Skip to main content

Vrste institucij in organov

Vzpostavitev in lokacija

Institucionalna ureditev Evropske unije je edinstvena, njen sistem odločanja pa se nenehno razvija. Sedem evropskih institucij, sedem organov EU in več kot 30 decentraliziranih agencij je razpredenih po vsej EU. Skupaj sodelujejo pri obravnavi skupnih interesov EU in evropskih državljanov. 

Z administrativnega vidika obstaja še dodatnih 20 agencij in organizacij EU, ki opravljajo posebne pravne funkcije in štiri medinstitucionalne storitve, ki podpirajo institucije.

Vse ustanove imajo določene naloge − od oblikovanja prava in politike EU do izvajanja politik in dela na specialističnih področjih, kot so zdravje, medicina, promet in okolje.

Upravo EU vodijo štiri glavne institucije, ki sprejemajo odločitve. Te institucije skupaj usmerjajo politiko EU in imajo različne vloge v zakonodajnem postopku: 

  • Evropski parlament (Bruselj/Strasbourg/Luxembourg)
  • Evropski svet (Bruselj)
  • Svet Evropske Unije (Bruselj/Luxembourg)
  • Evropska komisija (Bruselj/Luxembourg/Predstavništva po EU) 

Njihovo delo dopolnjujejo druge institucije in organi, kot so:

  • Sodišče Evropske unije (Luxembourg)
  • Evropska centralna banka (Frankfurt)
  • Evropsko računsko sodišče (Luxembourg)

 

Institucije in organi EU tesno sodelujejo z mrežo agencij EU in organizacij po vsej Evropski uniji. Glavna naloga teh organov in agencij je uresničevanje politik na terenu.

Približno 60 000 javnih uslužbencev in drugega osebja EU služi 450 milijonom Evropejcev (in številnim drugim po svetu). Dejansko je to razmeroma majhno število – francosko ministrstvo za finance ima približno 140 000 uslužbencev na le 67 milijonov prebivalcev.

Ključna dejstva in podatki

Institucije

Pristojnosti, odgovornosti in postopki institucij EU so določeni v ustanovnih pogodbah EU: Pogodbi o delovanju Evropske unije (1957) in Pogodbi o Evropski uniji (1992). Nedavno je Lizbonska pogodba (2007) uvedla nekatere spremembe in dopolnila svoje pristojnosti.

Štiri glavne institucije EU s svojimi različnimi funkcijami tesno sodelujejo pri določanju dnevnega reda EU ter sprožanju in usklajevanju oblikovanja zakonodaje EU. 

Na splošno Evropski svet ne oblikuje zakonodaje. Vendar se lahko strinja s spremembami Pogodbe o delovanju EU. Njegova glavna vloga je določanje politične usmeritve EU. V večini primerov Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija oblikujejo politike in zakone, ki veljajo po vsej EU. Postopek, ki ga izvajajo, se imenuje Redni zakonodajni postopek.

Načeloma Komisija predlaga nove zakone, Parlament in Svet Evropske unije pa jih sprejmeta. Države članice jih nato izvajajo, Komisija pa zagotavlja, da se zakoni pravilno uporabljajo. 

Zastopa državljane držav EU, ki ga volijo neposredno. Odloča o evropskih zakonih skupaj s Svetom Evropske unije. Potrdi tudi proračun EU. Vodi mrežo uradov za zvezo v glavnih mestih EU, Londonu, Edinburgu in Washingtonu. 

Voditelji držav ali vlad držav članic EU se sestajajo v obliki Evropskega sveta, da bi opredelili splošne politične usmeritve in prednostne naloge Evropske unije. Evropskemu svetu predseduje predsednik, ki je izvoljen za 2,5-letni mandat z možnostjo enkratnega podaljšanja. Ne sprejema zakonov, razen morebitnih sprememb Pogodbe EU.

Zastopa vlade držav EU. Na Svetu EU nacionalni ministri vseh vlad na srečanjih sprejemajo zakone in usklajujejo politike. Ministri se sestajajo v različnih sestavah, odvisno od teme, o kateri razpravljajo. Svet EU odloča o evropskih zakonih skupaj z Evropskim parlamentom.

Zastopa skupne interese EU in je glavni izvršilni organ EU. S svojo pravico do pobude daje predloge novih zakonov, ki jih pregledata in sprejmeta Evropski parlament in Svet Evropske unije. Vodi tudi politike EU, razen skupne zunanje in varnostne politike (ki jo vodi visoki predstavnik za SZVP, podpredsednik Evropske komisije), in proračun EU ter zagotavlja, da države pravilno izvajajo zakonodajo EU. Predstavništva so glas Komisije po vsej EU. Spremljajo in analizirajo javno mnenje v državi gostiteljici, zagotavljajo informacije o politikah in delovanju EU ter olajšujejo sodelovanje Komisije z državo članico gostiteljico.

