

Zastupuje občanov členských štátov EÚ, ktorí ho priamo volia. Spolu s Radou Európskej únie prijíma rozhodnutia týkajúce sa európskych právnych predpisov. Zároveň schvaľuje rozpočet EÚ. Riadi sieť styčných kancelárií v hlavných mestách EÚ, Londýne, Edinburghu a Washingtone D.C. 

Hlavy štátov alebo vlád krajín EÚ zasadajú ako Európska rada, aby vymedzili všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie. Predseda Európskej rady sa volí na funkčné obdobie dva a pol roka, ktoré sa môže raz obnoviť. Európska rada neprijíma právne predpisy okrem možných zmien Zmluvy o EÚ.

Zastupuje vlády krajín EÚ. Rada Európskej únie je inštitúciou, v rámci ktorej sa stretávajú ministri členských štátov, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky. Ministri sa stretávajú v rôznom zložení v závislosti od tém, o ktorých sa má rokovať. Rada prijíma rozhodnutia o európskych právnych predpisoch spolu s Európskym parlamentom.

Zastupuje spoločné záujmy EÚ a je hlavným výkonným orgánom EÚ. Uplatňuje svoje „právo iniciatívy“ na predkladanie návrhov nových právnych predpisov, ktoré preskúma a prijíma Európsky parlament a Rada Európskej únie. Zároveň riadi politiky EÚ okrem spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (ktorú riadi vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, podpredseda Európskej komisie) a rozpočet EÚ a zabezpečuje správne uplatňovanie práva EÚ členskými štátmi. Zastupiteľské úrady vystupujú v mene Komisie v celej EÚ. Sledujú a analyzujú verejnú mienku vo svojej hostiteľskej krajine, poskytujú informácie o politikách EÚ a spôsobe fungovania EÚ a uľahčujú spoluprácu Komisie s hostiteľskou členskou krajinou.

Prácu týchto štyroch hlavných inštitúcií Únie, do ktorej sú zahrnuté legislatívne a exekutívne úlohy, dopĺňa práca ďalších troch inštitúcií: Súdny dvor Európskej únie, Európska centrálna banka a Európsky dvor audítorov. Tieto tri inštitúcie zodpovedajú za riadenie súdnych, finančných a externých audítorských funkcií Európskej únie.

Súdny dvor dozerá na dodržiavanie práva EÚ a na to, aby sa zmluvy vykladali a uplatňovali správne: skúma zákonnosť aktov inštitúcií EÚ, zabezpečuje dodržiavanie záväzkov, ktoré členským štátom EÚ vyplývajú zo zmlúv, a na žiadosť vnútroštátnych súdov vykladá právo EÚ.

ECB a Európsky systém centrálnych bánk zodpovedajú za udržiavanie stabilných cien v eurozóne. Zodpovedajú zároveň za menovú a devízovú politiku v eurozóne a podporujú hospodárske politiky EÚ. 

Európsky dvor audítorov prispieva k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ a k podpore zodpovednosti a transparentnosti, pričom pôsobí ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ. Kontroluje správne vykazovanie finančných prostriedkov EÚ, či je ich získavanie a vynakladanie v súlade s príslušnými pravidlami a nariadeniami a či sa dosahuje najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.

Spôsob voľby a menovania hlavných predstaviteľov EÚ

Medziinštitucionálne rozhodovacie procesy

Priority EÚ na roky 2019 – 2024

Orgány

Okrem inštitúcií existuje niekoľko orgánov, ktoré majú osobitné postavenie pri plnení úloh EÚ. Úlohou niektorých orgánov je poskytovanie poradenstva inštitúciám (Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov), iné zabezpečujú, aby inštitúcie dodržiavali pravidlá a postupy EÚ (európsky ombudsman, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov). Európska služba pre vonkajšiu činnosť je orgánom pre vonkajšiu politiku, ktorý podporuje EÚ v oblasti zahraničných vecí.

Európska služba pre vonkajšiu činnosť je diplomatická služba Európskej únie. Pomáha vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedovi Európskej komisie vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a zabezpečuje súlad a koordináciu vonkajšej činnosti EÚ. Má sieť delegácií EÚ na celom svete.

