Ar aghaidh go dtí an príomhábhar

Cineálacha institiúidí agus comhlachtaí

An leagan amach agus na suíomhanna

Is uathúil an leagan amach institiúideach atá ag an Aontas Eorpach agus bíonn a chóras cinnteoireachta ag forbairt de shíor. Tá 7 n-institiúid Eorpacha, 7 gcomhlacht de chuid an Aontais agus os cionn 30 gníomhaireacht dhíláraithe ann ar fud an Aontais Eorpaigh. Bíonn siad ag obair le chéile chun aghaidh a thabhairt ar chomhleasanna an Aontais agus mhuintir na hEorpa. 

Ó thaobh an riaracháin de, tá 20 gníomhaireacht agus eagraíocht eile de chuid an Aontais ann a dhéanann feidhmeanna dlíthiúla ar leith, sin agus 4 sheirbhís idirinstitiúideacha a thacaíonn leis na hinstitiúidí.

Tá róil shonracha ag na heagraíochtaí sin ar fad, cuir i gcás dlíthe an Aontais a fhorbairt, beartais a cheapadh, beartais a chur chun feidhme agus obair a dhéanamh ar shainréimsí ar nós na sláinte, an leighis, an iompair agus an chomhshaoil.

Tá 4 phríomhinstitiúid chinnteoireachta ann atá i gceannas ar riarachán an Aontais. Ag obair dóibh i dteannta a chéile, cuireann na hinstitiúidí sin treoir ar fáil don Aontas maidir le beartais agus is éagsúil na róil atá acu sa phróiseas reachtóireachta: 

  • Parlaimint na hEorpa (an Bhruiséil/Strasbourg/Lucsamburg)
  • an Chomhairle Eorpach (an Bhruiséil)
  • Comhairle an Aontais Eorpaigh (an Bhruiséil/Lucsamburg)
  • an Coimisiún Eorpach (an Bhruiséil/Lucsamburg/Ionadaíochtaí ar fud an Aontais) 

Comhlánaíonn institiúidí agus comhlachtaí eile a gcuid oibre, cuir i gcás:

  • Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (Lucsamburg)
  • an Banc Ceannais Eorpach (Frankfurt)
  • Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (Lucsamburg)

 

Is mór an comhoibriú a dhéanann institiúidí agus comhlachtaí an Aontais leis an líonra gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí atá ag an Aontas ar fud na mBallstát. Is í príomhfheidhm na gcomhlachtaí agus na ngníomhaireachtaí sin na beartais a chur i bhfeidhm ar bhonn praiticiúil ar an láthair.

Tá thart ar 60,000 státseirbhíseach agus ball foirne eile de chuid an Aontais ann a fhreastalaíonn ar an 450 milliún Eorpach (agus ar an iliomad daoine eile ar fud an domhain). Tá an líon sin measartha beag i gcomparáid le córais eile – tá thart ar 140,000 ball foirne ag Aireacht Airgeadais na Fraince, tír ag a bhfuil daonra 67 milliún.

Fíricí agus figiúirí tábhachtacha

Institiúidí

Cumhachtaí, freagrachtaí agus nósanna imeachta institiúidí an Aontais, tá siad leagtha síos i gconarthaí bunaidh an Aontais Eorpaigh: an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (1957) agus an Conradh ar an Aontas Eorpach (1992). Níos déanaí ná sin, le Conradh Liospóin (2007) tugadh isteach roinnt leasuithe agus breisithe maidir lena n-inniúlachtaí.  

Oibríonn na 4 phríomhinstitiúid de chuid an Aontais go dlúth le chéile, faoina bhfeidhmeanna éagsúla, chun clár oibre an Aontais a shocrú agus chun reachtóireacht an Aontais a thionscnamh agus a chomhordú. 

Ní dhéanann an Chomhairle Eorpach dlíthe ar an mórgóir. Mar sin féin, is féidir léi teacht ar chomhaontú maidir le hathruithe ar an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. Is é an príomhról atá aici treo polaitiúil an Aontais a chinneadh. I bhformhór na gcásanna, is iad Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach a cheapann na beartais agus na dlíthe a bhfuil feidhm acu ar fud an Aontais. Tugtar an Gnáthnós Imeachta Reachtach ar an bpróiseas a leanann siad.