Delo teh štirih glavnih institucij EU, ki pokriva zakonodajne in izvršilne naloge EU, dopolnjuje delo naslednjih treh institucij EU: Sodišča Evropske unije, Evropske centralne banke in Evropskega računskega sodišča. Te tri institucije so odgovorne za upravljanje sodnih, finančnih in zunanjih revizijskih vidikov Evropske unije.

Sodišče zagotavlja uporabo prava EU ter pravilno razlago in uporabo Pogodb: pregleduje zakonitost aktov institucij EU, zagotavlja, da države EU v okviru Pogodb spoštujejo svoje obveznosti in na predlog nacionalnih sodišč razlaga pravo EU.

ECB in Evropski sistem centralnih bank sta odgovorna za ohranjanje stabilnih cen v euroobmočju. Odgovorna sta tudi za denarno politiko in politiko deviznega tečaj v euroobmočju ter podpirata gospodarske politike EU. 

Evropsko računsko sodišče prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU, pa tudi spodbujanju odgovornosti in preglednosti ter deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov EU. Preverja, ali so sredstva EU pravilno obračunana, ali so zbrana in porabljena v skladu z ustreznimi pravili in predpisi ter ali so stroškovno učinkovito porabljena.

Kako so voljeni in imenovani glavni uradniki EU

Medinstitucionalni postopki odločanja

Prednostne naloge 2019–2024

Organi

Poleg institucij obstajajo številni organi, ki imajo specializirano vlogo in EU pomagajo pri izpolnjevanju njenih nalog. Nekateri organi imajo nalogo svetovanja institucijam (Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropski odbor regij); drugi zagotavljajo, da institucije izpolnjujejo pravila in postopke EU (Evropski varuh človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov). Evropska služba za zunanje delovanje je zunanji organ, ki EU podpira na področju zunanjih zadev.

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba Evropske unije. Visokemu predstavniku za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsedniku Evropske komisije pomaga pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike EU ter zagotavlja doslednost in usklajenost zunanjih ukrepov EU. Ima mrežo delegacij EU po vsem svetu.

EESO zastopa različne skupine civilne družbe iz vse Evrope, vključno z delodajalci, delavci in predstavniki drugih socialnih, poklicnih, gospodarskih in kulturnih organizacij. Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija se z EESO posvetujejo, ko sprejemajo odločitve o vprašanjih politike v njegovi pristojnosti.

OR zastopa regionalne in lokalne organe. Evropski parlament, Svet Evropske unije in Evropska komisija se z OR posvetujejo glede zadev, ki so pomembne za lokalne in regionalne organe.

EIB Evropsko unijo finančno podpira s posojili. Svoje aktivnosti osredotoča na podnebje in okolje, razvoj, inovacije in spretnosti, mala in srednja podjetja, infrastrukturo ter kohezijo.

Evropski varuh človekovih pravic je neodvisen in nepristranski organ, ki od institucij in agencij EU zahteva odgovornost ter spodbuja dobro upravljanje. Varuh človekovih pravic ljudem, podjetjem in organizacijam, ki imajo težave z EU, pomaga s preiskovanjem pritožb zaradi nepravilnosti kot tudi s proaktivnim preučevanjem širših sistemskih vprašanj.

ENVP skrbi, da institucije in organi EU pri obdelavi osebnih podatkov spoštujejo pravico državljanov do zasebnosti.

EOVP je neodvisen organ, ki zagotavlja dosledno izvajanje pravil o varstvu podatkov po vsej EU in spodbuja sodelovanje med nacionalnimi organi za varstvo podatkov v EU.

Medinstitucionalne storitve

Institucije EU so ustanovile štiri medinstitucionalne službe, ki služijo in podpirajo delo institucij EU kot tudi njenih agencij in organov. Vsaka izmed njih ima posebna pooblastila, ki zajemajo temeljne zahteve institucij EU, kot so zaposlovanje, učenje in razvoj osebja, informacije in založništvo. Urad za publikacije je bil ustanovljen leta 1969, medtem ko so bili drugi uradi ustanovljeni nedavno − Evropski urad za izbor osebja leta 2003, Evropska administrativna šola leta 2005 in skupina za odzivanje na računalniške grožnje leta 2012.

CERT-EU se ukvarja z reševanjem varnostnih incidentov v računalniških sistemih evropskih institucij, podpira delo ekip za varnost informacijskih sistemov v posameznih institucijah in sodeluje s podobnimi službami javnih organov v državah članicah EU.

Evropska šola za upravo zagotavlja usposabljanje na specifičnih področjih za osebje EU in tesno sodeluje z oddelki za usposabljanje vseh institucij, da bi se izognili podvajanju dela.

EPSO je urad za izbor osebja EU. Organizira tečaje s katerimi izbere kandidate za delo v institucijah in agencijah EU.