EHSV zastupuje rôzne zainteresované strany občianskej spoločnosti z celej Európy vrátane zamestnávateľov, pracovníkov a zástupcov z iných sociálnych, profesijných, hospodárskych a kultúrnych organizácií. Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia konzultujú s EHSV, keď prijímajú rozhodnutia o politických záležitostiach patriacich do jeho pôsobnosti.

VR zastupuje regionálne a miestne orgány. Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia konzultujú s VR o veciach s významom pre miestne a regionálne orgány.

EIB je úverový subjekt Európskej únie. Zameriava sa na činnosti v oblastiach klímy a životného prostredia, rozvoja, inovácií a zručností, malých a stredných podnikov, infraštruktúry a súdržnosti.

Európsky ombudsman je nezávislý a nestranný orgán, ktorý berie inštitúcie a agentúry EÚ na zodpovednosť a presadzuje dobrú správu. Ombudsman pomáha ľuďom, podnikom a organizáciám a prešetruje ich sťažnosti na nesprávny úradný postup orgánov a inštitúcií EÚ, ako aj proaktívnym preverovaním širších systematických problémov.

EDPS zabezpečuje, aby inštitúcie a orgány EÚ dodržiavali práva ľudí na súkromie pri spracovávaní ich osobných údajov.

EDPB je nezávislý orgán, ktorý zabezpečuje jednotné uplatňovanie pravidiel ochrany údajov v celej EÚ a presadzuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov v rámci EÚ.

Medziinštitucionálne služby

Inštitúcie EÚ vytvorili štyri medziinštitucionálne služby, ktoré slúžia inštitúciám EÚ aj ich agentúram a orgánom a podporujú ich prácu. Všetky majú osobitné právomoci, ktoré pokrývajú základné požiadavky inštitúcií EÚ, ako sú napríklad nábor, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, IT a publikačná činnosť. Úrad pre publikácie bol zriadený v roku 1969, pričom ostatné úrady boli založené neskôr – Európsky úrad pre výber pracovníkov v roku 2003, Európska škola verejnej správy v roku 2005 a tím reakcie na núdzové počítačové situácie v roku 2012.

CERT-EU riadi reakcie na hrozby pre počítačové systémy inštitúcií EÚ. Poskytuje podporu útvarom pre bezpečnosť IT v jednotlivých inštitúciách EÚ a verejným orgánom členských štátov EÚ s rovnakou pôsobnosťou.

Európska škola verejnej správy poskytuje odbornú prípravu v osobitných oblastiach pre zamestnancov EÚ a úzko spolupracuje s oddeleniami odbornej prípravy všetkých inštitúcií s cieľom zabrániť duplicite úsilia.

EPSO je úrad EÚ pre výber pracovníkov. Organizuje výberové konania na nábor uchádzačov, ktorí budú pracovať pre inštitúcie a agentúry EÚ.

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie je oficiálnym poskytovateľom vydavateľských služieb pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. Predstavuje ústredný bod slúžiaci na prístup k právu, publikáciám, otvoreným údajom, výsledkom výskumov, oznámeniam o verejnom obstarávaní a iným oficiálnym informáciám EÚ.

Decentralizované agentúry

V súčasnosti existuje vyše 30 decentralizovaných agentúr. Majú vlastnú právnu subjektivitu, sú zriadené na neurčitú dobu a odlišujú sa od inštitúcií EÚ. 

Decentralizované agentúry prispievajú k vykonávaniu politík EÚ. Takisto podporujú spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami tým, že sústreďujú technické a odborné skúsenosti a vedomosti pracovníkov inštitúcií EÚ aj vnútroštátnych orgánov.

Decentralizované agentúry sú rozmiestnené po celej Európe a pracujú na riešení otázok, ktoré sa dotýkajú každodenného života takmer 450 miliónov ľudí žijúcich v EÚ. Ako príklad možno uviesť oblasti, ako sú potraviny, lieky, spravodlivosť, bezpečnosť dopravy, drogová závislosť a životné prostredie.

