Prejsť na hlavný obsah

Typy inštitúcií a orgánov

Usporiadanie a sídlo

Inštitucionálne usporiadanie Európskej únie je jedinečné a jej systém rozhodovania sa neustále vyvíja. Po celej EÚ je rozmiestnených sedem európskych inštitúcií, sedem orgánov EÚ a vyše 30 decentralizovaných agentúr. Spolupracujú na zohľadňovaní spoločných záujmov EÚ a európskych občanov. 

Pokiaľ ide o administratívu, funguje ďalších 20 agentúr a organizácií EÚ, ktoré plnia osobitné právne funkcie, a štyri medziinštitucionálne služby, ktoré podporujú inštitúcie.

Všetky tieto organizácie majú osobitné úlohy – od tvorby práva a politík EÚ až po vykonávanie politík a prácu v rámci špecializovaných oblastí, ako sú napríklad zdravie, lieky, doprava a životné prostredie.

Administratívu EÚ riadia štyri hlavné inštitúcie s rozhodovacou právomocou. Tieto inštitúcie spoločne udávajú EÚ politické smerovanie a zohrávajú rôzne úlohy v procese tvorby práva: 

  • Európsky parlament (Brusel/Štrasburg/Luxemburg)
  • Európska rada (Brusel)
  • Rada Európskej únie (Brusel/Luxemburg)
  • Európska komisia (Brusel/Luxemburg/zastúpenia naprieč EÚ) 

Ich prácu dopĺňajú ostatné inštitúcie a orgány, medzi ktoré patrí:

  • Súdny dvor Európskej únie (Luxemburg)
  • Európska centrálna banka (Frankfurt)
  • Európsky dvor audítorov (Luxemburg)

 

Inštitúcie a orgány EÚ spolupracujú do veľkej miery so sieťou agentúr a organizácií EÚ naprieč Európskou úniou. Hlavnou funkciou týchto orgánov a agentúr je preniesť politiky do praxe.

Približne 60 000 štátnych a iných zamestnancov pracuje pre 450 miliónov Európanov (a nespočetné množstvo iných ľudí na celom svete). Ide vlastne o relatívne malý počet – francúzske ministerstvo financií má približne 140 000 zamestnancov na 67 miliónov občanov.

Základné fakty a čísla

Inštitúcie

Právomoci, zodpovednosti a postupy inštitúcií EÚ sú ustanovené v zakladajúcich zmluvách EÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie (1957) a Zmluva o Európskej únii (1992). Nedávno sa Lisabonskou zmluvou (2007) zaviedli určité zmeny a doplnky ich právomocí.  

Štyri hlavné inštitúcie EÚ majú odlišné funkcie a úzko spolupracujú s cieľom stanoviť program činností EÚ a iniciovať a koordinovať tvorbu práva. 

Európska rada vo všeobecnosti právne predpisy neprijíma. Môže však súhlasiť so zmenami v Zmluve o fungovaní EÚ. Jej hlavnou úlohou je stanoviť politické smerovanie Únie. Vo väčšine prípadov Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia vypracúvajú politiky a právne predpisy, ktoré platia v celej EÚ. Proces, podľa ktorého postupujú, sa nazýva riadny legislatívny postup.

V zásade to funguje tak, že Komisia navrhuje nové právne predpisy a Parlament a Rada Európskej únie ich prijímajú. Členské štáty ich potom vykonávajú a Komisia dozerá na to, aby sa právne predpisy riadne uplatňovali.

Orgány

Okrem inštitúcií existuje niekoľko orgánov, ktoré majú osobitné postavenie pri plnení úloh EÚ. Úlohou niektorých orgánov je poskytovanie poradenstva inštitúciám (Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov), iné zabezpečujú, aby inštitúcie dodržiavali pravidlá a postupy EÚ (európsky ombudsman, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov). Európska služba pre vonkajšiu činnosť je orgánom pre vonkajšiu politiku, ktorý podporuje EÚ v oblasti zahraničných vecí.

Medziinštitucionálne služby

Inštitúcie EÚ vytvorili štyri medziinštitucionálne služby, ktoré slúžia inštitúciám EÚ aj ich agentúram a orgánom a podporujú ich prácu. Všetky majú osobitné právomoci, ktoré pokrývajú základné požiadavky inštitúcií EÚ, ako sú napríklad nábor, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, IT a publikačná činnosť. Úrad pre publikácie bol zriadený v roku 1969, pričom ostatné úrady boli založené neskôr – Európsky úrad pre výber pracovníkov v roku 2003, Európska škola verejnej správy v roku 2005 a tím reakcie na núdzové počítačové situácie v roku 2012.

Decentralizované agentúry

V súčasnosti existuje vyše 30 decentralizovaných agentúr. Majú vlastnú právnu subjektivitu, sú zriadené na neurčitú dobu a odlišujú sa od inštitúcií EÚ. 