I bprionsabal, is é an Coimisiún a mholann dlíthe nua agus is iad an Pharlaimint agus Comhairle an Aontais Eorpaigh a ghlacann iad. Cuireann na Ballstáit na dlíthe chun feidhme ina dhiaidh sin, agus cinntíonn an Coimisiún go gcuirtear i bhfeidhm i gceart iad.

Comhlachtaí

Chomh maith leis na hinstitiúidí, tá roinnt comhlachtaí ann a bhfuil róil speisialaithe acu maidir le cabhrú leis an Aontas a chúraimí a chomhlíonadh. Tá sé de chúram ar roinnt comhlachtaí comhairle a chur ar na hinstitiúidí (Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, Coiste Eorpach na Réigiún); tá comhlachtaí eile ann a chinntíonn go gcomhlíonann na hinstitiúidí rialacha agus nósanna imeachta an Aontais (an tOmbudsman Eorpach, an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí). Is é atá sa tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí comhlacht poiblí seachtrach a thacaíonn leis an Aontas Eorpach i gcúrsaí gnóthaí eachtracha.

Seirbhísí idirinstitiúideacha

Chruthaigh institiúidí an Aontais Eorpaigh 4 sheirbhís idirinstitiúideacha chun freastal ar obair institiúidí an Aontais Eorpaigh, agus chun tacú leis an obair sin, mar aon lena ghníomhaireachtaí agus a chomhlachtaí. Tá sainchúraimí ar gach ceann acu, ar sainchúraimí iad a chlúdaíonn riachtanais bhunúsacha institiúidí an Aontais, cuir i gcás an earcaíocht, foghlaim agus forbairt foirne, TF agus an fhoilsitheoireacht. Bunaíodh Oifig na bhFoilseachán in 1969, ach bunaíodh na hoifigí eile níos déanaí – an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne in 2003, an Scoil Riaracháin Eorpach in 2005 agus an Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire in 2012.

Gníomhaireachtaí díláraithe

Tá os cionn 30 gníomhaireacht dhíláraithe ann faoi láthair. Tá a bpearsantachtaí dlíthiúla féin acu, cuirtear ar bun iad ar feadh tréimhse éiginnte agus tá siad éagsúil le hinstitiúidí an Aontais. 

Cuidíonn gníomhaireachtaí díláraithe chun beartais an Aontais a chur i bhfeidhm. Tacaíonn siad freisin leis an gcomhar idir an tAontas agus na rialtais náisiúnta trí shaineolas agus eolas teicniúil agus speisialaithe a chomhthiomsú ó institiúidí an Aontais agus ó údaráis náisiúnta araon.

Tá gníomhaireachtaí díláraithe scaipthe ar fud na hEorpa agus oibríonn siad ar shaincheisteanna a théann i bhfeidhm ar ghnáthshaol an 450 milliún duine, nach mór, atá ina gcónaí san Aontas Eorpach. I measc na saincheisteanna sin tá bia, leigheas, ceartas, sábháilteacht iompair, andúil i ndrugaí agus an comhshaol.

Mar shampla:

Is gníomhaireacht dhíláraithe í an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, atá lonnaithe in Amstardam. Bunaíodh í sa bhliain 1995 chun éifeachtúlacht agus sábháilteacht na gcógas don duine agus na gcógas tréidliachta a chinntiú ar fud na hEorpa. Cuireann an Ghníomhaireacht taighde agus nuálaíocht chun cinn i bhforbairt cógas freisin. Chuir sí go mór le forbairt cógas leanaí, leigheasanna ar ghalair neamhchoitianta, teiripí ardfhorbartha, agus cógais luibhe agus tréidliachta. Tá ról le himirt aici freisin maidir le dul i ngleic le dúshláin sláinte poiblí ar nós SEIF, na hailse, galair Alzheimer agus diaibéitis. 