Urad za publikacije Evropske unije je uradni ponudnik založniških storitev za vse institucije, organe in agencije EU. Kot tak je osrednja točka za dostop do zakonodaje EU, publikacij, odprtih podatkov, rezultatov raziskav, obvestil o naročilih in drugih uradnih informacij.

Decentralizirane agencije

Zdaj obstaja več kot 30 decentraliziranih agencij. Imajo svojo pravno subjektiviteto, ustanovljene so za nedoločen čas in se razlikujejo od institucij EU. 

Decentralizirane agencije podpirajo izvajanje politik EU. Krepijo tudi sodelovanje med EU in državami članicami, saj združujejo tehnično in strokovno znanje ter znanje institucij EU in nacionalnih organov.

Decentralizirane agencije so razpredene po vsej Evropi in obravnavajo vprašanja, ki vplivajo na vsakdanje življenje skoraj 450 milijonov ljudi, prebivajočih v EU. Primeri vključujejo hrano, medicino, pravosodje, prometno varnost, odvisnost od drog in okolje.

Na primer:

Evropska agencija za zdravila je decentralizirana agencija s sedežem v Amsterdamu. Ustanovljena je bila leta 1995 in si prizadeva za zagotavljanje učinkovitosti in varnosti zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini po vsej Evropi. Spodbuja tudi raziskave in inovacije pri razvoju zdravil. Pomembno je prispevala k razvoju zdravil za otroke, zdravil za redke bolezni, naprednih terapij ter zdravil rastlinskega in veterinarskega izvora. Prav tako ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov javnega zdravja, kot so aids, rak, Alzheimerjeva in sladkorna bolezen. 

Prikaži vse decentralizirane agencije
Prikaži delo Evropske agencije za zdravila na področju virusnih bolezni

Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Prenesi

 

Skupna zunanja in varnostna politika

EU je ustanovila tri agencije za izvajanje zelo jasno opredeljenih tehničnih, znanstvenih in upravljalnih nalog. Glavna naloga trojice je pomagati EU in njenim državam članicam pri izvajanju skupne zunanje in varnostne politike, vključno s skupno varnostno in obrambno politiko, ter drugih vidikov zunanjega delovanja EU.

Obrambna agencija podpira razvoj obrambnih zmogljivosti in vojaško sodelovanje med državami EU. Spodbuja obramboslovne raziskave in obrambno tehnologijo, krepi evropsko obrambno industrijo in deluje kot vojaški posrednik pri politikah EU.

Inštitut analizira vprašanja zunanje, varnostne in obrambne politike. Pripravlja analize, organizira forume za razpravo, ki pomagajo oblikovati politiko EU, in prispeva k razpravam o varnostni strategiji v Evropi in zunaj nje.

Satelitski center zagotavlja geoprostorske obveščevalne izdelke in storitve, predvsem z analizo podatkov s satelitov za opazovanje Zemlje. Tistim, ki sprejemajo odločitve, daje zgodnja opozorila o morebitnih krizah, kar omogoča pravočasno sprejemanje diplomatskih, gospodarskih in humanitarnih ukrepov.

Izvajalske agencije

Evropska komisija je za določen čas ustanovila šest izvajalskih agencij za upravljanje specifičnih nalog, povezanih s programi EU. Te izvajalske agencije, ki so pravne osebe, se ukvarjajo s pobudami Komisije, ki zajemajo vse od zdravstva in izobraževanja do inovacij in raziskav.

Na primer:

Evropska komisija je ustanovila Evropski svet za inovacije in Izvajalsko agencijo za MSP (EISMEA) za razvoj in izvajanje Evropskega sveta za inovacije, ki opredeljuje in podpira napredne tehnologije in inovacije. Agencija je odgovorna tudi za upravljanje programov EU na področju podpore MSP, inovacijskih ekosistemov, enotnega trga, potrošniške politike in medregionalnih naložb v inovacije. Zagotavlja, da delo, ki se financira iz teh programov, prinaša rezultate in daje Komisiji dragocen prispevek k njenim nalogam politik.

Prikaži vse izvajalske agencije

Agencije in organi Euratom

Obstajata dve agenciji in organi Euratom, ki so bili ustanovljeni v podporo ciljem Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM, 1957). Cilji te pogodbe so: usklajevanje nacionalnih programov jedrskih raziskav v miroljubne namene; zagotavljanje znanja, infrastrukture in sredstev za jedrsko energijo; ter zagotavljanje zadostne in varne oskrbe z jedrsko energijo.

Agencija zagotavlja redno in pravično preskrbo uporabnikov v EU z jedrskim gorivom. Krepi varnost preskrbe uporabnikov v Evropski uniji.

Skupno podjetje, ki upravlja prispevek EU k projektu ITER (prvotno mednarodni termonuklearni poskusni reaktor), katerega namen je dokazati znanstveno in tehnično izvedljivost fuzijske energije in ki sodeluje z Japonsko pri raziskovalnih in razvojnih projektih na področju fuzije.