Decentralizované agentúry prispievajú k vykonávaniu politík EÚ. Takisto podporujú spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami tým, že sústreďujú technické a odborné skúsenosti a vedomosti pracovníkov inštitúcií EÚ aj vnútroštátnych orgánov.

Decentralizované agentúry sú rozmiestnené po celej Európe a pracujú na riešení otázok, ktoré sa dotýkajú každodenného života takmer 450 miliónov ľudí žijúcich v EÚ. Ako príklad možno uviesť oblasti, ako sú potraviny, lieky, spravodlivosť, bezpečnosť dopravy, drogová závislosť a životné prostredie.

Napríklad:

Európska agentúra pre lieky je decentralizovanou agentúrou so sídlom v Amsterdame. Od svojho založenia v roku 1995 zabezpečuje účinnosť a bezpečnosť humánnych a veterinárnych liekov v celej Európe. Zároveň podporuje výskum a inovácie v oblasti vývoja liekov. Výrazným spôsobom prispela k vývoju liekov pre deti, liekov pre zriedkavé choroby, inovatívnej liečby, rastlinných liečiv a veterinárnych liekov. Dôležitú úlohu zohráva aj pri zvládaní takých výzev v oblasti verejného zdravia, ako sú napríklad AIDS, rakovina, Alzheimerova choroba a diabetes. 

Zobraziť všetky decentralizované agentúry
Činnosť Európskej agentúry pre lieky v oblasti vírusových ochorení

1. FEBRUÁRA 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies

 

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

EÚ zriadila tri agentúry, ktoré majú vykonávať veľmi jasne vymedzené technické, vedecké a riadiace úlohy. Hlavnou úlohou tejto trojice agentúr je pomáhať EÚ a jej členským štátom vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vrátane spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a iných aspektov vonkajšej činnosti EÚ.

Obranná agentúra podporuje rozvoj obranných spôsobilostí a vojenskú spoluprácu medzi štátmi EÚ. Stimuluje výskum a vývoj technológií v oblasti obrany, posilňuje európsky obranný priemysel a pôsobí ako vojenská spojka pre politické opatrenia EÚ.

Inštitút analyzuje otázky zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky. Vypracúva analýzy, organizuje diskusné fóra s cieľom pomôcť pri formulovaní politiky EÚ a prispieva do diskusií o bezpečnostnej stratégii v Európe a mimo nej.

Satelitné stredisko poskytuje produkty a služby geopriestorového spravodajstva, a to najmä formou analýzy údajov získaných zo satelitov na pozorovanie Zeme. Pre subjekty s rozhodovacou právomocou poskytuje včasné varovania pred potenciálnymi krízami, aby bolo možné v primeranom čase prijať diplomatické, hospodárske a humanitárne opatrenia.

Výkonné agentúry

Európska komisia zriadila šesť výkonných agentúr na obmedzené časové obdobie, ktoré majú riadiť osobitné úlohy spojené s programami EÚ. Tieto výkonné agentúry sú právnymi subjektmi a pracujú na iniciatívach Komisie, ktoré sa týkajú celej škály oblastí – počnúc zdravím a vzdelávaním až po inovácie a výskum.

Napríklad:

Európska komisia zriadila Výkonnú agentúru pre Európsku radu pre inováciu a MSP (Eismea) s cieľom rozvíjať a vykonávať ciele Európskej rady pre inováciu, ktorá vymedzuje a podporuje prelomové technológie a inovácie. Agentúra zároveň zodpovedá za riadenie programov EÚ na podporu MSP, inovačných ekosystémov, jednotného trhu, spotrebiteľskej politiky a medziregionálnych inovačných investícií. Zabezpečuje, aby práca financovaná z týchto programov prinášala výsledky a poskytovala Komisii cenné informácie pre jej úlohy v oblasti politiky.

Zobraziť všetky výkonné agentúry

Agentúry a orgány Euratomu

Na podporu cieľov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM, 1957) boli zriadené dve agentúry a orgány Euratomu. Ciele zmluvy sú: koordinácia vnútroštátnych programov v oblasti jadrového výskumu na mierové účely, poskytovanie vedomostí, infraštruktúry a finančných prostriedkov v oblasti jadrovej energie a zabezpečenie dostatočných a spoľahlivých dodávok jadrovej energie.

Agentúra zabezpečuje pravidelné a spravodlivé dodávky jadrových palív pre používateľov v EÚ. Dohliada aj na zvyšovanie bezpečnosti dodávok.

Spoločný podnik je príspevkom EÚ k projektu ITER (medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor), ktorého cieľom je preukázať vedeckú a technologickú realizovateľnosť jadrovej syntézy a ktorý spolupracuje s Japonskom na projektoch výskumu a vývoja v oblasti jadrovej syntézy.