Napríklad:

Európska agentúra pre lieky je decentralizovanou agentúrou so sídlom v Amsterdame. Od svojho založenia v roku 1995 zabezpečuje účinnosť a bezpečnosť humánnych a veterinárnych liekov v celej Európe. Zároveň podporuje výskum a inovácie v oblasti vývoja liekov. Výrazným spôsobom prispela k vývoju liekov pre deti, liekov pre zriedkavé choroby, inovatívnej liečby, rastlinných liečiv a veterinárnych liekov. Dôležitú úlohu zohráva aj pri zvládaní takých výzev v oblasti verejného zdravia, ako sú napríklad AIDS, rakovina, Alzheimerova choroba a diabetes. 

Zobraziť všetky decentralizované agentúry
Činnosť Európskej agentúry pre lieky v oblasti vírusových ochorení

Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Stiahnuť

 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

EÚ zriadila tri agentúry, ktoré majú vykonávať veľmi jasne vymedzené technické, vedecké a riadiace úlohy. Hlavnou úlohou tejto trojice agentúr je pomáhať EÚ a jej členským štátom vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a iných aspektov vonkajšej činnosti EÚ.

Obranná agentúra podporuje rozvoj obranných spôsobilostí a vojenskú spoluprácu medzi štátmi EÚ. Stimuluje výskum a vývoj technológií v oblasti obrany, posilňuje európsky obranný priemysel a pôsobí ako vojenská spojka pre politické opatrenia EÚ.

Inštitút analyzuje otázky zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Vypracúva analýzy, organizuje diskusné fóra s cieľom pomôcť pri formulovaní politiky EÚ a prispieva do diskusií o bezpečnostnej stratégii v Európe a mimo nej.

Satelitné stredisko poskytuje produkty a služby geopriestorového spravodajstva, a to najmä formou analýzy údajov získaných zo satelitov na pozorovanie Zeme. Pre subjekty s rozhodovacou právomocou poskytuje včasné varovania pred potenciálnymi krízami, aby bolo možné v primeranom čase prijať diplomatické, hospodárske a humanitárne opatrenia.

Výkonné agentúry

Európska komisia zriadila šesť výkonných agentúr na obmedzené časové obdobie, ktoré majú riadiť osobitné úlohy spojené s programami EÚ. Tieto výkonné agentúry sú právnymi subjektmi a pracujú na iniciatívach Komisie, ktoré sa týkajú celej škály oblastí – počnúc zdravím a vzdelávaním až po inovácie a výskum.

Napríklad:

Európska komisia zriadila Výkonnú agentúru pre Európsku radu pre inováciu a MSP (Eismea) s cieľom rozvíjať a vykonávať ciele Európskej rady pre inováciu, ktorá vymedzuje a podporuje prelomové technológie a inovácie. Agentúra zároveň zodpovedá za riadenie programov EÚ na podporu MSP, inovačných ekosystémov, jednotného trhu, spotrebiteľskej politiky a medziregionálnych inovačných investícií. Zabezpečuje, aby práca financovaná z týchto programov prinášala výsledky a poskytovala Komisii cenné informácie pre jej úlohy v oblasti politiky.

Zobraziť všetky výkonné agentúry

Agentúry a orgány Euratomu

Na podporu cieľov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM, 1957) boli zriadené dve agentúry a orgány Euratomu. Ciele zmluvy sú: koordinácia vnútroštátnych programov v oblasti jadrového výskumu na mierové účely, poskytovanie vedomostí, infraštruktúry a finančných prostriedkov v oblasti jadrovej energie a zabezpečenie dostatočných a spoľahlivých dodávok jadrovej energie.

Agentúra zabezpečuje pravidelné a spravodlivé dodávky jadrových palív pre používateľov v EÚ. Dohliada aj na zvyšovanie bezpečnosti dodávok.

Spoločný podnik je príspevkom EÚ k projektu ITER (medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor), ktorého cieľom je preukázať vedeckú a technologickú realizovateľnosť jadrovej syntézy a ktorý spolupracuje s Japonskom na projektoch výskumu a vývoja v oblasti jadrovej syntézy.