Féach na gníomhaireachtaí díláraithe ar fad
Féach obair na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí i réimse na ngalar víreasach

1 FEABHRA 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies

 

An comhbheartas eachtrach agus slándála

Tá 3 ghníomhaireacht curtha ar bun ag an Aontas chun cúraimí teicniúla, eolaíochta agus bainistíochta atá sainithe go soiléir a dhéanamh. Is é misean uileghabhálach na dtrí ghníomhaireacht cabhrú leis an Aontas agus lena Bhallstáit an comhbheartas eachtrach agus slándála a chur chun feidhme, lena n-áirítear an comhbheartas slándála agus cosanta, agus gnéithe eile de ghníomhaíocht sheachtrach an Aontais.

Tacaíonn an Ghníomhaireacht um Chosaint le hinniúlachtaí cosanta agus comhar míleata a fhorbairt idir tíortha an Aontais. Spreagann sí taighde agus teicneolaíocht na cosanta, neartaíonn sí tionscal cosanta na hEorpa agus feidhmíonn sí mar chomhéadan míleata maidir le beartais an Aontais.

Déanann an Institiúid anailís ar shaincheisteanna beartais a bhaineann le gnóthaí eachtracha, leis an tslándáil agus leis an gcosaint. Cuireann sí anailís ar fáil, eagraíonn sí fóraim phlé le cabhrú chun beartas an Aontais a cheapadh, agus cuireann sí le díospóireachtaí ar an straitéis slándála laistigh agus lasmuigh den Eoraip.

Soláthraíonn an Lárionad Satailíte táirgí agus seirbhísí faisnéise geospásúla, go príomha trí anailís a dhéanamh ar shonraí ó shatailítí Domhanbhreathnóireachta. Géarchéimeanna a d’fhéadfadh a theacht chun cinn, tugann sé luathrabhaidh fúthu do lucht déanta cinntí ionas gur féidir bearta taidhleoireachta, eacnamaíocha agus daonnúla a dhéanamh in am trátha.

Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

Tá 6 ghníomhaireacht feidhmiúcháin curtha ar bun ag an gCoimisiún Eorpach ar feadh tréimhse theoranta chun cúraimí sonracha a bhaineann le cláir an Aontais a bhainistiú. Déanann na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin sin, ar eintitis dhlíthiúla iad, obair ar thionscnaimh de chuid an Choimisiúin, lena n-áirítear sláinte agus oideachas, nuálaíocht agus taighde.

Mar shampla:

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA) chun an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach a fhorbairt agus a chur chun feidhme, ar comhairle í a shainaithníonn agus a thacaíonn le teicneolaíochtaí ceannródaíocha agus nuálaíochtaí. Tá an Ghníomhaireacht freagrach freisin as cláir an Aontais a bhainistiú i dtaca le tacaíocht d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, le héiceachórais nuálaíochta, leis an margadh aonair, le beartas tomhaltóirí agus le hinfheistíochtaí nuálaíochta idir-réigiúnacha. Cinntíonn sí go mbaintear torthaí amach leis an obair a mhaoinítear leis na cláir sin agus go dtugtar ionchur luachmhar don Choimisiún le haghaidh a chúraimí beartais.

Féach na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin ar fad

Gníomhaireachtaí agus comhlachtaí Euratom

Tá 2 ghníomhaireacht agus chomhlacht de chuid Euratom ann a bunaíodh chun tacú le haidhmeanna an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (EURATOM, 1957). Seo a leanas aidhmeanna an Chonartha: cláir náisiúnta um thaighde ar fhuinneamh núicléach a chomhordú, chun críoch síochánta; eolas, bonneagar agus maoiniú a chur ar fáil don fhuinneamh núicléach; agus soláthar leordhóthanach agus slán fuinnimh núicléach a chinntiú.

Cinntíonn an ghníomhaireacht go soláthraítear breoslaí núicléacha go rialta agus go cothrom d’úsáideoirí an Aontais. Neartaíonn sí slándáil an tsoláthair d’úsáideoirí san Aontas Eorpach.

Bainistíonn an comhghnóthas rannchuidiú an Aontais leis an tionscadal ITER (an tImoibreoir Trialach Teirmeanúicléach Idirnáisiúnta ar dtús), a dearadh chun féidearthacht eolaíoch agus theicneolaíoch na cumhachta comhleá a léiriú, agus comhoibríonn sé leis an tSeapáin maidir le tionscadail taighde agus forbartha comhleá.